H. Orlóci Edit: A cirkuszszámok tipológiája 1. rész Alaptípusok

 

Bölcsészember tanulmányai, kutakodásai során nemigen találkozik a rendszerképzés olyan szigorával, amely például a biológia tudományának apparátusáéhoz akár csak hasonlítható is lenne. A társadalomstatisztika individuum-közömbössége vagy a személyiségtipológiák területének ingoványossága inkább elriasztó erővel bír, ám a cirkuszi előadás technikái, technológiái talán nyújtanak olyan fogódzókat is, melyeket a mindennapi életben vagy a művészeti produkciókban nem találhatunk meg. E feltételezés igazolásául az artistaszámokban megjelenő tárgyak és cselekvések szisztematikus számbavétele szolgálhat, melyet igyekezni kell a karakterisztika diszkrét egységeire bontani.

Vizsgálódásunk kiindulásául, mint annyi más esetben is, érdemes Paul Bouissac szemiotikai megközelítését felhasználni. Meghatározó tanulmányában a cirkuszi szubkódok közül a trükköt, a sajátlagos produkciót jelölte meg a szám zsánerét kijelölő elemként. Az összes többi összetevő (kosztüm, zene, rekvizit, fényeffektusok, nyelvi és gesztusnyelvi üzenetek) kiválasztása alárendelt annak a hagyománykészletnek, melyet az adott trükk-kombináció lehetővé tesz. Ezeket a kultúra-függő sablonokat a tradicionális cirkuszban messzemenően tiszteletben tartják, a fókaidomár matróztiszti egyenruhája soha, még véletlenül sem cserélhető fel az elefántidomár maharadzsa-kosztümével.

Az elméleti irodalom számvetése mellett, hasonló kép rajzolódik ki, ha az 1970-es évek nagy cirkusztörténeti könyveinek osztályozását követjük. Ebben az időszakban a tradocionális cirkusz még zavartalan virágzásnak örvendett.

Az 1978-ban megjelent francia könyv[1] a következő felosztást alkalmazza a fejezetcímek szerint: Le tapis (a.m. szőnyeg); Equilibristes et jongleurs (egyensúlyozók és zsonglőrök); Danseurs et funambules (táncosok és kötéltáncosok); Gymnastes et aériens (légtornászok); Le cheval (a ló); Dompteurs et dresseurs (vadállatidomár és idomárok); Le clown (a bohóc); Tableaux vivants et pantomimes (élőképek és pantomimok); Illusionnistes, fakirs, etc. (bűvészek, fakírok, stb); továbbá Exotiques et side-show (egzotikum és side-show[2]).

Az angol Speaight (1980)[3] összefogottabb, kevesebb kategóriában gondolkozik, a tartalomjegyzék vonatkozó helyén ezt találjuk: Horse Acts (lószámok); Ground Acts (parterszámok); Aerial Acts (levegőszámok); Animal Acts (állatszámok); Clowns (bohócok); Ringmasters and Others (porondmesterek és egyebek).

Láthatjuk, hogy lényegét tekintve az 1979-ben készült Cirkuszlexikon[4] c. magyar ismeretterjesztő tévéfilmsorozat leleményes "képletét" csak egy  "+ egyebek" kitétellel kell kiegészíteni, és máris érvényesen összefoglaltuk a fentieket, vagyis Akrobaták + Állatidomárok + Bohócok = Cirkusz.

1979-ben látott napvilágot az a kivételesen szép, 205 db fényképet tartalmazó (nyugat-)német album[5], amely cirkuszi szakemberek (pl. Fredy Knie sen.) közreműködésével készült, és mellékletében 4 cirkuszturné adatai, egy szakszótár és a képdokumentáció mellett megtalálható a legfontosabb zsánerek osztályozása is (Schaubild der wichtigsten Circus-Genres).

A három nagy alapkategória sorrendje náluk a következő: TIERDRESSUREN (állatidomítás), AKROBATIK, CLOWNERIE. Szakmailag jól alátámasztható értékítéletet tükrözhet a sorrend is. Az állatszámok felsorolásában ez áll: vadállatok, elefántok, lovak, egzotikus állatok, kisállatok. Az ilyen osztályozások esetében a súlyozáson túl, a legnagyobb kihívást a köztes, vegyes, ill. a sehova sem sorolható esetek jelentik. Az "egyebek" kihagyhatatlan kategóriáját pl. itt a szerzők az akrobatika címszó alá sorolták, a Charivarit[6] pedig a Clownerie-hez.

