Forrásközlemények

A kulturális miniszter 6/1980. (VI.4) KM számú rendelete az Állami Artistaképző Intézetről1

Az oktatási miniszterrel és a Művészeti Szakszervezetek Szövetségével egyetértésben a következőket rendelem:

     1.§

 1. Az artistaművészek képzése a kulturális miniszter közvetlen irányítása alatt álló – művészetoktatási intézményként működő – Állami Artistaképző Intézet (a továbbiakban: Intézet) feladata.

 2. Az Intézet – a képzési feladatával rokon jellegű területeken (bohóc, cirkuszi rendező, akrobatikus táncos, maneken stb.) – önköltséges tanfolyami képzést folytat.

 3. Az Intézet – önköltséges tanfolyamok szervezésével – ellátja az artistaművészek továbbképzését is.

 1. §

 1. Az Intézetbe felvételre – meghirdetett pályázat alapján – azok jelentkezhetnek, akik az általános iskola 5. osztályát sikeresen elvégezték, és a jelentkezés évében legfeljebb 13. életévüket töltik be.

 2. A felvételre jelentkezőknek – az Intézet igazgatója által megbízott felvételi bizottság előtt – alkalmassági vizsgát kell tenniük. Alkalmassági vizsgát a tanév végén kell tartani.

 3. Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők felvételéről – a felvételi bizottság véleményének mérlegelésével – az Intézet igazgatója dönt.

 1. §

 1. Az Intézetben folyó szakmai képzés tanulmányi ideje nyolc év. A tanulók az 1–4 tanévben előkészítő-alapozó általános képzésben, az 5–7. tanévben speciális szakosító képzésben, a 8. tanévben pedig az előző tanulmányaikra épülő művészképzésben részesülnek.

 2. Az Intézet tanulói tankötelezettségüknek az arra kijelölt általános iskolában tesznek eleget, középfokú iskolai tanulmányaikat pedig – az Intézetben folyó szakmai képzésükkel párhuzamosan – az Állami Balett Intézet gimnáziumában vagy valamely szakmunkásképző iskolában folytatják.

 1. §

 1. Az Intézetben folyó szakmai képzés során a tanulók minden tanév végén valamennyi tárgyból – az Intézet igazgatója által kijelölt szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt – szakmai vizsgát kötelesek tenni. Azt a tanulót, aki a szakmai vizsgán két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a tanulók sorából törölni kell.

 2. Az Intézet igazgatója indokolt esetben engedélyt adhat a szakmai vizsga elhalasztására.

 3. A vizsgabizottság a szakmai vizsga eredményét – tantárgyanként – jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen osztályzattal minősíti.

 1. §

 1. A tanulók a szakmai képzés 7. tanévének végén – a tanév végi szakmai vizsgán felül – minősítő vizsgát tesznek. A minősítő vizsgára egyebekben a 4. § rendelkezései az irányadóak.

 2. Az a tanuló, aki sikeresen minősítő vizsgát tett, de a további művészképzésre megállapított különleges feltételeknek nem felel meg, végbizonyítványt kap. A végbizonyítvánnyal rendelkező részére határozott időre szóló hivatásos előadóművészi működési engedély adható.

      6. §

 1. A tanulók a szakmai képzés 8. tanévében – az Intézet által meghatározott témakörök egyikéből –szakdolgozatot kötelesek készíteni.

 2. A szakdolgozatot az Intézet igazgatója által kijelölt szaktanár bírálja el, és – az igazgatóval egyetértésben – a 4. § (3) bekezdése szerinti osztályzattal minősíti.

 1. §

 1. A művészképzés tanévében az Intézetnek biztosítania kel, hogy a tanulók cirkuszban, illetőleg varieté-műsorokban gyakorló fellépéseken vehessenek részt.

 2. A művészképzés befejeztével a tanulók – szakdolgozatuk elfogadása esetén – a képzésük szakirányának megfelelő gyakorlati képesítő vizsgát (vizsgaprodukciót) tesznek az Állami Vizsgabizottság előtt.

 3. A tanulók a gyakorlati képesítő vizsgára csak a 3. § (2) bekezdése szerinti tanulmányaik befejezését követően bocsáthatók.

 4. A gyakorlati képesítő vizsga követelményeinek eredményesen megfelelt tanulók részére az Intézet „Artistaművész” képesítést tanúsító oklevelet állít ki, amely egyben hivatásos előadóművészi működési engedélyre jogosít.

 1. §

 1. Az Intézet élén az igazgató áll. Az Intézet igazgatóját, igazgatóhelyettesét és gazdasági igazgatóját a kulturális miniszter nevezi ki.

 2. Az Intézet szaktanárait és egyéb dolgozóit az igazgató nevezi ki, illetőleg alkalmazza.

 1. §

 1. A kulturális miniszter

 • kijelöli az Állami Vizsgabizottság elnökét és tagjait;

 • megállapítja az Intézetbe felvehető tanulók évenkénti keretszámát;

 • jóváhagyja az Intézet igazgatója által kidolgozott szakmai képzési tantervet, óratervet, tanulmányi rendet, vizsgaszabályzatot és a tanfolyami képzés szabályzatát, valamint

 • jóváhagyja az Intézet szervezeti és működési szabályzatát.


 1. Az Intézet működési költségeit a Kulturális Minisztérium költségvetésében kell biztosítani.


 1. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Mindazokban az esetekben, amikor valamely jogszabály az Állami Artistaképző Iskoláról rendelkezik, ezalatt a továbbiakban Állami Artistaképző Intézetet kell érteni.

Dr. Molnár Ferenc s.k. Kulturális minisztériumi államtitkár

1Művelődésügyi Közlöny 1980. 12. szám 531-2. o.