Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 12. rész

(Az artistaképzés hagyományos és modulos központi programjainak tananyagelemzése)

Cikksorozatom előző két részében a hagyományos és modulos artista központi programból (továbbiakban: kp) kiindulva az artistaképzés első négy évére tervezett (ún. előkészítő képzés) konkrét szakmai program mintát az Akrobatika tantárgy 1/5. és 2/6. évfolyamával kezdtem. A két év összehasonlításából látható, hogy a képzési programrészek jelentős részben betű szerint megegyeznek.

Ennek oka, hogy a modulos kp az Akrobatika képzés első négy évére együttesen határozza meg az elvárásokat. A képzési időt is a négy évre együttesen 476 órában adja meg. Így a képző intézmény nem csak a tananyag összeállításában, de az óraszámtervezésnél is jelentős szabadsággal rendelkezik.

A modulos kp-ból kiemelt azonos tartalmi elemek:

  • Elsajátítandó feladatkompetenciák;

  • Elsajátítandó szakmai készségek;

  • Elsajátítandó társas kompetenciák;

  • Tanulói tevékenységformák;

  • A képzési helyszín jellege;

  • A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása;


Az eltérések, a hagyományos kp-ból kiemelt, Részletes tananyag megnevezésű bekezdésben jelennek meg.

Ezen a szálon haladva a 3/7. és 4/8. évfolyamokra is vonatkozó modulos kp kivonat, mely mind a négy évfolyam (1/5. – 4/8.) tantervében megjelenik:

„A tananyagelem azonosítója: 034/1.2/1735-06

Akrobatika alapok

Elsajátítandó feladatkompetenciák:

Próbákon vesz részt

Nyilvános előadáson, tv-ben, filmben szerepel

Akrobata tevékenységet végez

Elsajátítandó szakmai ismeretalkalmazások:

Akrobata mozgásanyag

Akrobatikus eszközök

Tusírozás

Elsajátítandó szakmai készségek:

Állóképesség

Lazaság

Rugalmasság

Akrobata rekvizitek

Elsajátítandó módszerkompetenciák:

Figyelem-összpontosítás

Elsajátítandó személyes kompetenciák:

Rugalmasság

Terhelhetőség

Elsajátítandó társas kompetenciák:

Motiválhatóság

Motiváló készség

Tanulói tevékenységformák:

Műveletek gyakorlása 50%

Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%

A képzési helyszín jellege:

Gyakorlóterem

Cirkuszi tanműhely

Képzési idő:

476 óra gyakorlat 10 fős létszámú csoportokban

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

Gimnasztika, talajakrobatika, ugrószereken akrobatikus alapelemek1

Az alábbiakban a hagyományos kp-ra épülő Részletes tananyagot mutatom be a két évfolyamra.
3/7. évfolyam

Forder szaltó; Aráber (fiúknak zsugor, lányoknak nyújtott); Spárgavorwarz; Smetterling.

Rundel szaltó; Szaltók: bicska és szuplé svédszekrényről, zsámolyról, dobottan, dobbantóról.

Flick-flack szaltó; Rundel fél fordulat tigris bukfenc; Flick-flack-tempó szaltó – flick-flack; Rundel flick-flack szaltó -(zsugor, bicska, szuplé); Flick-flack egy lábbal; Flick-flack egy kézzel; Visszalépés flick-flack egy lábbal; Cikk-cakk flick-flack; Stan szaltó.

Páros elemek: bakugrás, comb szaltó, talicska szaltó, háton át aráber, sótörésből szaltó hátra, fejbillenés háton át, forder háton át.

4/8. évfolyam

Szuplé egy lábra: rundelből, flick-flackból, bógni flick-flackból, rundel flick-flackból. Cviszt zsugor és bicska szaltó: rundelből, flick-flakból. Szuplé szaltó egész csavarral: helyből dobottan, rundelből, flick-flakból. Tigrisbukfenc 360 fokos fordulattal; Előre szaltó egy lábra tovább cigánykerék, forder stb.. Aráber sor, Spárgavorwarz sor, Smetterling sor.

A részletes tananyag jól mutatja mennyire aprólékos, nem egyszer túlzóan részletekbe menő volt a hagyományos kp. Az alábbi minta szerint még az adott gyakorlatcsoportra felhasználható óraszámot is előírta.

„7/E. III. évfolyam, évi 216 óra (heti 6 óra)

1. Ismétlés kb. 8 óra

Az előző évben tanult anyagok átismétlése

Az új gyakorlatanyag elsajátításához szükséges fizikai kondíció megszerzése

2. Gyakorlatcsoport kb. 48 óra

Forder szaltó

Aráber (fiúknak zsugor, lányoknak nyújtott)

Spárgavorwarz

Smetterling2

A minta szakmai program összeállításánál oly módon ötvöztem a két kp-t, hogy a modulos tartalom mögé beemeltem a hagyományos kp vonatkozó részeit tartalmazó tananyagelemeket. Természetesen egy, a helyi tanterv részét képező, szakmai program összeállítása nem csak ollózásból áll. Éppen a modul rendszerű kp nagy szabadsága miatt az óraháló összesimítása a közismereti óraszámokkal, a tananyagelemek tantárgyakká történő csoportosítása komoly tervezési munkát igényel. További szempont, hogy csak szakképző évfolyamon vagy szakközépiskolai formában szeretnénk oktatni. Míg az elsőben csak a szakmai tárgyakkal, a második esetben a szakközépiskolára vonatkozó tantervi és óraszám kötelezettségekkel is számolnunk kell. Mindemellett a párhuzamos oktatásból adódó szabadság egyben szintén nehézségeket is jelent, hiszen az egymástól elcsúszó közismereti és szakmai évfolyam (pl. 1/5. évfolyam helyett, 1/7. évfolyam, mely nem egy esetben csak egy-egy tanulóra vonatkozik3) további feladatok elé állítja a tantervkészítőt.

____________________________________

1 Kivonat az Oktatási és Kulturális Minisztérium 401-7/2009 ügyiratszámon megjelent a szakképesítések központi kiadásáról szóló közleményben 7/401/2009 számú Artista központi programjából

2 Kivonat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 2733/50/97. számon kiadott hagyományos Artista központi programjából.

3 A jogszabály artistaképzésben lehetővé teszi a kiscsoportos (1-3 fős) tanulócsoportok szervezését.