1956. május 30. 41. oldal

K i t ü n t e t t é k a hazánkban vendégszereplő Szovjet Á l l a m i C i r k u s z tagjait

C s ü t ö r t ö k ö n d é l b e n a Népművelési M i n i s z t é r i u m b an Darabos Iván m i n i s z t e r h e l y e t t e s á t n y ú j t o t t a a S z o c i a l i s ta K u l t ú r á é r t j e l v é n y t a S z o v j e t Á l l a m i C i r k u s z 13 művészének. A e i r k u s z együttese m i n i s z t e r i elismerő  o k l e v e l e t  k a p o t t. / M T I/