Csupán még 4 előadás leend.*

A szabadjegyek ma kivétel nélkül érvénytelenek.

Ingyen-sorsolása egy értékes nyerges-lónak.

Első magyar nemzeti műlovarda.

Tulajdonos és igazgató Dupszky Ferencz.

Az újonnan épített és fényesen díszített lovarkörben.

Dées Csütörtökön július 17-dikén 1873.

Az Európa Szálloda udvarán

2 Nagyszerű Előadás. 2

a magasabb műlovaglás, lóidomítás, testgyakorlat, kötéltáncz és némajátékban, gazdag és változatos műsorozattal.

Kezdete az első előadásnak d.u. 5 órakor. – a másodiknak esti 8 órakor.

Ingyen kisorsolása egy értékes nyerges-lónak.

Ma Csütörtökön Július 17-kén délután 5 órakor nagy dísz- és iskolás gyermek előadás kiválóan a cirkus látogató ifjúsághoz mért műsorozattal leszállított helyárakkal, mely alkalommal a gyermekek által csak 10 kr. lesz fizetendő. Esti 8 órakor nagyszerű előadás és ingyen sorsolása egy értékes nyerges-lónak. Mindenki  ki a lóvardába jön: egy számozott hely után 3, második, harmadik és negyedik hely után 2, és karzat után 1 jegyet kap ajándékba. 400 darab sorsjegy adatik ki. A sorshúzás a lovarkörben a t. cz. közönség előtt történik. Nyerőszám csak egy lesz. Ki a lovat számjával megnyerte, okvetlen jelen kell lennie a lovardában, hogy nyerő számját előmutathassa, különben a nyerés érvénytelen.

Nagyérdemű közönség! Tisztelettel kéretik, szíveskedjen ezen előadásra szükségelt belépti jegyeket még e nap folytán váltani: - szabadjegyek az előadáshoz érvényen kívüliek, a helyárak ez előadáshoz fölemeltetvén; és pedig következőleg: Számozott hely 1 frt. 20 kr. – Második sor 1 frt, Harmadik és Negyedik sor 80 kr. – Karzat 30 kr. – Katonajegy a karzatra közlegények részére 20 kr.

Az előadás szüneteiben a t. cz. közönséget 6 bohócz fogja mulattatni. – Ezenkívül még igen sok lovaglási és testgyakorlati jelenet.

Tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy Vasárnap július 20-kán itt helyben előadásaim sorozatát befejezendem. Minek következtében a magam és társaim nevében, mély köszönetemet fejezem ki a t. cz. közönségnek számos látogatásáért, - és ígérem, hogy törekvésem oda leend irányozva, hogy a még hátralevő előadásaim a legérdekesebbek legyenek. Teljes tisztelettel Dupszky F. műlovar igazgató.

Pénztárnyitás 7 és fél órakor, kezdete 8 órakor. – A délutáni előadáshoz pénztárnyitás 4, kezdete 5 órakor.

Holnap Pénteken Július 18-kán jótékony czélú nagy dísz-előadás, mely előadás jövedelmének fele a helybeli szegényalap javára fordíttatik.


* Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár