7. FÜGGELÉK

7.1. A Beketow cirkusz leltára[1]

Leltár

Felvétetett 1907 márczius hó 1-én az állatkert területén álló czirkuszról és hozzátartozó épületekről a jelenlegi állapotában.

Műlovarda

1444.50 m2 alapterületű vasszerkezetű csarnok 12 oldalú középső-rész körül húzódó alacsonyabb folyosóval, hullám lemez oldal falakkal, köröskörül 1.00 mtr. magas falazott lábazattal ez utóbbi körül horgany lemezzel fedve. A tető borítás deszka, kátrány lemez fedéssel. A főépülethez hozzáépítve a bejárat egyik oldalán a pénztár, a másik oldalán buffet helyiségekkel.

Az épületen a főbejárat fölött és a pénztár ablakok felett védtető van, szegély csatornával és csak az utóbbi bír lefolyó csővel. A pénztár ablakok előtt vaskorlát van. Az egész épület belseje légszesz és villany vezetékkel felszerelve. Négy oldalon külső kettős vaslépcső feljárat, palló fokokkal, vaskorláttal és fakézléczcczel, -melyek 2-2 emelet sorra vezetnek.

Minden egyes lépcsőnél a bejárat mellett 1-1 lámpa ház izzólámpa foglalattal van elhelyezve.

Az épület külső hullámlemez falában vannak 1 drb. kétszárnyú főbejárati kapu a felső fele üvegezve, hullám lemezből, kilincscsel és zárral. Fölötte egy lófej, horganyból öntve.

A hátsó kijáratnál egy háromszárnyú hullám lemez vaskapu, a középső szárny keskenyebb, kilincses zárral, felette egy izzólámpa foglalat és egy bedeszkázott nyílás.

Ugyanezen oldalon az eresz alatt egy kétszárnyú deszkakapu kilincs és zár nélkül.

19 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak, ellensúlylyal az ablak fölfelé nyitható.-

3 drb. kétszárnyú hullámlemez vasajtó kilincscsel és zárral,

8 drb. egyszárnyú hullámlemezvasajtó kilincscsel és zárral, a lépcső bejáróknál.-

4 drb. a lépcsőfeljáratoknál lévő oldalokon az illető oldal teljes hosszában szegély csatorna, lefolyó csővel.

24 drb. egyszárnyú magas oldal világító vasablak.

Belső helyiségek

A középső lovagló körönd körül futó deszkajárda szalmazsákkal fedve, 2 drb. kétszárnyú nyíló résszel. Az egész lovagló tér alatt 2.00 méter szélességben 3.00 méter mély beton vízmedencze megy keresztül, jelenleg fapallóval lefödve, egészben kihúzható.

Nézőtér

260 drb. fölhajtható nádfonású és bársonnyal átvont ülőke. Egy sor páholyrekeszték köröskörül, összesen 40 rekesztékkel, deszkahát elő és válaszfalakkal szövettel áthúzva, felső élek bársonynyal. A páholyok mögött egy sor tribün ülés, körülfutó pad és hátfal, szövettel egyoldalt áthúzva. 5 sor ülőpad, az utolsó sor támla deszkával, a padok és támla szövettel átvonva. 5 sor ugyanolyan pad, de áthuzat nélkül, az utolsó sor mögött egy meszelt deszkakerítés, a karzat előtt (karzati mellvéd). A karzat körülfut puhafa padlóval, ugyan ilyen burkolattal ellátva az összes többi ülőhelyek is. Négy drb. vasszerkezetű lépcső deszka fokokkal és bársonynyal borított fa kézléczekkel a páholyokhoz.-

Kettőnél szőnyegszorító vasak.

Négy drb. falépcső vas vázon mázolt deszkafalak között, az I-ső helyre vezet.

Négy drb. csillár, egyenkint 50 drb. izzólámpa foglalattal.-

Hat drb. köralakú szellőző nyílás, villanyhozzávezetéssel, 2 drb. tábla 3-3 kapcsolóval és ólom biztosítékkal.-

A bejárat felett és a zene emelvény körül 3 oldal szövettel burkolva, a bejáratnál 3 és a zeneemelvénynél 1 oldal arany rojtos trapériával.

A zeneemelvény felett deszka szerkezetű szellőző, 3 deszka ajtóval. - 8 drb. zsinóron lógó izzólámpa foglalat, 3 kapcsolóval.

A bejárati előtér

Két oldalt kárpitozott deszkaablak.

Egy drb. plüss függöny, két részben.

2 drb. egyszárnyú hullám lemez vasajtó csak zárral, 4 drb. 3 ágú légszesz falikar, és 2 drb. 3 ágú villany falikar.

Egy drb. öntött vaskorlát a pénztár ablak előtt.

1 drb. tűzjelző állomás.

Két drb. kiemelhető vaskorlát rögzítő vaskarral.

Puhafa padló.

Buffet

5 drb. egyszárnyú csupán külső vasablak.

