I. MELLÉKLET

A Beketow cirkusz leltára*

Leltár

Felvétetett 1907 márczius hó 1-jén az állatkert területén álló czirkuszról és hozzátartozó épületekről a jelenlegi állapotában.

Mülovarda

1444.50 m2 alapterületü vasszerkezetü csarnok 12 oldalu középső-rész körül huzódó alacsonyabb folyosóval, hullám lemez oldal falakkal, köröskörül 1.00 mtr. Magas falazott lábazattal ez utóbbi körül horgany lemezzel fedve. A tető boritás deszka, kátrány lemez fedéssel. A főépülethez hozzáépitve a bejárat egyik oldalán a pénztár, a másik oldalán buffet helyiségekkel. –

Az épületen a főbejárat fölött és a pénztár ablakok felett védtető van, szegély csatornával és csak az utóbbi bir lefolyó csővel. A pénztár ablakok előtt vaskorlát van. Az egész épület belseje légszesz és villany vezetékkel felszerelve. Négy oldalon külső kettős vaslépcső feljárat, palló fokokkal, vaskorláttal és fakézleczczel, – melyek 2-2 emelet sorra vezetnek.

Minden egyes lépcsőnél a bejárat mellett 1-1 lámpa ház izzólámpa foglalattal van elhelyezve.

Az épület külső hullámlemez falában vannak 1 drb. kétszárnyu főbejárati kapu a felső fele üvegezve, hullám lemezből, kilincscsel és zárral. Fölötte egy lófej, horganyból öntve.

A hátsó kijáratnál egy háromszárnyu hullám lemez vaskapu, a középső szárny keskenyebb, kilincses zárral, felette egy izzólámpa foglalat és egy bedeszkázott nyilás.

Ugyanezen oldalon az eresz alatt egy kétszárnyu deszkakapu kilincs és zár nélkül.

19 drb. egyszárnyu csupán külső vasablak, ellensulylyal az ablak fölfelé nyitható. –

3 drb. kétszárnyu hullámlemez vasajtó kilincscsel és zárral.

8 drb. egyszárnyu hullámlemezvasajtó kilincscsel és zárral, a lépcső bejáratoknál. –

4 drb. a lépcsőfeljáratoknál lévő oldalaokn az illető oldal teljes hosszában szegély csatorna, lefolyó csővel.

24 drb. egyszárnyu magas oldal világitó vasablak.

Belső helyiségek:

A középső lovagló körönd körül futó deszkajárda szalmazsákkal fedve, 2 drb. kétszárnyu nyiló résszel. Az egész lovagló tér alatt 2.00 méter szélességben 3.00 méter mély beton vizmedencze megy keresztül, jelenleg fapallóval lefödve, egészben kihuzható.

Nézőtér:

260 drb. fölhajtható nádfonásu és bársonynyal átvont ülőke. Egy sor páholyrekeszték köröskörül, összesen 40 rekesztékkel, deszkahát elő és válaszfalakkal szövettel áthuzva, felső élek bársonynyal. A páholyok mögött egy sor tribün ülés, körülfutó pad és hátfal, szövettel egyoldalt áthuva. 5 sor ugyanolyan pad, de áthuzat nélkül, az utolsó sor mögött egy meszelt keszkakerités, a karzat előtt /karzati mellvéd/. A karzat körülfut puhafa padlóval, ugyan ilyen burkolattal ellátva az összes többi ülőhelyek is. Négy dr. vasszerkezetü lépcső deszka fokokkal és bársonynyal boritott fa kézléczekkel a páholyokhoz. –

Kettőnél szőnyegszoritó vasak.

Négy drb. falépcső vas vázon mázolt deszkafalak között, az I-ső helyre vezet.

Négy drb. szinezve meszelt deszkázott bejárat a külső lépcsőknél.

Négy drb. csillár, egyenkint 50 drb. izzólámpa foglalattal. –

Hat drb. köralaku szellőző nyilás, villanyhozzávezetéssel, 2 drb. tábla 3-3 kapcsolóval és ólom biztositékkal. –

A bejárat felett és a zene emelvény körül 3 oldal szövettel burkolva, a bejáratnál 3 és a zeneelmelvénynél 1 oldal arany rojtos drapériával.

A zeneemelvény felett deszka szerkezetü szellőző, 3 deszka ajtóval. – 8 drb. zsinóron lógó izzólámpa foglalat, 3 kapcsolóval.

A bejárati előtér

Két oldalt kárpitozott deszkafala.

Egy drb. plüss függöny, két részben.

2 drb. egyszárnyu hullám lemez vasajtó csak zárral.

4 drb. 3 águ légszesz falikar, és 2 drb. 3 águ villany falikar.

Egy drb. öntött vaskorlát a pénztár ablak előtt –

1 drb. tüzjelző állomás.

Két drb. kiemelhető vaskorlát rögzitő vaskarral.

Puhafa padló.

Buffet.

5 drb. egyszárnyu csupán külső vasablak.

1 drb. egyszárnyu deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Három oldala deszkafal, a padló puhafa.

Statiszták helyisége.

1 drb. kis vasablak, 1 drb. egyszárnyu ajtó.

1 drb. zsinoron lógó izzólámpa foglalat.

Pénztár.

Négy oldalt tapétázott deszkafal, 1 drb. egyszárnyu deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Egy drb. egyszárnyu lefelé nyiló csak külső ablak. 3 drb. egyszárnyu vasablak, – 3 drb. forgó villany falikar. – 2 drb. dobogó. Három oldalt körülfutó deszkaasztal, 4 drb. zárható fiókkal. Deszkapadló.

Szabómühely.

1 drb. egyszárnyu deszkaajtó, 2 drb. egyszárnyu vasablak, deszkapadló.

Öltöző a szabómühely mellett:

1 drb. egyszárnyu vasajtó, 1 drb. kis vasablak.

1 drb. 2 águ villanyfalikar. Puhafapadló.

1 drb. kapcsoló.

Raktár.

Puhafa padló, 1 drb. zsinoron lógó izzólámpa, 1 kapcsoló. –

Öltöző folyósó.

1 drb. kis és 1 drb. nagy kapcsoló, 3 drb. zsinoron lógó villanylámpa.

Egyik oldalon /a raktár és egy nagy öltöző felől/ deszkafal bádog boritással.

A folyosó mindkét végén 1-1 drb. kétszárnyu toló vasajtó.

Öltözők a páholyok alatt összesen 8 darab.

1-1 drb. egyszárnyu vasajtóval, illetve 2 drb. izzólámpa foglalattal 1-1 kapcsolóval. Két öltözőben /vaslemezzel boritott deszkafalakkal/, 1-1 egyszárnyu deszakajtóval, 2-2 villany lámpa, 1-1 kapcsolóval.

Az összes öltözőkben puhafapadló. –„


  1. II. MELLÉKLET

Kivonat Beketow bérleti szerződéséből*

1./ Beketow Mátyás az épületet 1908. máj. végéig áthelyezteti, csatornával, víz- és villanyvezetékkel, kerítéssel látja el 120000 k építési költséggel, valamint felszereltet a saját tulajdonát képező 380 db csapószéket és ülőpadot.

