MTI 1934. június 09. 17. oldal (MAE)

4. Törvényszéki kiadás

Pelvinczi Hary József járásbíró érdekes rágalmazási, illetve becsületsértési pert tárgyalt, melynek Spencz Pinkász Leó artista volt a vádlottja, aki ellen Sándor József, a Magyarországi Artisták Egyesületének elnöke tett bűnvádi feljelentést. A panasz szerint Pinkász Leó múlt év februárjában, a New-York kávéházban azt állította Sándor Józsefről, "váltóhamisító, pinkastrici, sikkasztó" .

Spencz Pinkász Leó tagadta bűnösségét. Beismerte, hogy használta a sértő kifejezéseket, de - mint mondotta - nem alap nélkül, tehát igazat mondott, amit bizonyítani is tud. A védekezés szerint az artista egyesület annak idején vizsgálatot folytatott le Sándor József ellen, s annak eredménye szerint, súlyos szabálytalanságokat követett el, ami miatt bizalmatlansági indítványt is terjesztettek elő személyével szemben. Hivatkozott a vádlott ezekre az iratokra és tanúkra, akik igazolják állításait.

A biróság elrendelte a bizonyítást, s több tanút kihallgatott. Vidos Jenő és Roland Róbert artisták vallomásukban elmondták, hogy annak idején Sándor József, aki akkor az artista egyesület ügyvezető alelnöke volt és Nóvák Sándor akkori elnök sorsjátékot rendeztek, amihez azonban az egyesület nem járult hozzá. A két egyesületi vezető saját felelősségére járt el azzal a kikötéssel, hogy a hasznot az egyesületnek juttatják, az akció lebonyolításához azonban pénzre volt szükségük, és egy Öszterreicher Nándor nevű ismerősüktől 125 millió koronát vettek fel váltóra, amit Sándor és Nóvák írtak alá de felhasználták az egyesületi bélyegzőt is, amihez nem volt joguk, mert az egyesület nem adta beleegyezését arra, hogy az egyesület váltójogi felelősségét ilyképpen bizonyítsák. Amikor a tanúk szerint kiderült a visszaélés, a választmány elé került a dolog, és felmerült a bizalom kérdése is. A választmány egy szavazat többséggel mégis bizalmat szavazott a vezetőségnek, de Nóvák levonta a konzekvenciákat, és le is mondott. Kovács Andor arról tett tanúvallomást, hogy Nóvák és Sándor az egyesület játékklubjának pinkapénzéből az egyesületnek járó százalékot nem szolgáltatták be teljes egészében az egyesületnél, egy részét maguk között osztották fel. Arról is tud a tanú, hogy a 125 millió koronás kölcsönből, 5o millió korona hiányzott, amit a sorsjáték ügyben egy Pintér nevű embernek adtak közbenjárásért. Ritka Ferenc színész, aki az artista egyesület főtitkára, a Sándorék ügyében vizsgálatot lefolytató választmány elnöke volt. Elmondta, hogy az ő szavazata döntötte el a bizalmi kérdést: ő azért szavazott a bizalom mellett, mert barátja volt Sándornak és sajnálta. Az egyesületnek a pinkapénzből l0 százalékot kellett kapnia, a másik l0 százalék őt, a tanút illette, amiből adott Nováknak és Sándornak is, akikkel szemben - mint mondotta - presszió alatt állott. Arról is vallott a tanú, hogy a Király úton 82 számú házban lévő játékklubnak egy időben bérlője volt, és a jövedelemből járt az artista egyesületnek is. Sándor József, mint az egyesület elnöke is kapott naponta cca. 2o pengőt.

- Miért, adta ezt neki? - kérdezte a bíró.

- Úgy tekintettem a dolgot, hogy az egyesület elnökének jár ez a sáp, - hangzott a felelet.

Weisz Rihárd a Néparéna bérlője és igazgatója, aki annak idején igazgatója volt az artista egyesületnek is, tud arról, hogy Sándor a játékklub jövedelméből napi 2o pengőt kapott, félhavonként előre fizetve az összeget. Azért mondott le az igazgatói állásról, mert sok szabálytalanságot tapasztalt. Amikor az egyesület megkapta a játékklub reggelig való nyitvatartási jogát, Sándor a 2o pongő helyett napi 4o pengőt igényelt. - Simai Ede színész a jogtalanul felvett 125 millió koronáról tett vallomást, majd a perbeszédek után a járásbíróság felmentette Spencz Pinkász Leót az ellene emelt vád alól azzal, hogy terhére nem állapítható meg bűncselekmény: a bizonyítás sikerült. Sándor József megfellebbezte az Ítéletet. /MOT/Sy.