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Három oldala deszkafal, a padló puhafa.

Pénztár

Négy oldalt tapétázott deszkafal, 1 drb. egyszárnyú deszkaajtó kilincscsel és zárral.

Egy drb. egyszárnyú lefelé nyíló csak külső ablak.

3 drb. egyszárnyú vasablak,- 3 drb. forgó villany falikar. - 2 drb. dobogó. Három oldalt körülfutó deszkaasztal, 4 drb. zárható fiókkal. Deszkapadló.

Szabóműhely

1 drb. egyszárnyú deszkaajtó, 2 drb. egyszárnyú vasablak, deszkapadló.

Öltöző a szabóműhely mellett:

1 drb. egyszárnyú vasajtó, 1 drb. kis vasablak.

1 drb. 2 ágú villanyfalikar. Puhafapadló.

1 drb. kapcsoló.

Raktár

Puhafa padló, 1 drb. zsinóron lógó izzólámpa, 1 kapcsoló.-

Öltöző folyósó

1 drb. kis és 1 drb. nagy kapcsoló, 3 drb. zsinóron lógó villanylámpa.

Egyik oldalon (a raktár és egy nagy öltöző felől) deszkafal bádog borítással.

A folyosó mindkét végén 1-1 drb. kétszárnyú toló vasajtó.

Öltözők a páholyok alatt összesen 8 drb.

1-1 drb. egyszárnyú vasajtóval, illetve 2 drb. izzólámpa foglalattal 1-1 kapcsolóval. Két öltözőben (vaslemezzel borított deszkafalakkal), 1-1 egyszárnyú deszkaajtóval, 2-2 villany lámpa, 1-1 kapcsolóval.

Az összes öltözőkben puhafapadló.-

7.2. Kivonat Beketow bérleti szerződéséből[2]

1) Beketow Mátyás az épületet 1908 máj. végéig áthelyezteti, csatornával, víz- és villanyvezetékkel, kerítéssel látja el 120000 K építési költséggel, valamint felszereltet a saját tulajdonát képező 380 db csapószéket és ülőpadot.

2) B.M. az építési vállalkozóval kötött szerződéseket bemutatja, vitás kérdésekben végérvényesen a mérnöki hivatal dönt. Ha a munkálatok kevesebb mint 120000 K-ba kerülnének, a különbözet a fővárost illeti meg, a túlkiadások a bérlőt terhelik. Az épület ellenszolgáltatás nélkül a főváros tulajdonába és birtokába megy át.

3) Ha a bérlő kötelezettségeinek pontosan meg nem felel, az 50000 K bánatpénzt, a bérleti jogát elveszti, a költségekhez hozzájárul. Ha kötelezettségeinek eleget tesz, 1908. jan. 1-től 1912. dec. végéig bérbekapja az 1725   80/100 négyszögöl területű ingatlant.

4) Az évi bér 18.000 K minden év aug. 15-én egy összegben esedékes. Bérmérséklés elemi csapás (kivéve tűz) esetén sincs.

5) Bérlő a bérlet tárgyát kizárólag cirkusz előadások tartására használhatja, azokat viszont legalább 4 hónapon át  köteles megtartani. Az iránt, hogy a bérlő az egész bérleti idő alatt tarthat-e cirkuszelőadásokat, a bérbeadó felelősséget nem vállal. A tanácsa másnak nem engedélyez cirkuszi előadásokat tartani az állatkert területén.

6) Az előadások megkezdéséhez a bérlő köteles a hatósági engedélyeket beszerezni, ha nem tudja, akkor is kötelezi őt a jelen szerződés.

7) A bérlő köteles a hivatalos szabályokat betartani, az előírandó átalakításokat stb. elvégeztetni. A tetőzetre 20 mázsánál nagyobb súly nem helyezhető.

8) A bérlő köteles az épületet jó karban és tisztán, valamint állandó felügyelet alatt tartani, az istállókat és árnyékszéket fertőtleníteni;

9) A tűzrendőri hatóságok előírásait betartani, ezek elmulasztásáért kártérítéssel tartozik.

10) A főváros az épületet állagának hiányaiból származható károkért sem tartozik felelősséggel és a bérlő a bérbeadó ellen semmiféle címen sem léphet fel kártérítési igénnyel.

11) A bérlő minden okozott kárért kártérítéssel tartozik.

12) A bérlő a kivetendő díjakat (kivéve házbéradó) köteles fizetni (víz, világítás, kéményseprés stb.)

13) A bérbeadó köt biztosítást, a bérlő annak összegét 3 napon belül köteles befizetni. Tűzkár esetén a város veszi fel a biztosítási összeget, az újjáépítésre fordítja. A kiesett előadások arányában csökkentett bért kell fizetni.

14) Az 50000 K bánatpénzből átvételkor 40000 K visszafizetendő. A 10000 K szerződési biztosíték a szerződésből eredő bármely városi követelés önhatalmú kielégítésére szolgál. A bérlő egyéb vagyonával is felelős, a leapadt biztosítékot 8 napon belül tartozik kiegészíteni.. Kamatot a főváros nem fizet.