 

 

Állatidomítás

 

Tierdressuren

I. VADÁLLATOK

I. RAUBTIERE

Tigrisek, oroszlánok, leopárdok, stb.

Tiger, Löwen, Leoparden usw.

vegyes

-, gemischt

Medvék

Bären

Jegesmedvék

Eisbären

Barnamedvék, örvösmedvék

Braunbären, Kragenbären usw.

II. Elefántok

II. Elefanten

indiai elefántok

indische Elefanten

afrikai elefántok

afrikan Elefanten

III. LOVAK

III. PFERDE

Szabadidomítású lovak

Freiheitspferde

Ágaskodó ló [hoch?]

Steiger

Pónik, Kicsi-nagy

Ponys, Groß und Klein

Magasiskola

Hohe Schule

Lovaglás kantár nélkül

geritten -, ohne Zügel

hosszú kantárszárral

am langen Zügel

dogcarttal

im Dogcart

Zsokélovaglás (nyergeletlen lovon, állva)

Jockey-Reiter (Ohne Sattel-Reiter, Stehendreiter)

Voltizs

Voltige

Kozák- / cserkesz- / dzsigitlovas

Kosaken-/Tscherkessen-/Dschigitenreiter

Balerina lovon

Ballerina zu Pferd

Pas de deux

Pas de Deux

Lovaszsonglőr

Jonglieren zu Pferd

Magyar Csikós Posta

Ungarische Csikos-Post

Római kocsiverseny

Römisches Wagenrennen

Rodeo / vadnyugati / cowboy-játékok

Rodeo/Wildwest/Cowboyspiele

Megülhetetlen szamár

Unreitbarer Esel

IV. EGZOTIKUS ÁLLATOK

IV. EXOTEN

Tevék, dromedárok

Kamele, Dromedare

Zebrák

Zebras

Lámák, guanakók

Lamas, Guanacos

Jakok, bivalyok

Yaks, Büffel

Orrszarvúk, vízilovak

Nashörner, Nilpferde

Zsiráfok

Giraffen

Kenguruk

Känguruh

Krokodilok stb.

Krokodile usw.

Kígyók (bűvölés)

Schlangen (beschwören)

V. KISÁLLATOK

V. KLEINTIERE

Majmok

Affen

Kutyák

Hunde

Fókák

Seelöwen

Madarak

Vogel

Galambok, kakaduk, papagájok stb.

Tauben, Kakadus, Papageien usw.

Ragadozómadarak

Raubvögel

Disznók

Schweine

Kecskék, további háziállatok

Ziegen und weitere-Haustiere

 

Akrobatika

 

Akrobatik

I. LEVEGŐSZÁMOK

I. LUFTAKROBATIK

A. Trapéz

A. Trapez

Fliegende

fliegendes Trapez

Fanger (fogó) nélküli

ohne Fänger

Fangerral

mit Fänger

Ziccel kombinált

kombiniert mit Hängestuhl

Lengőtrapéz

schwingendes Trapez

Szolótrapéz (legnagyobbrészt akrobatikus)

Solotrapez (überwiegend akrobatisch)

Kopftrapéz / Washington-trapéz / líra

Kopftrazez / Washington-Trapez / Luftlyra

(legnagyobbrészt egyensúlyozás)

(überwiegend Balancen)

Álló trapéz (zicc)

festes Trapez (Hangestuhl)

Hengeperzs / Levegő-perzs [?](forgó is)

Hangeperche/Luftperche (auch rotierend

Változat: rakéta, ill. szputnyik

Abwandlung: Rakete bzw. Sputnik)

Luftrekk (többszörös)

Hochreck (mehrfaches-)

B. Drótkötél

B. Drahtseil

Magasdrót

Hochseil

Toronykötél (leginkább szabadtéri)

Turmseil (meist Freilichtschau)

Ferdedrót

Schrägseil

(Feszes)drót

Steifdraht

Schlappdrót, schlappdrót-zsonglőr

Schlappseil, Schlappseiljonglerie

Kötéltánc (lovaglóülésben [?], acélrugós)

Tanzseil (rittlings; mit Stahfeder)

C. Kötél

C. Seil

Vertikális kötél

Vertikalseil

Schwungseil

Schwungseil

Gyűrű [római]

Römische Ringe

Luftbalett

Luftbalett

D. Egyebek

D. Andere

Kilengő maszt / Ferde maszt (gázlámpaként is)

Schwankender Mast /Schiffsmast (auch als Laterne)

Kapcsolódás a szabadtéri látványosságokhoz

Bindeglied zu Freilichtschau

II. PARTERAKROBATIKA

II. PARTERRAKROBATIK

A. Rekvizit nélkül

A. Ohne Requisiten

Handstand-ekvilibrisztika stb.