2./ B.M. Az építési vállalkozóval kötött szerződéseket bemutatja, vitás kérdésekben végérvényesen a mérnöki hivatal dönt. Ha a munkálatok kevesebb mint 12000 K-ba kerülnének, a különbözet a fővárost illeti meg, a túlkiadások a bérlőt terhelik. Az épület ellenszolgáltatás nélkül a főváros tulajdonába és birtokába megy át.

3./ Ha a bérlő kötelezettségeinek pontosan meg nem felel, az 50000 K bánatpénzt, a bérleti jogát elveszti, a költségekhez hozzájárul. Ha kötelezettségeinek eleget tesz, 1908. jan. 1-től 1912. dec. végéig bérbekapja az 1725 80/100 négyszögöl területű ingatlant.

4./ Az évi bér 18000 K minden év aug. 15-én egy összegben esedékes. Bérmérséklés elemi csapás /kivéve tűz/ esetén sincs.

5./ Bérlő a bérlet tárgyát kizárólag cirkusz előadások tartására használhatja, azokat viszont legalább 4 hónapon át köteles megtartani. Az iránt, hogy a bérlő az egész bérleti idő alatt tarthat-e cirkuszelőadásokat, a bérbeadó felelősséget nem vállal. A tanács másnak nem engedélyez cirkuszi előadásokat tartani az állatkert területén.

6./ Az előadások megkezdéséhez a bérlő köteles a hatósági engedélyeket beszerezni, ha nem tudja, akkor is kötelezi őt a jelen szerződés.

7./ A bérlő köteles a hivatalos szabályokat betartani, az előírandó átalakításokat stb. elvégeztetni. A tetőzetre 20 mázsánál nagyobb súly nem helyezhető.

8./ A bérlő köteles az épületet jó karban és tisztán, valamint állandó felügyelet alatt tartatni, az istállókat és árnyékszéket fertőtleníteni.

9/. A tűzrendőri hatóságok előírásait betartani, ezek elmulasztásáért kártérítéssel tartozik.

10/. A főváros az épületek állagának hiányaiból származható károkért sem tartozik felelősséggel és a bérlő a bérbeadó ellen semmiféle címen sem léphet fel kártérítési igénnyel.

11./ A bérlő minden okozott kárért kártérítéssel tartozik.

12./ A bérlő a kivetendő díjakat /kivéve házbéradó/ köteles fizetni /víz, világítás, kéményseprés stb./

13./ A bérbeadó köt biztosítást, a bérlő annak összegét 3 napon belül köteles befizetni. Tűzkár esetén a város veszi fel a biztosítási összeget, az újjáépítésre fordítja. A kiesebb előadások arányában csökkentett bért kell fizetni.

14./ Az 50000 K bánatpénzből átvételkor 40000 K visszafizetendő. A 10000 K szerződési biztosíték a szerződésből eredő bármely városi követelés önhatalmú kielégítésére szolgál. A bérlő egyéb vagyonával is felelős, a leapadt biztosítékot 8 napon belül tartozik kiegészíteni. Kamatot a főváros nem fizet.

15./ A főváros követeléseit közigazgatási úton behajtathatja.

16./ A tanács bírságoló határozata elleni jogorvoslatról a bérlő lemond.

17./ A bérlő átalakítást csak a főváros előzetes engedélyével végezhet. Minden építkezés, átalakítás, berendezés stb. a főváros tulajdonába megy át.

18./ A bérlő a büfét használhatja, sört, bort hűsítő italokat, süteményeket, cukorkát, sonkás zsemlét, virslit, felvágott hideg ételeket, – az előadások tartamán kívül csupán a cirkusz személyzete részére – meleg ételeket árusíthat,

19./ csak elsőrendű előadásokat tarthat,

20./ de egész éven át.

21./ A szerződés másra át nem ruházható, de legfeljebb évi 6 hónapra előzetes engedéllyel albérletbe adható a cirkusz. A bérlő ekkor is saját személyében felelős a kötelezettségekért.

22./ A bérlőt felmondási jog meg nem illeti. A bérbeadó azonban a szerződést 1910. dec. végéig az utolsó két évre, vagy 1911. dec. végéig az utolsó évre felmondhatja. Ily felmondás esetén azonban tartozik a bérlőnek a 120000 K építési költség annyi egyötödét megtéríteni, ahány év az öt évi bérleti időből hátra van még.

23./ Ha bérlő vét vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát elveszti, a szerződés azonnal hatályát veszti.

24./ A bérlő köteles állandóan fenntartani a tanács használatára két díjtalan elsőrendű páholyt.

25./ A jogügylet bélyegét és illetékeit a bérlő fizeti.

26./ Per esetére a sommás eljárás s a felperes által választható bármely budapesti királyi járásbíróság illetékessége köttetik ki, oly esetben pedig amidőn a törvény szerint sommás eljárásnak helye nincs, a budapesti kir. törvényszék lesz illetékes.


  1. III. MELLÉKLET

A korszak cirkuszai Magyarországon

Előfordulások száma

Első előfordulás

Utolsó előfordulás

Adam Adolf Grand Circus

95

1911.XI.20

1914.VIII.1.

Alexandrine Circus Variete

28

1907.VI.1

1908.III.1.

Circus Alhambra / Dir. E. Riediser & H. Fischer

9

1908.IV.1.

1908.VI.20.

Rudof Amato

4

1893.IX.10.

1893.X.10.

Angeli Marietta

5

1893.IX.1.

1893.X.1.

Ankners Circus Variete

27

1913.IX.10.

1914.VI.1.

Adolf Antalek Circus und Kinematograph

5

1914.VI.20.

1914.VIII.1.

Antonio

11

1902.II.10.

1902.VI.20.

Circus Apollo Dir. Tok und Gebauer

5

1914.VI.20.

1914.VIII.1.

Barnum & Bailey

3

1901.IV.1.

1901.VI.1.

Ernest Bartoss G. Adametz Cirque-Variete

15

1901.X.20.

1910.III.20.

Bauer

2

1903.VI.10.

1903.VI.20.

Oskar Bauer

3

1914.VII.10.

1914.VIII.1.

M. Berousek

1

1904.VI.1.

1904.VI.1.

Bisini

3

1908.III.20.

1908.IV.10.

Brabanti*

369

1903.IV.20.

1914.VIII.1.

Buffalo Bill's Wild West

3

1906.VII.1.

1906.VII.20.

W. Cajetan Circus

103

1909.XII.1.

1914.II.20.

Carré

17

1900.V.1.

1902.IX.1.

Circus Cäcilie

10

1906.VI.1.

1907.I.20.

Charles

8

1912.VIII.10

1912.XI.1.

A. Ciniselli

17

1905.IV.10.

1905.IX.20.

Cooke Hubert

12

1892.III.24.

1895.V.10.

Corradini

4

1294.III.20.

1894.IV.20.

Gebr. Czája Circus Sport

21

1909.VII.20.

1910.VII.20.

Csapó I.M. Circus

16

1913.II.10.

1913.VII.10.

Csapó S. Circus

30

1913.I.1.

1914.VIII.1.

Debreczeni Lajos Circus-Arena-Vareiet

47

1908.V.20.

1909.XII.10.

C. Delfini Director des Circus Variete Modern

4

1912.VI.1.

1912.VII.1.

Circus Desanczki

44

1910.IV.1.

1911.X.1.

H. Dimitrius*

103

1891.XI.8.