15) A főváros követeléseit közigazgatási úton behajthatja.

16) A tanács bírságoló határozata elleni jogorvoslatokról a bérlő lemond.

17) A bérlő átalakítást csak  a főváros  előzetes engedélyével végezhet. Minden építkezés, átalakítás, berendezés stb. a főváros tulajdonába megy át.

18) A bérlő a büfét használhatja, sört, bort, hűsítő italokat, süteményeket, cukorkát, sonkás zsemlét, virslit, felvágott hideg ételeket, – az előadások tartamán kívül csupán  a cirkusz személyzete részére – meleg ételeket árusíthat,

19) csak elsőrendű előadásokat tarthat,

20) de egész éven át.

21) A szerződés másra át nem ruházható, de legfeljebb évi 6 hónapra előzetes engedéllyel albérletbe adható a cirkusz. A bérlő ekkor is saját személyében felelős a kötelezettségekért.

22)  A bérlőt felmondási jog meg nem illeti. A bérbeadó azonban a szerződést 1910. dec. végéig az utolsó két évre, vagy 1911. dec. végéig az utolsó évre felmondhatja. Ily felmondás esetén azonban   tartozik a bérlőnek a 120000 K építési költség annyi egyötödét megtéríteni, ahány év az öt évi bérleti időből hátra van még.

23) Ha bérlő vét vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát elveszti, a szerződés azonnal hatályát veszti.

24) A bérlő köteles állandóan fenntartani a tanács használatára két díjtalan elsőrendű páholyt.

25) A jogügylet bélyegét és illetékeit a bérlő fizeti.

26) Per esetére a sommás eljárás s a felperes által választható bármely budapesti királyi járásbiróság illetékessége köttetik ki, oly esetben pedig amidón a törvény szerint sommás eljárásnak helye nincs, a budapesti kir. törvényszék lesz illetékes.

7.3. A legnagyobb cirkuszok főbb adatai

Barnum & Bailey „a világ legnagyobb látványossága” az IAR-ben 1892-től minden alkalommal meghirdette tartózkodási helyét. Az 1899-1902 közti európai turnéja során a monarchiát a következő sorrendben járta be: Bécs 1901. 01. 01. – 1901. 04. 01., Magyarország 1901. 04. 20. – 1901. 06. 01., Csehország 1901. 06. 20. -1901. 07. 10., majd Németországba 1901. 08. 01. – 1901. 10. 20. A 30 budapesti előadás után a következőképpen hirdette beutazni az országot

Székesfehérvár

04. 22.

Pécs

04. 23.

Eszék

04. 24.

Újvidék

04. 25.

Zombor

04. 26.

Szabadka

04. 27-28.

H.M.Vásárhely

04. 29.

Szeged

04. 30. – 05. 01.

Nagy-Becskerek

05. 02.

Nagy-Kikinda

05. 03.

Temesvár

05. 04-05.

Arad

05. 06.

Békés-Csaba

05. 07.

Mező-túr

05. 08.

Karczag

05. 09.

Nagyvárad

05. 10.

Debreczen

05. 11-12.

Nyíregyháza

05. 13.

Kassa

05. 14.

Miskolcz

05. 05.

Eger

05. 16.

Szolnok

05. 17.

Kecskemét

05. 18-19.

Félegyháza

05. 20.

Czegléd

05. 21.

M. Beketow, a magyar cirkusztörténet egyik kiemelkedő alakja, a fővárosi cirkusz legszámottevőbb igazgatója. Neve az IAR-nek ebben a rovatában (Lüttichben) 1901. 09. 10-én tűnik fel, ettől kezdve minden alkalommal hirdetett. Az útvonalát európai világvárosok adták Skandináviától Franciaországig, Londontól Bukarestig. Úgy tűnik, 1905-ben volt gazdasági ereje csúcsán, ekkor három társulatot működtetett (Bp, Kopenhága, Nápoly). 1904-től minden nyáron Budapesten dolgozott, 1910-től egész évi tartózkodási helyként adta meg a fővárost.

Buffalo Bill's Wild West Csak 1906-tól vannak adataim (1906. 07. 01. – 1906. 09. 20.). Magyarországon 1906. 07. 01. – 1906. 07. 20. közt tartózkodott, Ausztriából (1906. 08. 01. – 1906. 08. 20.) Németországba távozott.

Carré A holland királyi cirkusz 1892-től három év (1898, 1899, 1912) kivételével rendszeresen közölte tartózkodási helyét. Angol és német világvárosokat, BENELUX nagyvárosokat, Christianiát és két vendégszereplése alkalmával, 1900-ban és 1902-ben Budapestet tartalmazza a lista.

