6. sz. melléklet

KIKÜLDETÉS, ILLETVE KÜLSZOLGÁLAT ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK

A)   BELFÖLDÖN

A belföldi kiküldetés, illetve külszolgálat eseteire vonatkozóan az Mt. 35. § (2)-(3), az Mt V. 41. §-a, valamint a 33/1951. (I. 31.) Mt. számú rendeletek az irányadók.

Kiküldetést teljesít a munkáját általában a vállalat telephelyén végző dolgozó akkor, ha a vállalat utasítására munkáját a telephelyén kívül végzi.

Külszolgálatot teljesít a dolgozó akkor, ha munkaköre és beosztása folytán napi munkáját nem a telephelyén, hanem meghatározott külső területen végzi, vagy ha havonta legalább 8 munkanapon át rendszeresen telephelyen kívül működik.

A külszolgálattal járó munkakörben történő beosztást a dolgozóval az alkalmazáskor írásban kell közölni (változó munkahely).

Kiküldetési költségek

A dolgozó részére a kiküldetés teljesítésével kapcsolatos költségeket az alábbiak szerint kell megtéríteni:

1. Utazási költségek

Utazás alkalmával igénybe vehető utazási eszközt a vállalat igazgatója a kiküldetési rendelvényben határozza meg.

Vasúttal történő utazás esetén a II. osztályú vasúti jegy ára térítendő valamennyi vállalati dolgozónak. Az igazgató indokolt esetben ettől eltérő jármű igénybevételét is elrendelheti.

Utazó üzemegységek valamennyi dolgozójának szállításáról és utaztatásáról az egység vezetője köteles gondoskodni. Amennyiben az artista vagy artistacsoport tagjai bejelentik, hogy a tulajdonukban levő lakókocsiban kívánnak lakni, a lakókocsit vontató saját gépkocsi használatáért a mindenkor érvényben levő KPM rendelkezésben előírt kilométerenkénti térítési díjat kapják utazási költségtérítés címén.

Az elszámolás alapja az üzemegység hivatalos útiránya, a VOLÁN autóbuszjáratok hivatalos menetrendje alapján. Az üzemegységvezetővel egyeztetett időpontban, havi egyszeri hazautazás alkalmával azonban csak a II. o. vasúti jegy ára térítendő, az üzemegységeknél rendszeresített bevallási jegyzék alapján.

2. Élelmezési költség (napidíj)

 

30 napnál rövidebb

31 naptól

61. naptól

 

járó élelmezési költs. tér. Ft-ban.

a)     Osztályvezetők és velük egy tekintet alá esők (l. KSZ 6.b. pont, második fordulat), valamint utazó üzemegységek szervező titkára

37,-

30,-

23,-

b)     Artisták, zenészek, karmesterek

31,-

25,-

19,-

c)     A vállalat többi dolgozói

31,-

25,-

540,-Ft/hó átalány

 

Amennyiben a szállodaszámla tartalmazza a kötelező reggelit, a napidíj összege 20 %-kal csökkentendő.

A kiküldetésben levő vállalati dolgozóknak töredékhónapokra az alábbiak szerint kell napidíját elszámolni:

0-8 óráig tartó kiküld. esetén napidíj                  nem jár

8-12 óráig tartó kiküld. esetén napidíj            50 %-a jár

12 órán túl tartó kiküld. esetén napidíj         100 %-a jár

24 órát meghaladó kiküld. esetén, ha a

töredékhónap 12 óránál kevesebb,              %-os napidíj

ha 12 óránál több,                     teljes napidíj

fizetendő.

Külszolgálatot teljesítő dolgozók részére töredékhónap esetén (amennyiben átalányban részesülnek), a külszolgálati átalány időarányos részét kell elszámolni.

3. Szállásköltség

A kiküldetésben levő vállalati dolgozó hivatalos szállodaszámlával számolhatja el szállásköltségét.

A külszolgálatot teljesítő vállalati dolgozók vagy az utazó üzemegységnél foglalkoztatott dolgozók szállásáról a vállalat köteles gondoskodni vagy saját lakókocsiparkja vagy szállásköltségtérítés ellenében. Azok az artisták, akik szállásukról saját maguk gondoskodnak, fejenként és naponta 70 Ft szállásköltség térítésben részesülnek.

 

B)    KÜLFÖLDÖN

Az Mt. 35. § (2)-(3) bekezdése, az Mt. V. 41. §-a, az 5/1983. (V. 4.) MM számú rendelet, valamint a 112/1961. PM számú rendelet alapján az ideiglenes külföldi kiküldetésben lévő dolgozókat az alábbi térítések illetik meg:

1. Utazási és szállítási költségtérítés

a)     A külföldi kiküldetésre utazó dolgozók a vasút I-II. osztályt, hajó II. osztályt, éjszakai utazás esetén II. o. hálókocsit vehetnek igénybe. Ha az igazgató repülő igénybevételét rendeli el, illetve engedélyezi, turista osztály vehető igénybe.

b)     Saját kocsival történő utazásnál az autóval utazó első személy részére hálókocsi nélküli I. o. vasúti jegy árának 80 %-a, további vele utazó személy részére 20-20 % jár. (Magyar határtól magyar határig devizában, országhatártól határon belül forintban.)

c)     Egyéni kiküldetés esetén, ha a kiküldött azonos országon belül új szerződés teljesítése érdekében 100 km-en túli távolságra utazik, és szállításáról maga gondoskodik, az 1/a. pontban foglalt vasúti költségek illetik meg.