Handstandequilibristik usw.

Handvoltizs

Handvoltigen

Handaufhand, Erőművész

Hand-auf-Hand Kraftathletik

(Táncos) emelőszám

Hebeelastik

Statikus krobatika / bronzszám

Adagio / Poses plastiques

Kontorzió:

Kontorsionistik:

Kaucsuk

Kautschuk

Klizsnig

Klischnigg

Dobószám (táncos) / akrobatikus táncszám

Wurftanz / Akrobatischer Tanz

Arabugrók (piramisépítők)

Pyramidenbauer

Ugrók (kéz-, hordó- stb.)

Springer (auch Hand-Faß-usw.)

Excentrik (kaszkadőrök, voltizsálók)

Kaskadeure und Voltigeure

B. Rekvizittel

B. Mit Requisiten

Zsonglőr

Jonglerie

Tempózsonglőr

Tempojongleur

Gentleman-zsonglőr

Gentlemanjongleur

Erőzsonglőr

Kraftjongleur

Egyernsúlyozó zsonglőr

equilibr. Jongleur

Tányérforgatás

Rotierende Teller

Diaboló

Diabolo

Távol-keleti játékok

Fernöstliche Spiele

Antipod / fußarbeit

Antipoden/Fußjongleure

Ikária

Ikarier / Ikarische Spiele

(Orosz) rúdszám

Russ. Stangennummer

Batoudugrás

Batoudensprünge

Schleuderbrett (ugródeszka)

Schleuderbrett

(Orosz) hinta

Russische Schaukel

Gumiasztal v. trambolin (ziccel vagy levegőszámmal kombinált is)

Trampolin (auch kombiniert mit Hängestuhl - Trampolinflugakt)

III. EKVILIBRISZTIKA

III. EQUILIBRISTIK

Perzs (homlok-, váll-, fog-, öv- stb.)

Perche (Stirn-, Schulter-, Zahn-, Gürtel- usw.)

Bicikli

Fahrrad

Magas bicikli, egykerekű, magas egykerekű

Hochrad, Einrad, hohes Einrad

Görgő

Rola Rola

Golyó (járó)

Rollende Kugeln

Szabadlétra

Freistehende Leiter

Láblétra és lábperzs

Fußleiter und Fußperche

Üvegbalansz, kardbalansz

Glasbalance / Schwerterbalance

Görkorcsolya

Rollschuhnummern

EGYEBEK

SONSTIGES

Bűvészet / nagyillúzió

Magie / Illusionsschau

Fakír, kardnyelő, stb.

Fakir, Degenschlucken usw.

Késdobáló

Messerwerfer

 

Bohócszámok

 

Clownerie

Duó, trió stb. (entré)

Duo, Trio usw. (Entrée)

Szoló

Soloclown

Zenebohóc

Musicalclown

[Producing clown (USA)]

Producing Clown (USA)

[Tramp clown (USA)]

Trampclown (USA)

Repríz- v. passzázs-bohóc

Reprisenclown

[(Musical-)Exzentriker]

(Musical-)Exzentriker

 

 

Sárivári

Charivari

 

--------

Manézs-színdarabok, a.m. egyfelvonásosok = átmenet a színházhoz

Manegen-Schauspiele = Bindeglied zum Theater

Specek, felvonulások, parádék, finálé, = átmenet a nagy revühöz

Specs, Umzüge, Parade, Finale = Bindeglied zur Ausstattungsrevue

Vízicirkusz, Jégcirkusz

Aqua-Schau, Circus auf Eis

Szenzációszámok (casse-cou) = átmenet a szabadtéri látványossághoz

Sensationsnummern (Casse-cou) = Bindeglied zur Freilichtschau[1] Thétard, Henry: La merveilleuse Histoire du Cirque Julliard 1978

[2] A cirkusztörténeti tanítás céljaira a "furcsaságok" elnevezést választottam, mert a magyar nyelvű irodalomban olykor előforduló "torzó" kifejezést félrevezetőnek gondolom.

[3] Speaight, George: A History of the Circus London: The Tantivy Press San Diego - New York 1980

[4] Készítették: Heitz György és dr. Szekeres József

[5] Rolf Lehmann: Circus Magie der Manege Hoffmann und Campe 1979

[6] Nálunk sárivári: keverékzsáner, potpourri jellegű, sokszereplős szám.