1912.VII.1.

Henrik Dittmár

20

1913.II.20.

1913.IX.1.

Nikolaus Ditton Grand* Circus Orient

30

1905.IV.20.

1909.I.1.

Alois Donert*

322

1904.VI.20.

1914.VIII.1.

Donizettis American Cirque

7

1898.IV.20.

1898.VII.10.

Emma Dopernofski & Martin Hoffmann. Salon AffenCircus

12

1911.IX.10.

1912.I.1.

Antonie Dubszky*

44

1892.X.20.

1913.VII.10.

Dubszky Babtist

2

1891.X.8.

1891.XI.24.

Dubsky Franz

2

1891.XI.8.

1891.XI.24.

Dworzák*

117

1902.IX.1.

1914.V.1.

Enders*

134


1913.IX.1.

Fekete

137

1900.X.1.

1909.IX.20.

Fleith

35

1909.IV.1.

1910.IV.10

Flora' Grand Circus Variete Americain /Dir. Fischl/

90

1905.VIII.10.

1909.III.20.

Friese & Kovács

26

1906.V.10.

1907.I.10.

Otto Friese*

45

1905.III.20.

1908.III.20.

Gábor Gaál Erster Székler Circus u. Variete

37

1913.VIII.1.

1914.VIII.1.

Gábos Géza Circus Variete

4

1914.VII.1.

1914.VIII.1.

Gatti & Manetti

1

1904.IV.10.


Josef Gärtner*

58

1911.XI.20.

1913.V.1.

Sport Circus Variete Dr. G. & A. Georgis

8

1906.IV.10.

1906.VI.20.

K. Hammerschmidt

11

1901.X.10.

1907.IX.10.

Circus Henry

128

1893.VI.1.

1913.X.1.

Hergott

18

1902.IX.20.

1906.VII.20.

A. Hergotti Circus Union

7

1912.I.10.

1912.III.10.

Hungaria Circus Georg Resz

100

1911.IX.20.

1914.VI.20.

J. Junkers

38

1905.IV.1.

1906.IV.20.

M. Junkers Circus Variete

60

1905.VI.20.

1907.II.20.

T. Junkers

4

1905.II.20.

1905.III.20.

Jurnyik Circus

14

1911.VIII.10.

1911.XII.20.

Anton Jurnyik Circus

48

1912.X.10.

1914.VII.10.

Karoly M.

50

1895.IX.1.

1902.IV.20.

Katarina Péter Circus

12

1911.III.10.

1911.VII.1.

Sigm. Keller Circus Variete

8

1904.X.1.

1904.XII.20.

F. Khermayer Circus-Variete

25

1906.VII.1.

1907.XI.10.

Killiany's Circus Variete

296

1904.V.1.

1914.VIII.1.

Andreas Kiss Circus Union

34

1912.III.20.

1913.III.10.

A. Kiss und Faludi Circus Union

23

1913.III.20.

1913.XI.1.

Franz Kludsky

49

1907.IX.1.

1909.I.1.

Gottlieb Kludsky Menagerie Circus

3

1911.VII.20.

1913.V.10.

Karl Kludsky

19

1907.I.10.

1914.VII.1.

Koczka*

77

1902.X.1.

1914.VI.10.

Gebr. A. W. Koczka

1

1911.IV.20.


Jarowow Koczka zool. Circus

33

1913.I.10.

1914.VIII.1.

W. Koczka

100

1910.IX.10.

1914.VIII.1.

Brother Könyöt Great Amerik Circus

38

1913.VI.1.

1914.VIII.1.

Anton Kratejl*

168

1900.IX.10.

1913.X.10.

Cecilie Krausz

1

1907.II.1.


E. Krausz*

237

1907.II.10.

1914.VII.20.

Krembser

15

1897.V.1.

1897.X.10.

Varieté Krembser

26

1909.VII.1.

1908.III.20.

Brüder Krohn Circus u. Kinematograph

27

1912.I.20.

1914.VII.1.

Karl Krohn Circus

10

1911.IX.20.

1911.XII.20.

Claire Laforte

210

1903.IV.10.

1911.IX.20.

Circus Lajos Direktor Ludwig Swoboda

3

1913.V.1.

1913.V.20.

Lefkovits-Martini Circus Varieté

114

1910.X.10.

1914.VIII.1.

Julius Lengyel Circusdirektor

14

1912.XII.10.

1913.IV.20.

A. Liebel

51

1913.II.1.

1914.VIII.1.

S. Liebel

76

1912.VII.1.

1914.VIII.1.

Circus Hungaria* Lindmayer Nagy

41

1908.XII.20.

1910.VI.1.

Lipót

59

1905.VI.1.

1908.V.10.

Lódi*

239

1895.IX.1.

1902.VI.20.

Alois Majdik

15

1907.VII.20.

1907.XII.10.

Martin Luftmann

1

1895.IX.1.


Martini

16

1901.XI.10.

1905.II.10.

Merkl Emilia Circus

76

1908.VII.1.

1910.VIII.20.

Otto Moldován*

6

1909.II.10.

1910.II.1.

Nachtwaller

32

1904.IX.1.

1905.VII.20.

Nagy Antal

297

1901.VI.1.

1914.VIII.1.

Nagy János

20

1891.XI.8.

1893.IV.1.

Napoli

8

1901.X.20.

1902.II.1.

Ludwig Niemeczek Circus Colosseum

4

1909.VII.1.

1909.VIII.1.

J. Novacsek*

234

1906.VIII.1.

1914.VIII.1.

Franz Nagy Circus Olympia

51

1913.II.10.

1914.VIII.1.

Circus Orpeum

8

1913.IX.10.

1913.XI.20.

Paoli V.

3

1906.V.1.

1906.V.20.

Pavey

6

1906.V.10.

1906.VII.1.

Carl Petri Arena Varieté

21

1902.VII.20.

1903.III.1.

Picard

146

1905.II.1.

1910.VI.1.

Alexander Picard

125

1910.XII.10.

1914.VIII.1.

Gebr. Picard

2

1908.IV.10.

1908.IV.20.

J. Picard

129

1910.XII.1.

1914.VIII.1.

Pollanz

9

1901.X.10.

1902.II.1.

Mathias Pollantz

229

1907.XI.1.

1914.VIII.1.

Raab Elek Arena

12

1908.V.10.

1908.IX.1.

Rafael Circus Amerik.

33

1913.VII.20.

1914.I.1.

Gebr. Rafael

9

1911.VII.20.

1907.XII.10.

Reich Circus Gazdag

286

1891.XI.8.

1914.VIII.1.

Imre Reisz

62

1908.IV.1.

1910.III.20.

Andreas Richter

3

1895.VIII.10.

1895.XII.20.

H. Rosenzweig

243

1903.VI.10.

1914.VIII.1.

Salamonski

13

1893.V.1.

1893.IX.20.

Sári István's I. Spezailitäten Kustarena

2

1898.V.10.

1898.VI.1.

Karl Schäfer Circus* Variete

64

1912.II.10.

1914.V.1.

M. Schmidt

304

1902.IX.20.

1914.VIII.1.

Gebr. Schneller

12

1911.IV.1.

1911.VII.20.

J. Schneller

159

1908.II.1.

1914.I.10.

K. Schneller

108

1911.VIII.1.

1914.VIII.1.

