9. sz. melléklet

AZ ÉRDEKELTSÉGI ALAP ANYAGI ÖSZTÖNZÉSRE SZOLGÁLÓ FELHASZNÁLÁSA

A 16/1984. (X. 5.) ÁBMH számú rendelet alapján:

A vállalat érdekeltségi alapjából a dolgozók anyagi ösztönzése címén

prémiumot

jutalmat és

év végi részesedést

fizethet.

Az érdekeltségi alapból a dolgozók anyagi ösztönzésére 1986-ra 1 148 000 Ft-ot irányoz elő a vállalat.

1. Prémium

A vállalat közvetlen anyagi ösztönzés címén a III. számú mellékletben foglaltak szerint prémiumot fizet, amelyre a rendelkezésre álló keretösszegből

236 000 Ft-ot

tartalékol.

A fenti keretösszeg terhére a vállalat felelős beosztású dolgozóinak, akik döntő befolyással bírnak:

- a felkészülés határidőre történő teljesítésére,

- a munkaerő, bér- és létszámgazdálkodásra,

- az artisták foglalkoztatására,

- a bevételek fokozására.

2. Jutalmazás

1986-ban jutalmazásra

470 000 Ft-ot

tartalékol a vállalat az érdekeltségi alapból. A jutalmazást az alábbi feltételek teljesülése mellett lehet kiadni:

a)     A vállalati törzsgárda tagjait az egyes fokozatok elnyerésének évében az alábbi jutalomban kell részesíteni:

  1. fokozat           2000 Ft
  2. fokozat           4000 Ft
  3. fokozat           6000 Ft
  4. fokozat           8000 Ft
  5. fokozat           6000 Ft
  6. fokozat           6000 Ft
  7. fokozat           6000 Ft
  8. fokozat           6000 Ft

1986-ra előirányzott összeg: 200 000 Ft.

Kifizetés időpontja: november 7.

b)     Nívódíj

Kétévenként április 4-én a Hortobágyi Károly-nívódíj adományozható a Művészeti Tanács javaslatára azoknak az artistáknak, artista csoportoknak vagy rendezőknek, akik új produkciót hoztak létre, számukat jelentős mértékben fejlesztették, illetve részt vettek új artistaszám vagy produkció létrejöttében, művészeti elképzeléseikkel hozzájárulnak sikeres produkciók (műsorok) bemutatásához.

Erre a célra a vállalat kétévenként 50 000 Ft-ot tartalékol, amelynek felosztására a Művészeti Tanács tesz javaslatot az igazgatónak, aki dönt a nívódíj odaítéléséről és az összeg nagyságrendjéről.

c)     Az év Ifjú Kiváló Dolgozója

Az évközi jutalmazásra tartalékolt  keretösszegből 8000 Ft-ot kell biztosítani a kiváló művészi, gazdasági és műszaki munkát végző fiatal dolgozók részére, akik fenti cím elérésekor a jutalom összegére is jogosultak.

A év Ifjú Kiváló Dolgozójára az illetékes szakmai vezetők – a szakszervezeti bizalmi egyetértésével – tesznek javaslatot.

A beérkezett javaslatok alapján a KISZ-bizottság dönt a cím odaítéléséről.

Kifizetés időpontja: március 21.

d)     Kitüntetések alkalmával a jogszabályokban előírt nagyságrendű jutalmat kell biztosítani, ugyancsak jutalmazni kell a vállalati Kiváló Dolgozó címet elérteket. (A Kiváló Dolgozóra vonatkozó javaslatot az illetékes szakmai vezetők és a szakszervezeti bizalmi javaslata alapján a helyi termelési tanácskozáson bírálják el.)

Kitüntetésre és Kiváló Dolgozói cím elnyerésekor kifizetendő jutalomra

50 000 Ft-ot

kell tartalékolni.

Kifizetés időpontja: április 4.

e)     A Munkaverseny-mozgalomban kimagasló eredményeket elért dolgozókat a vállalati Munkaverseny Szabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén pénzjutalomban kell részesíteni.

Erre a célra 1986. évben

80 000 Ft-ot

kell tartalékolni.

