Magyar Cirkusz és Varieté                                 Szám: 1001/11/1986.

A MACIVA Igazgatójának 11/1986. sz. utasítása

Tárgy: Vállalati tűzvédelmi utasítás kiadása

A vállalati Tűzvédelmi Utasítást a tűz elleni védekezésről szóló 1973. évi 13. Tvr., a 4/1980. (XI. 25.) BM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi szabályzat, a 4/1982. (V. 30.) BM számú rendelettel módosított 3/1980. (VIII. 30.) BM számú rendelet és a végrehajtása tárgyában megjelent 134/1981. (MK. 19.) MM számú utasítás alapján kiadom.

A Tűzvédelmi Utasítás hatálya kiterjed a vállalat központjára, telephelyeire, bérleményeire, üzemegységeire, járműveire és anyagi javaira, valamint a vállalat által vagy a vállalatnál foglalkoztatott munkavállalókra, függetlenül állampolgárságuktól, illetve attól, hogy hol vannak elhelyezve, illetve hol tartózkodnak. A Tűzvédelmi Utasítás betartása beosztástól függetlenül minden munkavállaló részére kötelező.

A Tűzvédelmi Utasítás alkalmazását 1986. október 1-től elrendelem. Egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Utasítások és mellékleteik hatályukat vesztik.

A Tűzvédelmi Utasításban foglaltakat minden munkavállalónak ismernie kell. A munkavállalók az ismeretek elsajátítását aláírásukkal bizonyítható módon igazolni kötelesek.

Az utasításban nem szabályozott tűzvédelmi tevékenységre a hatályos eseti és általános előírások, rendeletek, illetőleg az állami szabványok az irányadók.

Az érvényben lévő 1001/4/1985. igazgatói utasítás alapján évenként kötelező tűzvédelmi oktatást az illetékes vezetők beosztottaiknak jelen kiadott Tűzvédelmi Utasítás anyagával kibővítve, 1986. november 15-ig kötelesek megtartani. Nemlegességet nem fogadok el.

A Tűzvédelmi Utasításban, illetve az egyéb tűzvédelmi előírásokban, rendeletekben, szabványokban foglalt előírások megsértése fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési vagy büntető eljárást és kártérítést von maga után.

A kiemelkedő és példamutató tűzvédelmi munkát végzők elismerésben, jutalomban részesíthetők.

Az illetékes vezetők és tűzvédelmi megbízottak kötelesek a Tűzvédelmi Utasítást mindig és minden dolgozó számára hozzáférhető módon és helyen őrizni, és az utasítás kivonatos kiadását az illető egység elhelyezésére szóló helyiségekben, helyeken jól látható módon kifüggeszteni.

Budapest, 1987. szeptember 30.

/Budai Imre/ igazgató