d)     Ha az artista egyéni kiküldetésben a vasúti szállítást igénylő felszerelését is magával viszi saját gépkocsiján, a hálókocsi nélküli II. o. vasúti jegy árának 50 %-a jár a gépkocsival utazó személyek száma szerint, szállítási költségtérítés címén. A térítés kiutazásnál forintban, visszafelé devizában fizetendő.

e)     Ha az utazás során a saját gépkocsival és lakókocsival rendelkező artista esetében csatornaátkelésre kerülne sor (pl. la Manche-csatorna), a bizonylattal igazolt átkelési költségeket a vállalat fedezi.

f)      Ha a szállásról maga gondoskodó artista igazolt kényszerűség miatt saját gépkocsijával elutazni nem tud, a vállalat más utazási eszköz igénybevételét engedélyezi, illetve biztosítja.

g)     30 napnál rövidebb kiküldetés esetén a vállalat figyelembe veszi a teljesítés tényleges költségeit, mely a kiküldött artistát terheli. Ennek függvényében állapítja meg a napidíjat és a szállásköltséget, amely a maximálistól függetlenül a II. o. 100 %-os napidíjat, a II. o. 100 %-os szállásköltséget is elérheti.

2. Élelmezési költségtérítés (napidíj)

Napidíj címén a vállalat a dolgozóit a mindenkori II. o. napidíj 100 %-a illeti meg.

Ettől eltérően a vállalat a II. o. napidíj alábbi százalékait állapíthatja meg a kiküldetési rendelvényben.

Szocialista viszonylatban:

- kitüntetett művészeknek és vezetőknek                   minimum 95 %

- más dolgozóknak                                                      minimum 70 %

Kapitalista viszonylatban a szerződés gazdaságosságától függően:

- kitüntetett művészeknek és vezetőknek                   minimum 100 %

- más dolgozóknak                                                      minimum 50 %

maximum 70 %

Saját gépkocsival utazók annyi napidíjat számolnak el az utazási időre, amennyi a vasúti utazás időtartama.

3. Szállásköltség-térítés

Szállásköltség-térítés címén a vállalat a dolgozóit a mindenkori II. o. szállásköltség 100 %-a illeti meg. Ettől eltérően a II. o. szállásköltség alábbi százalékait állapíthatja meg a vállalat a kiküldetési rendelvényben:

- szocialista viszonylatban                                          minimum 20 %

- tőkés viszonylatban                                                           20 – 50 %

A fenti minimum és maximum között a %-os napidíj és szállásköltség megállapítása a szerződés gazdaságosságától függ.

Amennyiben a külföldi partner térítésmentesen nem biztosít vizet, villanyt, campingparkolót, ezt a szállásköltség megállapításánál a vállalat figyelembe veszi.

A 2. és 3. pontban foglalt napidíj és szállásköltség százalékaitól való eltérés a vállalat igazgatója, az SZB titkár és az artista közös megegyezésével történhet.

4. Egyéb megállapodások

a)     Amennyiben az artista szállásáról, a rekvizitek és kosztümök szállításáról maga kíván gondoskodni, vagy nem kíván tovább gondoskodni, úgy azt a tárgyévet megelőző év június 30-ig köteles bejelenteni a vállalat igazgatójának.

Új szám létrehozásakor és újonnan belépő artisták esetében ettől el lehet térni.

A bejelentés hivatalos visszaigazolása után az artista a bejelentett módon köteles a kiküldetést teljesíteni.

b)     Szállításköltség-térítés illeti meg azokat az artistákat, akik szállásukról maguk kívánnak gondoskodni, abban az esetben is, ha Európában (beleértve a népi demokratikus országokat is) a vállalati partner természetbeni elhelyezést ajánl fel. Kivételt képeznek azok az országok, ahol a szerződő partner szállodai elhelyezést biztosít.

A cirkuszi szállodák szállodai elhelyezésnek minősülnek.

c)     Abban az esetben, ha a partner a szerződésben rögzített szállodaköltséget pénzben téríti, akkor az artista megválaszthatja, hogy a pénzbeni térítést vagy a szállodai elhelyezést fogadja-e el.

d)     Szocialista országokban a szállodai elhelyezés biztosítása esetén is az állatidomárok gondoskodhatnak saját szállásukról annak érdekében, hogy állataik közelében lehessenek.

Az ilyen esetekben a vasúti szállítási költség és a szállásköltség 3. pontban foglalt összege jár, illetve az előző bekezdésben foglalt pénzbeni térítés.

e)     Természetbeni szállás- és ellátás esetén a II. o. 100 %-os napidíj 30 %-a jár zsebpénz címén.

f)      A kiküldöttek a szerződés megkezdése előtt érvényben lévő és a kiküldetési rendelvényben megállapított napidíj és szállásköltség-térítés összege jár a szerződés befejeztéig.

Ha a szerződés időtartama alatt a PM megemeli a napidíjat és a szállásköltség-térítés összegét, úgy az emelés a szerződés befejeztéig, de legkésőbb a folyó év  végéig csökkentheti a kiküldetési rendelvényben megállapított százalék nagyságát.

Ha a kiküldetés ideje alatt a PM oly mértékben emeli a napidíjat és szállásköltséget, hogy ennek következtében a kollektív szerződésben meghatározott minimumok alá esik a %, a vállalat csak a minimumok eléréséig köteles megemelni a szállásköltséget és a napidíjat.