Magyar Cirkusz és Varieté

Fővárosi Nagycirkusz

11. sz. melléklet

TŰZRIADÓ TERV

  1. Tűzjelzés

Minden tűzjelzésnek a portára kell bejutni. A Fővárosi Nagycirkuszban a tűz jelzése a következő módokon történik:

- élőszóval

- küldönc útján

- kézi jelzésadó működtetésével (az elhelyezett tűzjelzők üvegének betörésével)

- hőérzékelők útján automatikusan (a tűzjelző központ hurok jelöléssel tűzet jelez)

1.1. A tűzjelzést késedelem és minden további vizsgálat nélkül a tűzoltóságnak azonnal jelenteni kell.

A tűz jelentése elsősorban a portás feladata.

A jelentés történhet:

- közvetlen tűzjelző telefonon keresztül (található: portán és a műsorvezetői helyiségben)

- városi telefonon a 05-ös vagy 216-216-os tárcsázásával (található: porta, FNC igazgatói titkárság, pénztár, ill. nyilvános állomás művésztársalgó és földszinti előcsarnok)

- alközponton keresztül városi vonalon.

Ha nem a porta jelenti a tüzet, a tűzjelzés tényét a portának azonnal közölni kell.

A tűzoltóságnak történő tűzjelzés kötelező tartama:

- ki (név) jelzi

- honnan jelzi a tüzet (Fővárosi Nagycirkuszból, melyik telefonról, telefonszám)

-  hol (melyik hurok jelzett és a hurok mit véd)

- mi ég

- személy van-e veszélyeztetve

- állat van-e veszélyeztetve

Ez után meg kell kérdezni a jelentést vevő tűzoltó nevét és szolgálati beosztását, fel kell jegyezni.

 

 

2. Tennivalók tűz észlelése esetén

Minden esetben:

- a porta haladéktalan értesítése

- akadályoztatás esetén a tűzoltóság haladéktalan értesítése (lásd: 1.1. pont)

2.1. Üzemidőben, mikor közönség van az FNC területén:

2.11. a porta értesíti sorrendben a – tűzoltóságot (lásd: 1.1. pont) majd (szükség esetén a mentőket 04, rendőrséget 07) illetve:

- a helyszínen tartózkodó tűzoltóegységet,

- a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetőit

- a műsorvezetőt.

2.12. Az ügyeletes portás az udvari kapukat kinyitni, majd rögzíteni köteles, és várja a tűzoltóegységet, majd a tűzoltóegység parancsnokának átadja a tűzriadó tervet a helyszínrajzzal.

2.13. Az első vonuló egység megérkezéséig a helyszínen lévő tűzoltói ügyelet parancsnoka, majd megérkezés után a vonuló egység parancsnoka a tűzoltás vezetője, akinek közvetlen alárendeltje a MACIVA jelenlévő legmagasabb beosztású vezetője, aki köteles gondoskodni a:

- dolgozók teljeskörű riasztásáról,

- áramtalanításról, gáztalanításról,

- a rendelkezésre álló oltóberendezésekkel az oltás indításáról,

- a tűzoltóság folyamatos tájékoztatásáról.

2.14. A tűzoltás vezetője a közönség kiürítését elrendelheti.

Ekkor az összes ajtót ki kell nyitni, és nyitott állapotban rögzíteni kell. Mentési sorrend: első és legfontosabb: a látogatók mentése.

A kiürítés tényét a közönséggel érthetően és világosan, határozottan, de nyugodtan, lehetőleg a hangosító berendezésen keresztül kell közölni. Egyúttal utasítást kell adni a közönségnek, hogy melyik nézőcsoport merre, és hogyan hagyja el a cirkusz épületét, és használhatja-e a ruhatárat.

Az állatok mentésére a műsorvezető azonnal értesíteni köteles a mentésre illetékes idomárt vagy megbízottját, aki köteles a mentést végrehajtani. A végrehajtást megtiltani csak a tűzoltás vezetője illetékes.

2.15. A cirkuszépület előtt gépkocsival megállni tilos. A cirkusz udvarán a tűzcsapoktól kijelölt körzeten belül, illetve a vészkijárati ajtók előtt megállni tilos. Az egyéb helyeken udvaron várakozó gépjárművek kézifékeit rögzíteni tilos. A gépkocsik indítókulcsát a rendszám és a tulajdonos megjelölésével a portára le kell adni.

Mindenkor biztosítani kell minimum 3,5 m-es szélességű utat a tűzoltójárművek településének biztosítása céljából.

A tűzoltás vezetőjének utasítása a Fővárosi Nagycirkuszban tartózkodó összes jelenlévő részére kötelező érvényű, a MACIVA jelenlévő legmagasabb beosztású dolgozójának utasítása a MACIVA Tűzvédelmi utasítása hatálya alá tartozó összes személy részére kötelező érvényű, de nem lehet ellentétes a tűzoltás vezető utasításával.

Az utasítás végrehajtásának megtagadása fegyelmi, illetve szabálysértési, súlyosabb esetben büntetőeljárást von maga után

2.2. Üzemidőben, mikor látogatók nincsenek a cirkusz épületében:

(lásd 2.1. pont kivéve a látogatók mentését)

2.3. Nem üzemidőben:

A tüzet az 1. pont szerinti tűzjelzés vétele után az ügyeletes portás köteles azonnal jelenteni a tűzoltóságnak az 1.1. pont szerint. Utána köteles az udvari ajtókat kinyitni , nyitott állapotban rögzíteni, bevárni a vonuló egységet, annak parancsnokát tájékoztatni. Ezután értesíteni köteles telefonon, táviratilag vagy küldönc útján:

- az FNC igazgatóját,

- az FNC műszaki vezetőjét,

- az FNC tűzvédelmi megbízottják,

- a MACIVA tűzvédelmi előadóját.

 

 

3. Ötezer forintnál nagyobb kárérték és/vagy személyi sérülést okozó tűzesetet az érvényben lévő Tűzvédelmi Utasítás szerint azonnal jelenteni kell, a Művelődési Minisztérium tűzvédelmi vezetőjének.