Josef Schöbel

1

1907.IX.1.


Sidoli Cesar

33

1892.V.20.

1905.IX.1.

Sidoli Wwe

5

1891.XI.8.

1892.I.24.

Skeiner, Hatzfeld

2

1893.XI.20.

1893.XI.1.

Johann Smaha

24

1907.IX.10.

1908.V.10.

Circus Sport J. Lengyel

36

1912.III.1.

1913.VII.20.

F. Stepanek

119

1911.I.10.

1914.VIII.1.

Stöckel

2

1891.XI.8.

1891.XI.24.

B. Stutzbart

245

1904.IX.1.

1911.I.10.

Gebrüder Stutzbart

9

1912.VI.10.

1912.IX.1.

Adolf Strassburger

9

1909.IX.1.

1911.X.20.

Suhr

3

1891.XII.24.

1892.I.24.

Sümegi Circus

32

1913.VIII.20.

1914.VII.1.

Josef Szayka

245

1907.I.10.

1914.VIII.1.

Wwe Szemes Béláné u. Köczög János Circus Varieté u. Caroussel

40

1913.VI.20.

1914.VII.20.

Sliva*

45

1907.VI.20.

1911.VII.20.

Taraba Circus

22

1911.IX.1.

1912.VIII.1.

Johann Tautz Circus

6

1908.II.1.

1908.III.20.

Karl Tautz Circus

63

1911.III.10.

1914.III.10.

Eduard Thaler Circus-Varieté und Elektr. Theater

89

1905.IV.1.

1908.VIII.1.

Alex Tuifl Circus

1

1914.VIII.1.


Viktor

84

1901.X.10.

1907.VII.10.

Gebr. Villand

76

1907.II.20.

1910.VIII.1.

Waberzsinetz Gusztáv

21

1910.IX.1.

1911.I.10.

Waberzsinetz Károlyné*

129

1907.VIII.20.

1911.XI.1.

Johanna Waczlawek Kunstarena u. Karoussel

232

1907.VI.1.

1914.V.1.

Waitz Ignátz Circus-VArieté u. Kinematogr.

12

1913.VI.20.

1913.X.10.

Walder&Sümeghi Circus-derection Zaubertheater

42

1913.VI.10.

1914.VIII.1.

Antonia Wasata

6

1906.VII.10.

1908.IV.1.

Weisz

2

1905.VI.10.

1905.VI.20.

Josef Wertheim Circus u. Kinematogr.

41

1912.III.1.

1914.VIII.1.

William & Fred Circus Sport

25

1911.VI.20.

1912.II.20.

Wilson

201

1902.II.10.

1908.V.20.

Wilson&Georg Wollner

15

1908.VI.1.

1908.X.20.

S. Wilson

30

1908.XI.1.

1910.III.20.

Winkler Hugo

2

1891.XI.8.

1891.XII.24.

Martin Winkler

27

1907.V.10.

1908.IV.10.

Wollner Gebrüder

179

1892.II.24.

1905.IV.20.

C. Wollner Circus Americain

52

1907.XI.1.

1909.IV.20.

Dolores Wollner Wwe*

79

1908.X.10.

1912.VIII.20.

Wollner E. /nem folyamatos/

56

1891.XI.8.

1908.X.1.

Wollner Eleonore

1

1893.X.1.


Wollner Franz*

151

1891.XI.8.

1914.VIII.1.

G. Wollner Circus* Varieté

195

1901.X.10.

1913.IV.20.


  1. IV. MELLÉKLET

A korszak folyamán cirkuszi tartózkodási helyként megjelölt helységek megyénkénti felsorolása

/Zárójelben az 1000 lakosra jutó előfordulási szám/


ABAÚJ-TORNA

Város: Kassa (1,13)

Nagyközség: Abaújszántó (1,37), Szepsi (0,91), Onga (0,56), Szikszó (0,82), Torna (0,59)


ALSÓ FEHÉR

Város: Abrudbánya (2,1), Gyulafehérvár (2,15), Nagyenyed (1,15)

Nagyközség: Magyarigen (0,64), Marosújvár (0,4), Balázsfalva (1,41)


ARAD

Város: Arad (1,32)

Nagyközség: Elek (0,27), Kisjenő (3,54), Kun Szent Márton (0,24), Kurtics (0,6), Magyar-Pécska (0,87), Mária-Radna (1,05), Pankota (1,07), Új-Arad (3,5), Új-Panád (0,48), Új Szent Anna (0,17), Világos (0,14),

Kisközség: Boros-Sebes (1,54), Nagy-Halmágy (1,51), Soborsin (1,14)


BARANYA

Város: Pécs (1,13)

Nagyközség: Magócs (0,55), Mohács (0,82), Pélmonostor (0,82), Siklós (0,73), Vörösmart (0,89)

Kisközség: Baranyavár (0,71), Bellye (1,67), Dárda (0,62), Gyüd (1,43), Herczegszőlős (0,36), Hidas (0,39) Magyarboly (0,58), Hosszú-Hetény (0,37), Kovácshida (0,6), Német-Boly (1,8), Pécsvárad (2,66), Rácpetre (1,56), Sásd (2,2), Szászvár (3,22), Szent Lőrincz (0,78), Szőke 3,-)


BARS

Város: Körmöcbánya (1,55), Léva (1,55), Újbánya (0,41)

Nagyközség: Aranyosmarót (2,87), Nagy-Salló (0,77), Oszlány (1,12)

Kisközség: Cseke (2,19), Garamszentkereszt (0,66), Lekér (2,63), Nagykána (1,95), Verebély (1,05), Zsarnócza (1,5), Zseliz (0,87)


BÁCS-BODROG

Város: Baja (1,5), Magyar-Kanizsa (0,47), Szabadka (0,28), Zenta (0,8), Zombor (1,63)

Nagyközség: Ada (0,9), Apatin (1,-), Bajmok (0,013), Bács (1,84), Bácsalmás (1,08), Bécsbokod (1,18), Bács-Feketehegy (0,18), Bács-Kula (1,75), Bácstóváros (0,25), Bezdán (0,13), Csantavér (0,93), Cservenka (0,65), Csurog (0,29), Cséb (1,17), Dunabökény (1,1), Felső-Szent Iván (0,39), Hódság (2,35), Jánoshalma (0,23), Kerény (0,58), Kis-Kér (0,28), Kuczora (0,24), Madaras (0,17), Martonos (0,32), Mélykút (0,5), Militics (0,52), Ó-Becse (0,77), Ó-Kér (0,91), O-sova (0,89), Őrszállás (0,14), Palánka (1,57), Paripás (0,49), Petrőcz (0,4), Péterréve (0,4), Regőcze (0,84), Szenttamás (0,35), Szépliget (0,37), Szond (0,54), Temerin (0,41), Titel (0,86), Topolya (0,64), Újpalánka (1,17), Újszivácz (0,44), Újverbász (2,02), Újvidék (2,05), Vaskút (1,09), Zsablya (0,37)


BEREG

Város: Beregszász (1,77), Munkács (1,27)

Nagyközség: Mezőkászony (0,4)

Kisközség: Gát (2,03), Szent Miklós (1,21), Szolyva (0,79)


BESZTERCE-NASZÓD

Város: Beszterce (1,81), Naszód (0,86)

