BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1901-BEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KIADÁSA. BUDAPEST, 1901. SZÉKESFŐVÁROSI HÁZINYOMDA

1901. április 17-iki közgyűlés. 446—448. szám. 169. o.

447. Halmos János polgármester úr a több napilapban megjelent téves hirek ügyében Kasics Péter bizottsági tag úr által tett interpelláczióra válaszolván, előadja, hogy a napilapokban megjelent fővárosi hirek tévesek, a mennyiben a Barnum-vállalat igenis fizet díjakat a fővárosnak. Barnum és Bailey-czég aziránt folyamodott a fővároshoz, hogy 14 napon át a Tattersallban előadásokat tarthasson. Az engedély megadatván, a vállalat engedély díj czimén fizet 2 088 K-t, a melyből 728 K. a fővárosi szegényalapot illeti. Fizet azonkívül még a nevezett vállalat a tanács határozata értelmében az engedélydíj megváltása fejében
3 000 K-t a szegényalapnak és 2 400 K-t városi vám fejében. Mindezeken kívül az ily vállalatok után állami adó is kivettetik, a mely után a 25%-os községi pótlékot is tartozik az illető leróni. A tévedés valószínűleg onnan származik, hogy a Tattersall maga nem fizet a fővárosnak díjat, mert attól a főváros díjakat nem is követel. A terület használatáért a Tattersall-társaságnak Barnum 2 000 K-t fizet, de a főváros külön díj fizetésére a Tattersallt azért nem szoritotta, mert azt a főváros maga is a lótenyésztés érdekében támogatni szokta.

A másik (…)

Az adott választ úgy az interpelláló bizottsági tag úr, mint a közgyűlés tudomásul veszi.