MTI 1934. június 15. 30. oldal (Beketow-cirkusz)

13. törvényszéki kiadás -

— BIZONYÍTÁS A CIRKUSZIGAZGATÓK RÁGALMAZÁSI PERÉBEN.

Árvai Rezső, a Beketow - c i r k u sz volt igazgatója rágalmazásért feljelentést tett Weisz R i c h á r d , az ismert b i r k ó z ó b a j n o k, a másik ligeti cirkusz igazgatója ellen, s ma volt az ügyben folytatólagos tárgyalás Nagy Benő dr. j á r á s b í r ó  előtt. Árvai azt panaszolta, hogy a székesfőváros törvényhatóság tanácsának az idei januári ülésén Payr Hugó szóvátette , hogy a Beketow-cirkusznál jegycsalások történtek és hogy Árvai, aki a Beketow-ki s k o r u a k k a l együtt p á l y á z t a meg a bérletet, szintén felelős ezekért. Payr Hugónak, a feljelentés szerint, Weisz Richárd adta az információt, és a birkózó bajnok-cirkuszigazgató vállalta a felelősséget a Payr Hugónak mondottakért, és felajánlotta a valóság bizonyítását annak i g a z o l á s á r a, hogy Árvai súlyos visszaéléseket követett el, illetve felelős azért, amik a cirkusz ügyvitele körül történtek. A mai folytatólagos tárgyaláson került sor a bizonyítási indítvány előterjesztésére. Holló Olivér dr. ügyvéd kérte a bíróságot, hogy szerezze be azokat a j e g y z ő k ö n y v e k e t , amelyek a Beketow-cirkusz volt alkalmazottai ellen lefolytatott bűnügy iratai között fekszenek s melyek az állítások valódiságát igazolhatják. A bíróság elrendelte a bizonyítást az egész vonalon közel harminc tanú kihallgatását, köztük f ő v á r o s i  t i s z t v i s e l ő k é t. Egyben helyt adott a járásbíró Árvai ellenbizonyítási indítványának, amit Halász Lajos d r. ügyvéd terjesztett elő. Árvai a vádlott által felhozottak c á f o l á s á r a kérte tanúk k i h a l l g a t á s á t . /MOT/ Sy.