Nagyközség: Ó-Radna (1,21)


BÉKÉS

Város: Gyula (1,6),

Nagyközség: Békés (0,3), Békéscsaba (1,1), Csorvás (0,18), Endrőd (0,15), Füzes-Gyarmat (0,3), Gyoma (0,25), Körösladány (0,66), Mezőberény (0,38), Nagyszénás (0,64), Orosháza (1,62), Szarvas (0,44), Szeghalom (0,63), Tótkomlós (0,48)


BIHAR

Város: Nagyvárad (1,32)

Nagyközség: Belényes (1,19), Berettyóújfalu (0,82), Biharnagybajom (0,23), Derecske (0,1), Érmihályfalva (1.27), Komádi (0,12), Mezőtelegd (1,22), Nagyléta (0,32), Nagyszalonta (1,06)

Kisközség: Tenke (0,78)


BORSOD

Város: Miskolcz (0,97)

Nagyközség: Ároktő (0,96), Apátfalva (0,62), Diósgyőr (0,7), Edelény (1,34), Mezőcsát (1,82), Mezőkeresztes (1,55), Mezőkövesd (0,29), Ózd (1,32), Sajó-Kaza (0,36), Sajó-Szent-Péter (0,4), Sajóvárkony (1,1)

Kisközség: Arló (1,19), Borsod-Nádasd (0,45), Mezőnyék (5,11), Sajó-Kazincz (2,9), Vadna (4,6)


BRASSÓ

Város: Brassó (1,43)

Nagyközség: Botfalu (2,5), Csernátfalu (0,78), Feketehalom (0,39), Földvár (1,2), Hosszúfalu (1,16), Höltövény (1,41), Prázsmár (0,26), Szászhermány (0,43), Tatrang (0,84)


CSANÁD

Város: Makó (0,85)

Nagyközség: Battonya (0,23), Földeák (0,39), Mezőhegyes (0,5), Mezőkovácsháza (0,23), Nagybánhegyes (0,19), Nagylak (0,43)


CSÍK

Város: Csíkszereda (6,83), Gyergyó-Szent-Miklós (1,9)

Nagyközség: Csík-Szent-Domonkos (0,37), Csík-Szent-Imre (1,18), Ditró (1,01), Gyergyó-Alfalu (0,31), Gyergyótölgyes (0,26), Gyimesbükk (0,92), Tekerőpatak (0,75)

Kisközség: Rákos (0,62), Karcfalva (0,8) Szent-Márton (4,93)


CSONGRÁD

Város: Hódmezővásárhely (0,67), Szeged (0,59), Szentes (0,52)

Nagyközség: Algyő (0,65), Csongrád (0,52), Kistelek (0,46), Szegvár (0,51)


ESZTERGOM

Város: Esztergom (1,34)

Nagyközség: Bátorkeszi (1,66), Duna Mocs (0,53), Párkány (4,87), Piszke (3,48), Süttő (0,56)

Kisközség: Bucs (0,63), Köbölkút (0,49), Nána (0,9)


FEJÉR

Város: Székesfehérvár (0,97)

Nagyközség: Adony (0,22), Alcsuth (1,08), Bicske (0,6) Csákvár (0,68), Csór (1,97), Dunapentele (0,51), Etyek (0,32), Érd (0,26), Felcsuth (0,63), Kálóz (0,22), Kápolnásnyék (0,47), Lovasberény (0,57), Martonvásár (0,76), Moha (3,66), Moór (0,28), Nagyláng (0,32), Pákozd (0,37), Polgárdi (0,25), Sárbogárd (1,54), Sárkeresztúr (1,05), Száar (1,67), Vaál (0,62)

Kisközség: Nádasd-Ladány (1,46)


FIUME (0,6)


FOGARAS

Város: Fogaras (1,06)

Nagyközség: Zernest (0,23)


GÖMÖR

Város: Dobsina (0,6), Jolsva (2,11), Nagyrőcze (2,08), Rimaszombat (4,34), Rozsnyó (3,69)

Nagyközség: Pelsőcz (0,42), Putnok (1,89), Tiszolcz (1,29), Tornalja (2,95)

Kisközség: Bánréve (3,55), Feled (4,56), Lubény (1,13), Rimaszécs (1,81)


GYŐR

Város: Győr (1,42)

Nagyközség: Győr-Szent-Márton (2,28), Tét (1,18)


HAJDÚ

Város: Debreczen (1,04), Hajdúböszörmény (0,39), Hajdúnánás (0,48), Hajdúszoboszló (0,43)

Nagyközség: Balmazújváros (0,35), Földes (0,58), Hajdú-Dorog (0,67), Hajdú-Hadház (0,2), Hajdú-Sámson (0,19), Kaba (0,29), Nádudvar (0,74), Püspökladány (0,9),


HÁROMSZÉK

Város: Kézdivásárhely (2,3), Sepsi-Szent-György (0,8),

Nagyközség: Barót (0,87), Bereczk (0,64), Bölön (0,85), Gelencze (0,27), Kézdiszentlélek (0,66), Kovásznak (2,75), Nagy-Ajta (2,82), Uzon (1,12), Zagon (0,58)

Kisközség: Barátos (1,16), Köpecz (0,77), Maksa (2,63), Málnás (2,34), Mikóújfalu (0,64), Nagybaczon (2,7), Sepsi-Köröspatak (1,57)


HEVES

Város: Eger (0,85), Gyöngyös (0,76)

Nagyközség: Besenyőtelek (0,89), Füzesabony (0,74), Hatvan (1,57), Heves (0,66), Pásztó (0,5), Poroszló (0,19), Recske (0,75), Tiszafüred (2,2), Tiszanána (0,41)

Kisközség: Pétervására (1,44)


HONT

Város: Selmecbánya (0,53)

Nagyközség: Ipolyság (3,09)

Kisközség: Ipolynyék (0,57), Szob (1,47)


HUNYAD

Város: Déva (2,07), Hátszeg (1,92), Szászváros (1,29), Vajda-Hunyad (0,22)

Nagyközség: Dobra (0,65), Petrozsény (1,31)

Kisközség: Brád (0,46), Homoród (1,72), Lupény (0,25), Maros-Illye (1,39)


JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Város: Jászberény (0,67), Karczag (0,7), Kisújszállás (0,52), Mezőtúr (1,32), Szolnok (1,04), Túrkeve (0,69)

Nagyközség: Abádszalók (0,88), Csépa (0,28), Dévaványa (0,37), Fegyvernek (0,15), Jászalsószentgyörgy (0,62), Jászapáti (0,26), Jászárokszállás (0,23), Jászdózsa (0,22), Jászkisér (0,6), Jászladány (0,22), Kenderes (0,18), Kunhegyes (1,12), Kunmadaras (1,05), Nagyrév (1,3), Tiszakürt (0,92), Tisza-Sas (1,19), Török-Szent-Miklós (0,61), Vezseny (0,65)


KIS KÜKÜLLŐ

Város: Erzsébetváros (1,13)

Nagyközség: Dicső-Szent-Márton (1,14)

Kisközség: Balavásár (3,44), Bonyha (0,76), Kiskend (4,97), Szőkefalva (2,1)


KOLOZS

Város: Kolozsvár (0,9)


KOMÁROM

Város: Komárom (1,61)