A munkaverseny-mozgalomban kiváló eredményt elért dolgozókat az alábbi jutalmak illetik meg:

Kiváló Munkabrigád cím esetén

500 Ft/fő

Kiváló Ifjú Munkabrigád cím esetén

500 Ft/fő

Bronz Brigádérem

800 Ft/fő

Ezüst Brigádérem

1000 Ft/fő

Arany Brigádérem

1200 Ft/fő

Kiváló Vállalat Ifjúsági Brigádja

1200 Ft/fő

Vállalat Kiváló Brigádja

1800 Ft/fő

Szocialista Osztály cím

az érdekeltek havi átlagkeresetének 50 %-a

Kiváló Üzemegység cím

az érdekeltek havi átlagkeresetének 20 %-a

Szocialista Üzemegység cím

az érdekeltek havi átlagkeresetének 15 %-a

Kifizetés időpontja: május 1.

3. Év végi részesedés

Év végi részesedésre 1986-ban 442 000 Ft-ot kell tartalékolni, mely összeg az alábbiak szerint kerül felosztásra:

A 16/1984. (X. 5.) ÁBMH számú rendelet 8. § (1)-(6) bekezdései szerint év végi részesedésre jogosultak az alábbiak:

a)     Annak a dolgozónak, aki a vállalattal a naptári év egész folyamán munkaviszonyban állott (áthelyezéssel érkezett vagy távozott) év végi részesedést kell fizetni a tárgyévben a bérköltség terhére kifizetett díjazások figyelembevételével.

Év végi részesedés illeti meg azt a nyugdíjas dolgozót, aki évi engedélyezett órakeretét a vállalatnál tölti el.

Év végi részesedés illeti meg a dolgozót abban az esetben is, ha sorkatonai szolgálatra vonult be, vagy év közben leszerelt, a szülő nőket a szülési szabadság idejére, a GYES-en lévő nőket a GYES összegével arányosan, az artistát munkabérével arányosan, amennyiben éves szerződéses vagy meghatározatlan idejű munkaszerződése van, de munkaviszonya impresszálás címén év közben szünetelt.

Első munkahelyes fiatalok részesedésre jogosultak a vállalatnál munkában töltött idővel arányosan.

b)     Fenti feltételek teljesülése esetén sem jogosult az a dolgozó év végi részesedésre:

aki kilépett munkakönyvi bejegyzéssel távozott a tárgyév december 31-ig,

aki a tárgyévben 1 napnál többször igazolatlanul mulasztott.

c)     Év végi részesedésre csökkentett mértékben jogosult dolgozók:

Annak az artistának, aki a naptári évben 60 szolgálatnál kevesebbet teljesített – kivéve, ha a vállalat kívánságára év közben más munkakört töltött be – csak az év végi részesedés bérarányos része jár.

Annak a dolgozónak, akinek munkaviszonya év közben áthelyezéssel szűnt meg, csak a vállalatnál töltött idővel arányos részesedés jár.

Nem illeti meg év végi részesedés a dolgozót a folyamatosan 30 napon túli távollét esetén a 31. naptól, kivéve (iskolára, tanfolyamra, tartalékos tiszti tanfolyamra küldés, a szabadság idejére).

1 nap igazolatlan mulasztás esetén              50 %-kal

kell az év végi részesedést csökkenteni.

d)     A 16/1984. (X. 5.) ÁBMH számú rendelet 8. § (1)-(6) bekezdései alapján:

A megszakítás nélküli munkaviszonyban töltött idő alapján a dolgozókat időarányos differenciálásban kell részesíteni munkabérük arányában, az alábbiak szerint:

5-10 év

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

5 %-a,

10-15 év

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

10 %-a,

15-20 év

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

20 %-a,

20-30 év

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

30 %-a,

30-40 év

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

40 %-a,

40 év feletti

folyamatos munkaviszony esetén a munkabér

50 %-a,

e)     Év végi részesedés számítási alapjának meghatározása:

A közvetlen anyagi ösztönzés címén évközi kifizetésekre tartalékolt összegek levonása utáni fennmaradó rész az év végi részesedésbe felosztható összeg.

Az év végi részesedés felosztása, munkabér és a vállalatnál munkaviszonyban töltött idő alapján történik, az alábbiak szerint:

- meg kell állapítani a részesedésre jogosult dolgozó munkabérének összegét,

- a munkabéreket be kell szorozni a vállalatnál eltöltött idő alapján megállapított százalékokkal,

- a felosztható részesedést el kell osztani a fenti módon számított eszmei munkabérek végösszegével, az így kapott szorzókulccsal be kell szorozni az egyes dolgozók munkabéreit,

- a 16/1984. (X. 5.) ÁBMH számú rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a 30 napon belüli táppénzes állományt úgy kell tekinteni, mintha a dolgozó ez idő alatt is munkát végzett volna.

Erre az időre eső eszmei munkabér kiszámításánál az átlagkereset kiszámítására vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.