MTI 1934. március 08. 5. oldal (fővárosi cirkusz)

A tanácsülés. folytatás 1 .

A főpolgármester szavait Borvendég Ferenc alpolgármester egészítette ki. (…) A f ő v á r o s i cirkusz további hasznosítását tárgyalva, hosszas vita fejlődött ki. Kovácsházy Vilmos tanácsnok jelentést tett a lefolytatott vizsgálat eredményéről, majd bejelentette, hogy Árvay Rezső a társbérlettől v i s s z a l é p e t t. Payr Hugó új p á l y á z a t kiírását indítványozta, Büch1er József pedig Raské Ödön és Homonnay Márton ajánlatának elfogadását kérte. Usetty Béla azt fejtegette, hogy a cirkusz h a s z n o s í t á s á r ó l sürgősen dönteni kell, Harrer Ferenc pedig azt k í v á n t a , hogy vagy a Beketow:-örökösöknek adják a b é r l e t e t, vagy pedig ha a ligeti két cirkusz egy kézben nem l e h e t , úgy tárgyalják  Weisz Richárd ajánlatát is. Kovácsházy Vilmos felszólalása után Liber Endre alpolgármester nevében azt j a v a s o l t a , hogy a f ő v á r o s i cirkuszt az előírt feltételek mellett egy évre Beketow Boris és Beketow Mátyásnak adják b é r b e. P a y r Hugó újra felszólalt és vizsgálatot kért arra nézve , meg tud-e élni a v á r o s l i g e t b e n egymás mellett két c i r k u s z . Az elnök kijelentette, hogy a kérdést megvizsgálják és jelentést tesznek a t a n á c s n a k . Ezután következett a szavazás, amelynek során a t a n á c s 9 szavazattal 8  ellenében úgy határozott, hogy a f ő v á r o s i cirkusz b é r l e t é r e újabb nyilvános v e r s e n y t á r g y a l á s t  í r  k i . (…)