Fekete Edie 1901-től 1914-ig folyamatosan közölték a tartózkodási helyét. 1910-ig Magyarország nagyvárosaiban utazott, majd kétéves afrikai vendégszereplése után 1912-ben Németországban turnézott, 1913-14-ben pedig francia helységekben szerepelt. A következő elnevezések alatt is dolgozott: E. F. Cirque Franco-Hongois (1911. 09. 20.), majd E.F. Afrik. Circus (1913. 06. 20.)

Henry 1892-től teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. Ausztria-Magyarországon utazott, ahonnan Németországba, Romániába tett kirándulásokat. A magyarországi előfordulások: 1893, 1896, 1898, 1901, 1903, 1910.

Karoly A kiváló magyar lovas artistaprodukció tagjainak cirkuszi vállalkozásáról keveset tudni: Magyarországon 1896 és 1898-ban, majd 1909-ben Hollandiában tűntek fel.

Kludsky (Karl) 1905-től rendszeresen közölték a menazséria-cirkusz tartózkodási helyét. A monarchiában, Németországban és Olaszországban dolgozott. 1907 elején tartózkodott Magyarországon, de június 20-án már Wiener- Neustadt a játszási helye.

Anton Kratejl 1892-94 és 1901-14 közti adatai ismeretesek. A fő játszási helye Románia mellett Németország és a Balkán volt. Magyarországon 1901-1906 közt minden évben megfordult, majd 1907-ben és 1913-ban.

Albert Salamonsky 1892-től 1908-ig teljes adatsorral hirdetett. Moszkvában volt állandó cirkusza, néhány orosz nagyváros mellett Stockholmban lépett fel és 1893-ban a budapesti városi cirkuszt bérelte.

Sidoli Cesar a legnagyobb román cirkusz vezetője volt. Teljes adatsorral rendelkezünk, mely szerint hazáján kívül Németország, Olaszország, Svájc volt a fő működési területe. 1903-ben bérelte a fővárosi cirkuszépületet, és 1892, 1897, 1905-ben járt még Magyarországon.

Strasburger 1908-14 között teljes adatsort közölt, előtte az 1892-es évben Svájcban működött egy S. és Kossmeyer cirkusz. A német tulajdonos 1908-ban, 1911-ben utazott Magyarországon.

Gebr. Villand Az olasz testvérpár sokáig magyar cirkuszoknál dolgozott bohócként. 1907-ben saját vállalkozásukat is itt indították útnak. 1914-ig rendszeresen közölték tartózkodási helyüket. A monarchián kívül főleg Olaszországban utaztak; szófiai és tuniszi vendégszereplés is bekerült a mintába.

A Circus Viktor 1901 és 1907 közt adta meg a tartózkodási helyét. Túlnyomóan Magyarországon játszottak, a monarchián kívül olasz útjai is voltak.

Edward Wulff 1892-1907 közt teljes rendszerességgel közölte tartózkodási helyét. A német nagyvárosok mellett Stockholm, Brüsszel és Bern került be a mintába. Az 1890-es évek közepén rendszeresen váltogatva, nyáron Budapesten, télen pedig Londonban dolgozott.

7.4. Circus Wulff[3]: Az  elrabolt menyasszony

Regényes ballet-némajáték 6 képben a magyar népéletből

A legújabb és legérdekesebb, a mi eddigelé cirkuszban a lóidomítás terén látható volt:

A leányrabló üldözése és a menyasszony megszabadítása, Wulff Ede igazgató által a legnagyobb fáradsággal külön e czélra idomított búvár-lovakkal. A színen 5 méter mélységű vízzel telt árok látható, mely végighúzódik az egész manézs hosszán.. Ezen árkon úsznak át az összes lovak lovasaikkal.

Az elrabolt menyasszony. Regényes ballet-némajáték a magyar népéletből, 6 képben.

Szerzette és színre alkalmazta Wulff Ede, igazgató.

Betanította Mazzantini Lajos udvari balletmester. A zenét összeállította Ehrhorn H. zeneigazgató. Jelmezek, díszletek és felszerelések Baruch H. és Tsa berlini czégtől valók.

Személyek.

M. Erzsébet grófnő, B. László gróf menyasszonya.

M. Mária grófnő, a menyasszony anyja.

M. Tamás gróf, Erzsébet grófnő atyja.

B. Claudius gróf, a jövendőbeli após.

B. László gróf, Erzsébet grófnő vőlegénye.

N. István gróf, a vetélytárs.

Sylvio, czigányvajda.

Egy öreg czigány.

Mágnások, apródok, huszárok, megyei urak, doktorok, párbajsegédek, szolgák, czigányok, betyárok, pórok és pórnők.

Tánczok:

I. Csürdengelő. II.Palotás. III.Czigánytáncz. IV.Rókatáncz.

Képek:

I. kép: A gróf kastélyának kertjében.

II. kép: A párbaj.

III. kép: A csárdánál.

IV. kép: Lakodalom és Erzsébet grófnő elrablása.

V. kép:  Czigánytanya.

VI. kép: Az üldözés, végtableau.

Az elrabolt menyasszony

Regényes némajáték a magyar népéletből.