Nagyközség: Aranyos (1,19), Bánhida (0,9), Csicsó (1,47), Csuz (2,11), Duna-Radvány (1,48), Kürt (1,08), Kisbér (2,72) Kecs (0,35), Komáromfüss (1,55), Komárom-Szent-Péter (2,03), Madar (0,49), Nagymegyer (0,83), Naszvad (0,23), Ó-Galla (0,39), Oroszlán (1,21), Szőny (0,57), Tata (2,63), Udvard (0,46)

Kisközség: Bábolna (1,98), Felső Galla (0,2), Tatabánya (1,53)


KRASSÓ-SZÖRÉNY

Város: Karánsebes (1,5), Lugos (1,97)

Nagyközség: Bozovics (0,24), Dognacska (0,58), Németbogsán (0,89), Oraviczabánya (1,72), Orsova (1,55), Resiczabánya (1,96), Stájerlak (0,49)


LIPTÓ

Város: Rózsahegy (0,73)

Nagyközség: Liptó-Szent-Miklós (4,-)

Kisközség: Szentanna (3,79)


MAROS-TORDA

Város: Marosvásárhely (1,76), Szászrégen (3,42)

Nagyközség: Maroshévíz (0,95), Nagyernye (0,62)

Kisközség: Déda (1,2), Gernyeszeg (1,96), Nyárádszereda (3,28), Palota-Ilva (0,64), Szováta (2,48), Vajda-Szent-Ivány (0,58)


MÁRAMAROS

Város: Máramarossziget (0,94)

Nagyközség: Huszt (0,87), Kőrösmező (0,1), Técső (0,34)

Kisközség: Bustyaháza (0,97), Felsővisó (0,32), Nagybocskó (0,34), Rahó (0,15)


MOSON

Nagyközség: Dunakiliti (0,79), Hegyeshalom (0,83), Királyhida (0,97), Lajtakáta (0,81), Magyaróvár (1,71), Moson (0,16), Mosonszentjános (0,91), Nezsider (3,1), Rajka (0,36)


NAGY-KÜKÜLLŐ

Város: Medgyes (0,7), Segesvár (1,47)

Nagyközség: Alsó-Rákos (1,2), Kacza (1,49), Kőhalom (0,34), Nagysink (0,39), Szentágota (0,52)

 

NÓGRÁD

Város: Losoncz (1,93), Salgótarján (1,16)

Nagyközség: Balassagyarmat (1,98), Fülek (1,13), Nagyoroszi (0,89), Szécsény (1,19)

Kisközség: Berczel (1,46), Divény (1,57), Kisterenye (1,38), Nógrádverőcze (0,54), Rétság (0,92), Selyp (3,18)


NYITRA

Város: Érsekújvár (1,05), Galgócz (0,64), Nyitra (1,16)

Nagyközség: Holics (0,9), Nagysurány (0,38), Nagy-Tapolcsány (1,09), Nenyed (1,56), Pöstyén (1,35), Privigye (1,79), Szenicz (2,1), Tótmegyer (0,55), Vágsellye (0,26), Vágújhely (1,36)

Kisközség: Jabláncz (1,37)


PEST-PILIS-SOLT-KISKUN

Város: Czegléd (1,15), Kecskemét (0,61), Kiskunfélegyháza (0,77), Kiskunhalas (0,2), Nagykőrös (0,77), Szentendre (1,02), Újpest (0,76), Vácz (1,57)

Nagyközség: Abony (0,15), Alag (2,93), Albertfalva (2,53), Alpár (0,56), Aszód (2,43), Bia (0,31), Budafok (0,91), Budakeszi (0,38), Czinkota (0,66), Csepel (0,74), Csömör (0,37), Dömsöd (0,67), Dunaharaszti (0,26), Dunakeszi-Alag (0,29), Dunapataj (0,51), Dunavecse (0,42), Erzsébetfalva (0,74), Fajsz (1,15), Fót (0,76), Fülöpszállás (0,34), Gödöllő (1,58), Gyón (0,7), Hajós (0,22), Isaszeg (0,24), Izsák (1,26), Kalocsa (1,45), Keczel (0,12), Kiskőrös (1,21), Kiskunlaczháza (1,4), Kiskunmajsa (0,5), Kispest (0,69), Kunszentmiklós (0,72), Lajosmizse (0,1), Maglód (0,3), Monor (0,44), Nagykáta (0,45), Nagytétény (0,51), Ócsa (0,93), Örkény (0,18), Pest-Újhely (0,13), Péczel (0,66), Pilis (0,16), Piliscsaba (0,31), Pomáz (0,84), Ráczkeve (0,49), Rákoscsaba (0,51), Rákoskeresztúr (0,35), Rákos-palota (0,28), Rákos-Szent-Mihály (0,85), Solt (0,4), Solt-Vadkert (0,12), Soroksár (0,74), Szabadszállás (0,5), Szakmár (0,31), Taksony (0,24), Tápió-Bicske (1,43), Tinnye (1,5), Törökbálint (0,8), Új-Hartyán (5,86), Új-Kécske (0,22), Vecsés (0,64), Veresegyház (0,32), Verseg (1,15), Visegrád (3,14), Zsámbék (0,46)

Kisközség: Kistarcsa (1,15), Leányfalu (7,97), Sziget-Szent-Márton (1,92)


POZSONY

Város: Bazin (1,02), Modor (1,-), Nagyszombat (1,19), Pozsony (0,83)

Nagyközség: Bős (0,36), Búr-Szent-György (1,96), Dunaszerdahely (1,47), Malaczka (0,78), Nádszeg (0,42), Somorja (0,34), Stomfa (0,29), Szencz (0,77), szered (0,56), Tallós (0,53)

Kisközség: Galanta (1,22), Nagy-Lévárd (2,9), Szomolány (1,36), Várkony (2,3)


SOMOGY

Város: Kaposvár (0,99)

Nagyközség: Berzencze (1,05), Csurgó (2,18), Darány (1,39), Marczali (0,87), Nagy-Atád (3,46), Nagybajom (1,19), Szigetvár (2,99), Tab (2,47)

Kisközség: Andócs (0,58), Babócsa (0,38), Böhönye (1,04), Buzsák (0,87), Boglár (1,9), Balaton-Keresztúr (0,8), Balatonlelle (1,69), Balatonszentgyörgy (0,7), Nagyberki (1,82), Barcs (3,33), Nemes Vid (1,15), Falu-Szemes (1,19), Fonyód (1,85), Igal (1,44), Kadarkút (2,42), Kőröshegy (1,31), Lengyeltóti (1,76), Magyar-Atád (1,1), Nagyszakácsi (1,03), Németlad (1,81), Somogyvár (1,2), Szomajom (2,27), Vízvár (1,35)


SOPRON

Város: Sopron (0,91)

Nagyközség: Beled (2,96), Csepreg (0,24), Csorna (0,13), Feketeváros (1,04), Kapuvár (0,6), Lajtaújfalu (0,35), Sopronkeresztúr (0,6)

Kisközség: Felsőpulya (2,3), Iván (0,56), Nagyczenk (0,57), Rábacsanak (0,74)


SZABOLCS

Város: Nyíregyháza (0,97)

