Forrásközlemények
Névtelen: Akrobatika 6. rész

MAGASFOKÚ AKROBATIKUS UGRÁSOK
A tanjegyzet   –bár  az iskola programjával egyetértésben készült– mégis szükségesnek tartom, hogy a programon kívül egy-két különleges ugrással, illetőleg ugrás kombinációkkal is foglalkozzunk.
Ezek a gyakorlatok csak igen kiváló készséggel rendelkező és szorgalmas tanulók részére valók. Az oktatásnál rendkívüli fontos a londzs jó kezelése, majd később a szakszerű tusírozás. Az ugrások előtt gondosan készítjük elő a talajt  és a teremben gyakorolva biztosítani kell a megfelelő jó világítást. Az ugrások előtt az oktató ellenőrizze a tanulók bandazsírozását, egészségi állapotát, kondícióját.
Roundát piruett-szaltó
A tanuló erőteljes roham után elvégzi a roundátot, majd karjaival erőteljesen a magasba "szakít" úgy, hogy a szakítás iránya erőteljesen balra történjék, ugyan ebben az időben fejét is balra és felfelé vágja. A fejjel lefelé való függőleges helyzet elérésekor a tanuló kipörgi a piruettet úgy, hogy karjait hirtelen melle felé rántja. A kipörgés után karnyújtást végez mérsékelten bicskamozdulattal, majd a talajra érkezik. A karok szakításánál a tanuló természetszerűleg vállmozdulattal is segíti a piruett kipörgését. Az ugrást ugyan úgy, mint a szuplé-szaltót, nyújtott testtel, homorítva kell végezni. /63. ábra/
Roundát flik-flak 1 és 1/2 piruett szaltóval
A gyakorlatot lényegében ugyan úgy hajtjuk végre, mint a már említett piruett-szaltót, kihasználva a flik-flak fokozódó lendületét és az igen erőteljes kar, fej és lábmozdulatot a már említett módon végezzük. A másfél fordulat elvégzése után a tanuló karjával a magasba bont és az indulási iránynak háttal érkezik a talajra. /64. ábra/ (47.o.)
Roundát flik-flak 2 piruett szaltó
A tanuló  –ha már elsajátította a másfél piruettet– a már említett technika alkalmazásával a 2 piruettes fordulatot is megtanulhatja, amely a piruett szaltókban sokáig a legnagyobb teljesítménynek számít. /65. ábra/
Roundát fél fordulattal, ráugrásos cinzga
A roundát elvégzése után ugyan olyan mozdulattal, mint a csavart guruló átfordulásnál felugrunk, csípőből erősen betörve elvégezzük a ráugrásos cinzga már ismertetett mozdulatát. A gyakorlatot innen újból roundáttal folytatjuk. Igen hatásos és a cirkusz porondján nagyon jól alkalmazható mozdulat. /66. ábra/
Roundát flik-flak piruett-szaltó flik-flak piruett-szaltó
A gyakorlat összetételben igen lényeges a piruett szaltó után végrehajtott flik-flak. A tanuló itt fokozottabb mértékben használja csípőjének előredobását és az igen erőteljes karok és fej hátralendítését. /67. ábra/
Előreszaltó roundát flik-flak twist-szaltó előreszaltó
A gyakorlat végrehajtásánál a tanuló az előre szaltónál kissé übertrét kell érkezzen. A twist szaltóban is kisebb mértékben übertrét kell érkezzen. Az egész turát erőteljes rohamból és igen nagy lendülettel kell végrehajtani. /68. ábra/
Forder-előreszaltó 1/2 csavarral flik-flak groupirozott twist-szaltó roundát flik-flak piruett-szaltó
A gyakorlatot igen nagy rohamú forderrel kell kezdeni, majd a lendület iramát a tura végéig fokozni kell. Igen lényeges a 1/2 csavar /180o/ pontos begyakorlása, nehogy az ugrás ferde síkú legyen /69. ábra/ (48. o./
Roundát twist-szaltó roundát flik-flak twist szuplészaltó flik-flak groupirozott hátraszaltó és előreszaltó
Igen nagy lendületet kívánó ugrás. Különös figyelemmel kell lenni a szuplé twist-szaltóra, melyből rögtön egy tempóra kell a flik-flakot hátra végrehajtani. A hátra szaltóból való előreszaltó technikáját a következő gyakorlatban ismertetjük. /70. ábra/
Szaltó hátra, szaltó előre tempóra
A tanuló a már tanultak szerint elvégzi a hátra szaltót, a groupirt azonban előbb bontja ki, mint a rendes hátra szaltónál. A törzs és lábnyújtással kiegyenesedve kissé előredült testtel talpközépre érkezik a talajra, karja magastartásban van. A talajra érkezés azonban egyet jelent időben az előre szaltóhoz szükséges elrugaszkodással.