I. kép.

A manézs Tamás gróf kastélyának a kertjét ábrázolja Csongrád megyében, a Tisza mellett. Erzsébet grófnő menyegzője előtti nap van. Pórok és Pórnők foglalatoskodnak az urasági kertnek lombokkal való földíszítésével. Jobbágyok érkeznek virágcsokrokkal és üdvözlik az ifjú menyasszony-grófnőt, a ki szívesen fogadja üdvözletüket. Bort hozat nekik, megvendégeli őket, azok isznak vígan, felköszöntik az ifjú párt, majd tánczra perdülnek és mulatnak, míg a grófnő jelt nem ad a táncz bevégzésére. A pórok üdvözlik újra az ifjú párt és elhagyják a kertet.

Erzsébet grófnő egyedül marad a kertben és szétnéz, hogy minden rendben van-e. Egy virágágy előtt megáll, szakít egy százszorszépet és szirmait tépdesve, nézi, hogy vajjon igazán szereti-e vőlegénye. E közben István gróf észrevétlenül belopódzik a kertbe és sóvárgó szemekkel nézi a grófnőt. István gróf titkon már régóta imádja a grófnőt, de eddig még nem adott kifejezést ezen érzelmének:, most megragadja az alkalmat, annál is inkább, mivel László gróf vadászatra ment. A grófnő önkéntelenül arra az oldalra fordul, a honnan István gróf őt már régebb idő óta szemléli. Meglepetésében elejti a virágot és gyors léptekkel siet kifelé a kertből; István gróf azonban, a ki ezt észreveszi, elébe lép.

A grófnő fenyegetőleg emeli fel kezét, jelezve István grófnak, hogy ne háborgassa őt, távozzék útjából, István gróf erre azt válaszolja, hogy már régóta és kimondhatatlanul szereti és a grófnő keze után nyúl. A grófnő azonban már messziről megpillantja közeledő vőlegényét, elébe siet és abban a pillanatban, a mint a kerítéshez ér, az utána siető István gróffal együtt, belép a kertbe László gróf, két barátja kíséretében. Erzsébet grófnő elmondja, hogyan viselkedett István gróf, a ki rendkívül meg van lepetve a vőlegény hirtelen megjelenésén.

László gróf odalép István gróf elé, néhány pillanatig villámló szemekkel méri végig, azután arczul üti. István gróf roppant dühbe jön, bosszút esküszik és elhagyja a kertet. László gróf menyasszonyát csitítgatva, tovább sétálgat a kertben. Pár perczczel rá két párbajsegéd jelenik meg a kertben és László gróf után kérdezősködnek. László grófnak ott időző két barátja fogadja őket és miután megtudják, hogy István gróf részére jöttek lovagias elégtételt kérni, kicserélik névjegyeiket és a legközelebbi órára kitűzik a párbajt.

A párbajsegédek eltávoznak.

Vége az 1. képnek.

II. kép

A szín egy erdő tisztását ábrázolja. Egy oldalról László gróf érkezik két segédjével és az orvossal, a másik oldalon István gróf jelenik meg segédeivel. A négy segéd előlép és felolvassa a párbaj-szabályokat.

Az ellenfelek felállanak és az adott jelre hevesen összecsapnak. László gróf megsebesíti István gróf jobb karját, mire az leejti a kardot. A segédek hozzásietnek, az orvos is odafut és bekötözi sebét.

László gróf segédei kíséretében elhagyja a színhelyet.

István gróf a fájdalomtól és haragtól fölizgatva, arra kéri kísérőit, hogy hagyják őt magára, mire segédei és az orvos eltávoznak.

Magányában István gróf újra a bosszúra gondol és elhatározza, hogy Erzsébet grófnőt minden áron hatalmába keríti.

Közben a nap is leáldozott, alkonyodik, majd éjjelre fordul az idő és kibukkan a holdvilág.

Messziről éles füttyök hasítják át a levegőt, jelezve a betyárok közeledtét. István gróf hirtelen egy vén fa mögé búvik.

Hat lovas betyár vágtat, mint a villám a manézsen át. Utánuk egy egész czigánykaraván vonul, vajdájuk vezérlete alatt. Mikor a karaván is elvonult, előlép rejtekhelyéből István gróf és gúnyosan mosolyog, mert bosszúterve készen van már. Elsiet a karaván után.

Vége a II. képnek.