Nagyközség: Büdszentmihály (0,63), Dombrád (0,4), Ibrány (0,21) Kemecse (0,3), Kisvárda (2,-), Nagykálló (0,75), Nyírbátor (0,9), Rakamaz (0,23), Tiszadada (0,36), Tiszadob (2,48), Tisza-Lök (0,2), Tiszapolgár (0,52), Újfehértó (0,25)


SZATMÁR

Város: Nagybánya (1,09), Nagy-Károly (2,3), Szatmárnémeti (1,15)

Nagyközség: Ó-Fehérgyarmat (0,65), Mátészalka (1,18), Nagyecsed (0,21), Szinérváralja (0,59)


SZEBEN

Város: Nagyszeben (1,85), Szászsebes (0,82)

Nagyközség: Kis-Torony (0,35), Új-Egyház (2,41)


SZEPES

Város: Gölniczbánya (0,26), Igló (0,76), Késmárk (0,73), Lőcse (0,8), Poprád (2,19), Szepesbéla (1,03)

Nagyközség: Felka (0,74), Korompa (0,78), Podolin (1,33), Szomolnokhuta (1,68)


SZILÁGY

Város: Szilágysomlyó (1,01), Zilah (1,98)

Nagyközség: Tasnád (1,19)

Kisközség: Szilágycseh (0,29)


SZOLNOK-DOBOKA

Város: Deés (2,18), Szamosújvár (1,17)

Nagyközség: Mándok (0,32)


TEMES

Város: Fehértemplom (2,-), Temesvár (2,18), Versecz (1,46)

Nagyközség: Buziásfürdő (1,03), Csákova (2,74), Detta (1,93), Gattaja (1,71), Mramorák (0,64), Kisbecskerek (0,27), Lippa (2,67), Marczifalva (1,34), Nagykárolyfalva (0,52), Szakálháza (0,55), Szentandrás (0,36), Szépfalu (0,44), Temesgyarmat (0,38), Temes-Kutas (0,49), Temes-Rékás (0,23), Újbesenyő (0,39), Vinga (1,06)

Kisközség: Bachovár (0,47), Kis-Szent-Miklós (0,7), Máslak (0,72I), Nagyzsám (0,38)


TOLNA

Város: Szegszárd (2,-)

Nagyközség: Agárd (0,52), Bátaszék (2,4), Bonyhád (1,7), Dombovár (3,1), Döbrőköz (0,24), Dunaföldvár (0,41), Gyönk (3,04), Hőgyész (0,76), Öcsény (0,58), Paks (0,18), Tamási (0,69), Tolna (1,58), Újdombovár (0,19)


TORDA-ARANYOS

Város: Torda (1,34)

Nagyközség: Maros-Ludas (0,43)

Kisközség: Topánfalva (0,34)


TORONTÁL

Város: Nagybecskerek (1,81), Nagykikinda (1,42), Pancsova (0,58)

Nagyközség: Alibunár (0,65), Beresztócz (0,53), Gyertyámos (0,72), Gyér (2,34), Istvánfölde (0,83), Kis Ősz (0,5), Kis-Zombor (0,24), Kübekháza (1,1), Máriafölde (0,71), Módos (1,26), Nagyjécsa (0,79), Nagykomlós (0,21), Nagyősz (0,55), Nagy-Szent-Miklós (2,17), Nagyteremia (2,85), Ó-Besenyő (0,17), Oppova (0,23), Párdány (0,31), Perjámos (0,93), Perlasz (0,8), Pészak (0,67), Teremi (1,63), Torontálgyülvész (4,09), Torontálvásárhely (0,19), Török-Becse (0,78), Törökkanizsa (0,2), Zsombolya (1,38)


TRENCSÉN

Város: Trencsén (2,04), Zsolna (1,2)

Nagyközség: Rajecz (1,1)

Kisközség: Csacza (1,16), Nagybicscse (0,64), Vágbesztercze (1,46), Zayugrócz (1,64)


TURÓC

Nagyközség:Turóc-Szent-Márton (0,97)

Kisközség: Ruttka (2,08)


UDVARHELY

Város: Székelyudvarhely (1,7)

Nagyközség: Korond (0,53), Lövéte (0,29), Székelykeresztúr (1,29), Zetelaka (0,42)

Kisközség: Karácsonfalva (3,98), Oklánd (1,05), Szentegyházasfalu (1,75)


UNG

Város: Ungvár (2,78)

Nagyközség: Királyháza (0,31), Nagyszőllős (1,02)

Kisközség: Csap (0,87), Perecseny (1,58), Turja-Remete (0,98)


UGOCSA

Nagyközség: Tisza-Újlak (0,86)


VAS

Város: Kőszeg (0,24), Szombathely (0,87)

Nagyközség: Czelldömölk (3,25), Felsőőr (1,15), Jánosháza (0,64), Körmend (1,53), Pinkafő (0,35), Rohonc (0,97), Sárvár (0,5), Vasvár (0,47)

Kisközség: Acsád (1,22), Alsó-Ság (1,64), Kislőd (0,61), Hetyén (1,33), Hidasholló (1,7), Káld (1,22), Kemenesmihályfa (0,93), Nagysimonyi (1,17), Nagy-Szent-Mihály (0,46), Német-Újvár (2,75), Őriszentpéter (1,56), Rátót (3,18), Rum (0,74), Szentelek (0,71)


VESZPRÉM

Város: Pápa (1,49), Veszprém (1,62)

Nagyközség: Balatonfőkajár (1,09), Balatonkenese (3,09), Devecser (1,09), Enying (1,45), Mezőkomárom (0,65), Siófok (2,23), Szentgál (0,48), Szilasbalhás (0,44), Tapolcafő (1,5), Várpalota (2,01), Zircz (4,12)

Kisközség: Berhida (0,78), Csót (0,74), Hajmáskér (8,34), Somló-Szőllős (0,74), Városlőd (2,-)


ZALA

Város: Nagy-Kanizsa (1,09), Zalaegerszeg (1,2)

Nagyközség: Alsó-Lendva (4,23), Balatonfüred (1,66), Gyáktornya (2,04), Keszthely (3,88), Perlak (1,1), Sümeg (0,37), Tapolca (1,56), Zala Szent Grót (2,3)

Kisközség: Badacsonytomaj (0,6), Gutorfölde (1,18), Lenti (1,39), Letenye (1,37), Nova (0,65), Nemesbükk (1,04), Páka (0,98), Sármellék (1,18), Söjtör (2,23), Zalaapáti (0,62), Zalabér (1,44), Zalaköszvényes (1,56), Zalalövő (5,-)


ZEMPLÉN

Város: Sátoraljaújhely (1,65)

Nagyközség: Gálszécs (0,3), Homonna (1,33), Királyhelmecz (0,73), Mád (0,8), Nagy Mihály (0,65), Olasz-Liszka (0,75), Sárospatak (0,38), Tállya (0,25), Tokaj (1,97), Tolcsva (0,66)

Kisközség: Bély (0,97), Sztropkó (1,16), Tőketerebes (0,85), Varanno (1,86), Vásárhely (0,83), Zemplén (2,85)


ZÓLYOM

Város: Besztercebánya (1,12), Breznóbánya (1,44), Zólyom (2,16)