Az előredőlt test és a magastartásban lévő kar megkönnyíti az előreszaltó végrehajtását. Az előreszaltóból megérkezve karjaival mellső tartásba bont, majd pillanatnyi tempóváltással újból elvégzi a hátraszaltó mozdulatát.
A gyakorlat végrehajtásánál különös figyelmet kell fordítani a hátraszaltó megérkezés után az elrugaszkodás és a fej hirtelen mellre szegésének egy pillanatban való történésére. /71. ábra/
Roundát flik-flak duplaszaltó
Az akrobatikus ugrások között a duplaszaltó egyike a legmagasabb színvonalú ugrásnak. Igen nagy testi ruganyosság, rendszeres akrobatikus gyakorlás és nagyfokú bátorság kell az ugrás végrehajtásához. Európában hosszú ideig nem volt artista, aki ezt az ugrást a porondon bemutatta volna. (49. o.)
1939-ben Maszjukov, fiatal szovjet artista mutatta be először. A Szovjetunió testnevelési mozgalmának rohamos fejlődésével a szovjet ugrók egész sora nőtt fel, akik manapság könnyedén elvégzik ezt az ugrást.
A duplaszaltót roundátból is végre lehet hajtani, de a gyors mozgással végzett flik-flak lendülete megkönnyíti a duplaszaltó végrehajtását.
A duplaszaltó végrahajtásához szükség van:
1. Igen nagy ruganyosságra, azaz rendkívül magas szaltóra,
2. A gyors forgáshoz el kell sajátítani a mellrezárt teljes groupirt,
3. Rendkívüli szorgalomra, bátorságra és nagy akaraterőre.
A gyakorlat tanulásánál az első időben feltétlenül magas londzsot használjunk. Későbbiek folyamán térjünk át a kétszárú kézi londzsra, majd azután eleinte homokba, vagy fűrészporba ugorjon a tanuló és legalább 2 tusírozó biztosítson. Az ugrást londzsból kivenni csak akkor szabad, amikor az már teljesen kidolgozott és a tanuló teljes biztonságot szerzett az ugrás végrehajtásában.
Végrehajtás: a tanuló nagy rohammal nekifut gyors roundátot s teljes szabad lendületű flik-flakot végez, majd nyújtott páros lábbal elrugaszkodik a talajtól, az ugrás iránya mérsékelten hátradőlt és a magasba ugrik. A felugrásnál karját erőteljes, határozott mozdulattal magastartásba lendíti, ugyanakkor fejét hátraveti, majd villámgyors mozdulattal begrupíroz úgy, hogy a térdét mellére húzza. A groupirt "betartja", majd a kettősfordulat után térdét kinyújtja és mérsékelten hajlított térddel a talajra érkezik. /72. ábra/ (50. o.)
A tapasztalat és a gyakorlat azt mutatja, hogy még a legtehetségesebb tanuló, de már végzett akrobata sem akad olyan, aki az összes gyakorlatokat azonos mértékben jól el tudja sajátítani. Az egyik kitünő flik-flakozó, a másik nagyszerű hátraszaltós lesz és így tovább. Ennek oka a tanulók különböző fizikai adottságaiban, testi felépítésükben, akarati tulajdonságaiban, koncentráló képességeiben rejlik.
Ezért az oktató állandó jelleggel kísérje figyelemmel, milyen gyakorlatokhoz van érzéke a tanítványnak, derítse fel, hogy a tanuló miben a legtehetségesebb és ennek alapján építse fel egyéni munkatervét és ilyen értelemben foglalkozzon tanulóival. Ha a tanulónak valamely gyakorlat típushoz különös érzéke van, akkor a megfelelő gyakorlat típusokhoz szélesítse a tanuló felkészítésének skáláját.
Az előbb elmondottak természetesen nem jelentik azt, hogy ha egyik vagy másik tanuló kiválónak mutatkozik valamelyik gyakorlatban, akkor csak azzal foglalkozzunk. A tanulónak még akkor is ismerni kell az akrobatikus ugrások minden ágát, ha valamelyik szűkebb területre vonatkozik, szakosodik és abban tökéletes tudásra tesz szert. (51. o.)