III. kép.

Pusztát ábrázol a szín. Egyik oldalon a csárda nyitott ivója látható, a második oldalon a csárda kútja hosszú itató-vályúval. A hold halványan bevilágítja a képet. Négy leány lép ki a csárdából és a távolba nézve, várják a vendégeket. Egyszerre hat fütty hangzik és mindjárt utána hat betyár robog be lóháton. Leszállanak a lóról, a kantárszárat a ló nyakába vetve, szabadjára eresztik azokat, ők maguk pedig beülnek az ivóba és borozni kezdenek. Oda telepszenek a leányok is az asztalhoz és vígan enyelegnek a betyárokkal. Csakhamar előkerül egy szál muzsikus-czigány is, a ki elhúzza előbb a betyárvezér kedves nótáját, azután rágyújt egy friss ropogós csárdásra. Javában húzza, mikor egyszerre csak megjelenik István gróf. A betyárok felugrálnak, puskát ragadnak és István gróf mellének szegzik. István gróf mosolyogva szól hozzájok: "Legyetek nyugodtak, nem akarok ártani nektek, sőt inkább használni; busás jövedelemre számíthattok tőlem." Meglepődötten kérdik a betyárok, hogy mit kíván tőlük?„Azt kívánom – feleli István gróf –, hogy raboljátok el a menyasszony Erzsébet grófnőt; ha sikerül, egy zacskó arany lesz a jutalmatok.”

A betyárok jó ideig tanácskoznak, alaposan meghányják-vetik a dolgot, azután odalép a vezér István grófhoz és megkérdi, hová vigyék a grófnőt?!

Mosolyogva válaszol István gróf: „Hozzátok a leányt a legközelebbi czigánytanyára, ott megkapjátok jutalmatokat.”

A muzsikus czigány, a ki fültanúja volt az egész beszélgetésnek, elhatározza, hogy ebből jó hasznot húz magának és feltűnés nélkül eltávozik.

A terv készen van, az alku meg van kötve. A betyárok fizetnek, elbúcsúznak a csaplárostól és a leányától, azután lóra kapnak és elvágtatnak.

Vége a III. képnek

IV. kép.

A kastély díszterme látható. A betyárok egy oldalajtón belopóznak a terembe, hárman közülök elrejtőznek a padok alá, hárman pedig besurrannak a belső termekbe. A főlépcsőn két oldalt grófi szolgák állanak sorfalat, megérkeznek a czigány-zenészek, majd a vendégek is kezdenek jönni és lassan-lassan megtelik az egész terem lakodalmas néppel. Végre megjelenik az ifjú pár, követve a szülőktől, nyoszolyó-lányoktól és az előkelő násznéptől. Menyasszony és vőlegény éppen azon a helyen ülnek le, a hol a betyárok vannak elrejtőzve.

Megadják a jelt a tánczra. A mágnások tánczra kérik föl a hölgyeket és előbb egy "palotást", azután egy friss csárdást járnak.

Egyszerre erős füstszag kezd terjedni a teremben, a mely a főbejáratból ered. A vendégsereg kellemetlenül meglepődve odasiet, a vőlegény is elhagyja néhány pillanatra menyasszonyát; ezt az alkalmat felhasználják a rablók, kibújnak rejtekökből, megragadják a menyasszonyt és a terem másik oldalán megszöknek vele. A vőlegény visszatér, keresi menyasszonyát, de legnagyobb megütközésére, nem találja sehol. A szék mellett azonban, a hol a menyasszony ült, találnak egy övet, a melyet egy rabló veszített el. Ez megmagyaráz mindent; nyilvánvaló dolog, hogy elrabolták a menyasszonyt. A vőlegény és a násznép hamarosan a rablók üldözésére indulnak.

Vége a IV. képnek

V.  kép.

A pusztán egy czigánytábor látható. Sátrak vannak felütve és csoportokba verődve tanyázik a czigánynép. Egy kocsin az elrabolt menyasszony látható, mellette áll István gróf és éppen kifizeti a két betyárnak, a kik a menyasszonyt hozták, a kikötött jutalmat, mire azok eltávoznak. A menyasszonyt leveszik a kocsiról, István gróf odalép hozzá és újra bevallja iránta érzett mély szerelmét:, kinyilvánítja, hogy kész őt a czigányoktól megszabadítani, ha viszontszereti őt.

A grófnő azonban nem hallgatja meg István grófot és kijelenti, hogy inkább meghal, mintsem hogy az övé legyen. István gróf erre fülébe súg valamit a czigányvajdának, mire az beviteti a grófnőt a sátorba, a hol átöltöztetik,  mint czigányasszont:, ugyanazon idő alatt István gróf is czigányruhát Ölt. Az átöltözés ideje alatt

a czigányok egy tánczot lejtenek. Táncz után László grófnak egy öreg szolgája érkezik a czigánytáborba, hogy az elrabolt menyasszony után kutasson. A czigányok azonban látják, hogy a szolga roppant együgyű mindenféle tréfát űznek vele; végre egy medvével annyira megijesztik, hogy elszalad a táborból. Megjelenik azután az elrabolt grófnő czigányöltözetben, barnára festett arczczal. nyugodtan viselkedik, nem sír már, de gondolatai mindig azon járnak, hogy mi módon tudna megszabadulni a czigányoktól.

Egyszerre bevágtatnak a táborba a mágnások, élükön László gróffal és átkutatják az egész tábort, de a grófnőt nem ismerik meg, annyira megváltoztatta a czigányöltözet és a barna szín, azonkívül szigorú őrizet alatt is van.