Nem azonosítható helységek: Abánd, Alsótarja, Angyalkút, Árpat, Balog, Baranyamonostor, Barlad, Biléd, Borgó, Böny, Bruck, Bruckenau, Bükk, Csanád, Csákány, Csepelsziget, Cserna, Csíkgyimes, Csík-Somlyó, Csík-Szépív, Csillaghegy, Csoma, Darócz, Dolác, Fadal, Farkasd, Fürt, Győcse, Grabácz, Gutta, Halas, Hermány, Hidasbonyhád, Horgas, Inóka, Jeneskáló, Karansz, Kálofalva, Károlyfalva, Kement, Kézdiszenttelek, Kis Czell, Kiskanizsa, Komárom-Néma, Kovaszincz, Kőbánya, Ladány, Magyar-Bruck, Makkfalva, Margitta, Mateon, Médafalva, Mogyorókerék, Nagy-Csaló, Nagykászony, Nagykőri, Ózonfa, Palota-Újfalu, Pálfalva, Pervál, Piski, Potfalva, Pöröd, Püspök, Rákóczi, Rosenau, Sasvár, Somlin, Spülnitz, Sükösd, Szamosújhát, Szászmegyer, Szent-Komárom, Szerbkeresztúr, Szerencs, Székics, Széplak, Temes-Kubin, Tergova, Tétény, Tőszeg, Új-Zichyfalva, Vaiszló, Vörösvár, Zár, Zeliz.


  1. V. MELLÉKLET

A legjelentősebb cirkusz útirányok kiegészítése

Barnum & Bailey, „a világ legnagyobb látványossága” az IAR-ben 1892-től minden alkalommal meghirdette tartózkodási helyét. Az 1899-1902 közti európai turnéja során a monarchiát a következő sorrendben járta be: Bécs 1901.I.1-1901.IV.1; Magyarország 1901.VI.20-1901.VI.1; Csehország 1901.VI.20-1901.VII.10; majd Németországba (1901.VIII.1-1901.X.20.) távozott. A 30 budapesti előadás után a következőképpen kívánta beutazni az országot: Székesfehérvár április 22., Pécs 23., Eszék 24., Újvidék 25., Zombor 26., Szabadka 27-28., H.M.Vásárhely 29., Szeged 30., május 1., Nagy-Becskerek 2., Nagy-Kikinda 3., Temesvár 4-5., Arad 6., Békés-Csaba 7., Mező-túr 8., Karczag 9., Nagyvárad 10., Debreczen 11-12., Nyíregyháza 13., Kassa 14., Miskolcz 15., Eger 16., Szolnok 17., Kecskemét 18-19., Félegyháza 20., Czegléd 21.


Beketow, a magyar cirkusztörténeti egyik kiemelkedő alakja, a fővárosi cirkusz legszámottevőbb igazgatója. Neve az IAR-nek ebben a rovatában (Lüttichben) 1901.XI.10-én tűnik fel, ettől kezdve minden alkalommal hirdetett. Az útvonalát európai világvárosok adták Skandináviától Franciaországig, Londontól Bukarestig. Úgy tűnik, 1905-ben volt gazdasági ereje csúcsán, ekkor három társulatot működtetett (Bp., Kopenhága, Nápoly). 1904-től minden nyáron Budapesten dolgozott, 1910-től egész évi tartózkodási helyként adta meg a fővárost.

     

Buffalo Bill's Wild West Csak 1906-tól vannak adataim (1906.VII.1.-1906.IX.20.). Magyarországon 1906. VII.1.-1906.VII.20. közt tartózkodott, Ausztriából (1906.VIII.1-1906.VIII.20.) Németországba távozott.


Carré A holland királyi cirkusz 1892-től három év (1898/99, 1912) kendszeresen közölte tartózkodási helyét. Angol és német világvárosokat, BENELUX nagyvárosokat, Christianiát és két vendégszereplése alkalmával, 1900-ban és 1902-ben Budapestet tartalmazza a lista.


Fekete Ede 1901-től 1914-ig folyamatosan közölték a tartózkodási helyét. 1910-ig Magyarország nagyvárosaiban utazott, majd kétéves afrikai vendégszereplése után 1912-ben Németországban turnézott, 1913/14-ben pedig francia helységekben szerepelt. A közvetkező elnevezések alatt is dolgozott: E. F. Cirque Franco-Hongrois (1911.IX.20.), majd E. F. Afrik. Circus (1913.VI:20.).


Henry 1892-től teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. Ausztria-Magyarországon utazott, ahonnan Németországba, Romániába tett kirándulásokat. A magyarországi előfordulások: 1893, 1896, 1898, 1901, 1903, 1910.


Károly A kiváló lovas artistaprodukció tagjainak cirkuszi vállalkozásáról keveset tudok: Magyarországon 1896. és 1898-ban, majd 1909-ben Hollandiában tűntek fel.


Kludsky (Karl) 1905-től rendszeresen közölték a menazséria-cirkusz tartózkodási helyét. A monarchiában, Németországban és Olaszországban dolgozott. 1907 elején tartózkodott Magyarországon, de jún. 20-én már Wiener-Neustadt a játszási hely.


Krembser 1892-től 1905-ig rendszeresen közölte adatai. Főleg Németországban utazott, kisebb kirándulásokkal: Brüsszel 1894, Kopenhága 1901. Budapesten 1897-ben bérelte a városi cirkuszt. A későbbiekből is akad még egy érdekesnek tűnő adat: Circus Variete Krembser Budapest Rózsa u. 54. (1908.I.20.)


Anton Kratejl 1892-94. és 1901-14. közti adatait ismerem. A fő játszási helye, Románia mellett Németországban és a Balkánon dolgozott. Magyarországon 1901-1906 közt minden évben megfordult, majd 1907-ben és 1913-ban.


Albert Salamonsky 1892-től 1908-ig teljes adatsorral rendelkezem. Moszkvában volt állandó cirkusza, néhány orosz nagyváros mellett Stockholmban lépett fel, és 1893-ban a budapesti városi cirkuszt bérelte.


Sidoli Cesar a legnagyobb román cirkusz vezetője volt. Teljes adatsorral rendelkezem, mely szerint hazáján kívül Németország, Olaszország, Svájc volt a fő működési területe. 1903-ban bérelte a fővárosi cirkuszépületet, és 1892., 1897., 1905-ben jár még Magyarországon.


Strasburger 1908-1914 teljes adatsort közölt, előtte az 1892-es évben Svájcban működött egy S. és Kossmeyer cirkusz. A német tulajdonos 1908-ban, 1911-ben utazott Magyarországon.


Gebr. Villand Az olasz testvérpár sokáig magyar cirkuszoknál dolgozott bohócként. 1907-ben saját vállalkozásukat is itt indították útnak. 1914-ig rendszeresen közölték tartózkodási helyüket. A monarchián kívül főleg Olaszországban utaztak; sofiai és tuniszi vendégszereplés is bekerült a mintába.


A Circus Viktor 1901 és 1907 közt adta meg a tartózkodási helyét. Túlnyomóan Magyarországon játszott, a monarchián kívül olasz útja is volt.


Edward Wulff 1892-1907 közt teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. A német nagyvárosok mellett Stockholm, Brüsszel és Bern került be a mintába. Az 1890-es évek közepén rendszeresen váltogatva nyáron Budapesten, télen pedig Londonban dolgozott.*BFL 77236/1907

*BFL 48857/1908

*Több névváltozatban szereplő cirkuszok