Forrásközlemények Renz Circus

A lánczhid közelében Pesten Circus Renz1 Elöleges hirdetés.

A nagybecsü közönséget tisztelettel értesitem arról, hogy müvésztársulatommal, mely a szakmánkban első és legjelesebb tagokból áll, és 70 idomitott s nemes faju lovakkal hétfőn, october 12-én, külön vasútvonattal megérkezendek, hogy előadásaimat a magasb műlovaglatban testgyakorlat- és lóidomitásban megkezdjem az ujon épült lovardában. Ezen lovarda a legfényesebb légszesz-világitással és minden kigondolható kényelemmel elégitendi ki a t. közönséget. Miután szerencsém van Magyarhon két fővárosát Pest-Budát ez alkalommal először meglátogathatni, azon reményt táplálom, hogy a t.cz. közönség nagyhirü lovardám előadásait érdekkel és tömeges látogatással szerencséltetendi.

Közelebbet a további hirdetések.

Pest, 1. oct. 1857.

Renz Ernő igazgató

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Renz circus a lánczhid közelében Pesten. Előleges hirdetés. A nagybecsű közönséget tisztelettel értesitem arról, hogy művésztársulatommal melly a szakmájukban első és legjelesebb tagokból áll, és 70 jól idomitott s nemesfaju lovakkal hétfőn, october 12-dikén, külön vasutvonattal megérkezendek, hogy előadásaimat a magasb műlovaglatban testgyakorlat- és lóidomitásban megkezdjem az ujon épült lovardában.

Ezen lovarda a legfényesb légszesz-világitással és minden kigondolható kényelemmel elégitendi ki a tisztelt közönséget.

Miután szerencsém van Magyarhon két fővárosát PEST-BUDÁT ez alkalommal először meglátogathatni, azon reményt táplálom, hogy a t.cz. közönség nagyhirű lovardám előadásait érdekkel és tömeges látogatással szerencséltetendi.

Közelebbet a későbbi hirdetések.

Pest, october 1-én 1857.

Renz Ernő, igazgató.

EGY HÁTSÓ LÁBAIN MAJDNEM VIZSZINTESEN ÁLLÓ LOVON A LOVAS TARTJA EGY SZINTÉN KISSÉ MEGEMELKEDŐ LÓNAK A KANTÁRJÁT.


 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Renz Circus a Dunaparton,

csütörtök, máj. 21. nagy rendkivüli külön előadás, melyben a legszebb idomitott lovak közül 7, a többi közt az egyik mint kintornász lesz bemutatva, - először adva: két jockey versenyzése, Louisset Adeline asszony, és Emilie kisasszony által, az Omor és Neatschek ugró lovakkal, - először ad a: Quadrille a la cour 4 szakaszban, előadva 4 férfi és 4 által.

Steckel Sándor ur a londoni kristály palota idejéből ismert nagy hirű művész, ki a magasabb testgyakorlatból csodálatos, a hihetetlennel határos, itt még soha sem látott műveleteket, és pedig: óriási légugrásokat az egész lovardán keresztül fog véghez vinni.

Batty Tamás ur a páratlan oroszlánszeliditő, 5 idomitott oroszlánaival egy diszes ketrecben fogja magát láttatni.

Kezdete 7 órakor, vége 9 után. Holnap nagy előadás

Hétfőn 1863. május 25-én (pünkösd második őnnepén) két előadás, melyeknek egyike 4 órakor, másika 7 órakor kezdődik. Az elsőbben Batty Tamás úr fogja magát 5 idomitott oroszlánaival egy diszes ketrecben láttatni:, e második előadás végén pedig adatni fog: Mazeppa, vagyis Hetmann száműzetése Ukrainába, a vadlovak közé. Nagy történeti jelenet előadva a társaság valamennyi férfi s női tagjai által 5 ábrázolatban, számos természeti állapotban hegységből származó lovakkal, és egy arra külön betanitott lóval.

Renz E. igazgató


 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Renz lovarda az Istvántéren.

Kedden, october hó 13-án 1874.

Müsorozat:

 1. Schreiber k.a. gyakorlatai lovon.

 2. Renz Róbert ur voltigeur.

 3. Schreiber ur bukfencz ugrásai lovon.

 4. Olchansky testgyakorló család.

 5. Abdul Medzsid iskolaló. elővezeti ifj. Renz E.

 6. Neiss Ernestine k.a. gyakorlatai lovon.

 7. Heros iskolaló, nyargalja Hager ur.

Második szakasz

 1. Akademiai voltige

 2. 8 arabs fekete csődör elővezeti Renz E. igazgató.

 3. Fish Charles ur amerikai művész.

 4. Roland iskolaló, nyargalja Elisa k.a.

 5. Iskolázott ló. Lovagjáték Götze K. ur által.

 Komikus közjátékok

Brendenstein testvérek, Cottrely testvérek, Belling Gontard

Lee John és Stephen clownok által előadva.

Kezdete 7/2 órakor

TÁVOZÁSOMKOR

az általam annyira megszeretett Budapestről nem mulaszthatom, hogy lakosságának egy szivélyes istenhozzádat ne mondjak, használva az elválás szavait. Budapest n.é. közönsége mint jóakaróm, müvészeim tehetsége fölött érdekeltséget s elismerést nyilvánitott, mi által engem ép úgy megörvendeztetett, mint megtisztelt. De különösen javamra esett a közönség meleg részvéte, mi engem mindig arra ösztönzött, hogy iparkodtam is e részvétet megérdemelni s megtartani. Miért is fogadja a helybeli közönség legmélyebb köszönetem nyilvánitását, az engem gazdagon jutalmazott részvéteért. Kedvtelenül távozom én, ily hizelgő körülmények közt bizonyára huzamosb időt töltenék el, ha felbonthatatlan kötelezettségem nem szólitna el Pestről. Nem sokára lesz azonban alkalmam hosszabb időt tölthetni itt. S most mind a szívem mélyéből eredő szavak szegitségével köszönetem nyilvánitása után egyszivélyes istenhozzádat mondva maradok a viszontlátás öröméig  

 

mély tisztelettel:

Renz E. igazgató

1 Mind a négy 'xxxxxxxx' jelzéssel elválasztott plakát az Országos Széchényi Könyvtár / Színháztörténeti Tárának gyűjteményében található