Hiábavaló fáradság után eltávoznak a mágnások. Legnyugszik a nap is, leszáll az est és a holdvilág bevilágítja a czigánytanyát.

A vajda intésére egyszerre lenyugszik az egész czigánysereg.

A grófnő mellé őrt állítanak és pedig a vajda parancsára István grófot. A grófnő több czigányasszony társaságában van, nem messze tőlük István gróf leheveredik. A grófnő is lenyugszik és úgy tesz, mintha aludna. Minden elcsöndesedik. Csak István gróf emeli föl néha a fejét, hogy nem készül-e szökni a grófnő. Miután azonban látja, hogy a grófnő alszik, ő maga is álomba szenderül. Egy czigány van csak ébren, a muzsikus, a melyik  a csárdabeli beszélgetést kihallgatta. Most elérkezettnek látja az időt, hogy a grófnőt megszabadítsa.

Óvatosan fölemeli a fejét, szétnéz és midőn látja, hogy mindenki alszik, odacsúszik  a grófnőhöz és halkan megszólítja. Csodálkozva kérdi a grófnő, hogy mit akar tőle. „Ha pénzed van, mondja a czigány, megszabadítalak.” „Nincs pénzem!” feleli a grófnő. Erre a czigány készül helyére visszamenni. Közben eszébe jut a grófnőnek, hogy van még egy arany nyakláncza, visszahívja tehát a czigányt és azt kínálja oda megszabadításáért. A czigány elveszi a lánczot és int, hogy várjon egy kissé. Kis vártatva visszatér egy szürke lóval. A grófnő megörül és rögtön föl akar szállni, a czigány azonban körülköti előbb a ló patáit, hogy ne dobogjanak nagyon a lépései. Ezután száll föl a grófnő és gyorsan elvágtat. Abban a pillanatban fölébred István gróf, észreveszi a szökést és borzasztó kiabálásaira egyszerre talpon van az egész czigánykaraván és vad ordítozással a szökevény menyasszony üldözésére sietnek. A visszamaradott asszony- és gyerek-népség a sátrak fölszedésével foglalatoskodik. Egyszerre lódobogás hallatszik, a mágnások közelednek vágtatva, a czigányasszonyok nem tudnak hova lenni félelmükben, ott hagyják holmijukat, egy kocsi éppen az út közepén keresztül állítva marad. A mágnások keresztül ugratnak a kocsin és miután mindnyájan elvonultak, visszajönnek a czigányasszonyok, összeszedik a holmijukat és eltávoznak. A manézs üresen marad egy pár pillanatig.

A grófnő megjelenik lóháton, de lova annyira ki van merülve a fáradságtól, hogy összeesik. Hiába igyekszik a grófnő lábra állítani, nem bírja, ő maga is teljesen el van fáradva és ájultan rogy a lova mellé.

Megérkeznek a czigányok, élükön István gróffal és végre megtalálják a szökevény grófnőt. A czigányok elvezetik a lovat, István gróf fölkapja Erzsébet grófnőt a saját lovára és mivel már hallatszik a mágnások lovainak dobogása, elvágtat vele. A manézsen a lovascsapatok által felriasztott barmok száguldanak át, utánok vágtatnak a mágnások, élükön László gróffal és végre két kocsiban az örömszülők.

Vége az V. képnek

VI. kép.

A manézsen a Tisza folyik keresztül. Czigányok lovastól együtt beugranak a folyamba és átúsznak a másik partra. Mágnások lóháton üldözik a czigányokat. István gróf, nyergében Erzsébet grófnővel, szintén  a folyamba ugrik; László gróf is beugrik a folyamba és utánuk úszik. Az örömapák kocsin érkeznek és a partról befordulnak a vízbe, a kocsi sértetlen marad. A vad, gyors hajsza ismétlődik. Az ismétlésnél István gróf gyalog jön az elrabolt menyasszonynyal, átúszik vele a folyamon, a parton azonban kitépi magát a grófnő István gróf karjaiból és menekül vissza a másik partra. István gróf utána ugrik, de abban a pillanatban megérkezik László gróf és halálra sebzi István grófot. A menyasszony meg van mentve. A manézs megtelik a győzelmes csapattal.

Záró-tableau.

7.5. Jancsi bohóc műsora. Kuplék[4]

7.5.1. Mit szeretek én...!

Népdal paródia. Szövegét írta: Gergely Rezső.

Szeretem az autotaxit látni,

De jó volna benne kocsikázni.

De mert nincsen húsz vasnál több pénzem,

Az autóból – csak a szag jut nékem.

Szeretem én a sajtot is szörnyen,

De vigyázok, mert megárthat könnyen.

Hogy a gyomrom el ne rontsam tőle,

Csak a lukat eszem meg belőle.

Szeretem én borzasztón a táncot,

De táncmesterhez én mégsem járok.

Ingyen járok magam gyakorolni,

Trafik elé bagóért táncolni.

Szeretem én a lovat a turfon.

Fő, hogy a ló jó formával fusson,

Mert amely ló nem fut jó formával,

Viszontlátom szaftban, vagy tormával.

Szeretnék száz liter tejet Pesten,

Megfürdetném benne gyenge testem

S ha kijönnék, így hajtnék szívből:

Hála Isten, kinn vagyok a vízből.

Szeretem én a háborút mégis,

Olyan szép volt már az elején is.

A folytatás, az még szebb volt benne,

Legszebb mégis csak a vége lenne!

7.5.2. Olasz ballada.

Szövegét írta Székely Armand.

Signore briganti, Cadorna,

Ha az arcodon bőr még volna,

Szégyelnéd a smuzó és smonzo,

Retirálnál weit vom Isonzo.

Tutti quanti allo schochero,

Polenta zabáló bóchero,

La bella canto adagio,

Durazzo, Valona adio!

D'Anunzio tu mi quadrato,

Polákio volt a te táto,

Krepiro mint poco banbino,

Tu et asinaro Sonnino,

Salandra la grandio tróger,

Bali Mihály kötelin lóg er,

Tu Emanuele Vittoro,

Tutti quanti legyetek kaporo.

Roma, Venezia, Florenza,

Illo tutto sempre betronza,

Talján az enged már pepita,

Hátrafelé sült el a petipa.

D'Anunzio brach du di bánó,

Hozzá a nyakad is álánó,

Itália, te már perdutto,

Salami, Salamucci kaputto.

Triente, Oslavija, Riva,

Fucscs italiano offenziva,

Honvédo cantare tu ácsi,

Adtak pofonok picsi-pácsi,

Alpini, karabiniére,

Üti-veri, ott, ahol éri,

Avanti Signore niente,

Schneidio e krio entente.

7.5.3. Sír a kislány...

Szövegét írta Gergely Rezső.

Sír a kis lány, ez már régi nóta,

Megváltozott a világ azóta.

Ki ma nem sír, de nevetve áll itt,

Biztos, hogy a hadseregnek szállít.

Sír a talján, fogytán a maroni,

Nincs parmezán, nincsen makaroni.

Nincsen semmi mit rabolni vágyott,

Magyar baka a tyúkszemére hágott.

Sír a román az ántántnak alja,

Magát már csak áldozatnak vallja,

Ha magyart lát elbújik a gyáva,

Ijedtében Beszarábiába.

Sír egy kis lány, krumplit akart venni,

De hogy annak sorba kellett menni,

Így, mire ő sorba került kérem,

A szegényke nagymama lett éppen.

Sír egy veréb az Erzsébettéren,

Egy szamárfogat megy arra éppen,

Odaszáll a veréb s csipdes már is,

Hogyha nincs ló, hát jó a szamár is.

Öt a király, akik azon sírnak,

Trónjuk fuccs lett, semmivel sem bírnak,

Mind az öt most csak arra vágyik,

Angol Gyuri se bírja sokáig.

7.5.4.. Nem bánom én...

Zenéje: Ányos Lacitól. Szövegét írta: Gergely Rezső.

Nem bánom én, hogy mi fog történni,

Nem bánom én ki miből fog élni,

Nem bánom, ha Zsoffr elmegy hordárnak

És pájesze nő az orosz cárnak.

Nem törődöm én a más ember sorával,

Nem törődöm én a Petár lukas bocskorával,

Csak azzal törődöm, hogy már végre

Lesz-e egyszer béke.

Nem bánom, ha füle van a falnak,

Ha a villamoson a nők csalnak,

Nem bánom én, hogyha a kolbász ló

S nem leplez le senkit Fényes László.

Nem törődöm száll-e vagy esik  a rente,

Nem törődöm akárhogy is henceg az entente,

Csak azzal törődöm, hogy már végre

Lesz-e egyszer béke.

Nem bánom én, ha háborúskodnak

S az osztozkodásnál pofozkodnak,

Nem bánom, ha a ló zongorázik

És a füstölt hering korcsolyázik.

Nem törődöm horgolt vagy kötött a zokni,

Poincaré hazugságról le tud-e majd szokni,

Csak azzal törődöm, hogy már végre

Lesz-e egyszer béke.

Nem bánom én, hogy hány muszkát fognak

S hány tyúkszeme van a Bruszilovnak,

Nem bánom, a marhát kell-e sózni

S hogy Nikita tud-e jól bagózni.

Nem törődöm van-e jobb magyar Tiszánál

És lesz-e majd karácsonyja a Chewra Kadischá-nál,

Csak azzal törődöm, hogy már végre

Lesz-e egyszer béke.

7.5.5. Megy a gőzös!...

Népdal paródia. Szövegét írta: Gergely Rezső.

Megy a gőzös, megy a gőzös Debrecenbe,

Erről egy pár strófa jut most az eszembe:?

Ki kíváncsi a szerzőre

Kisétálhat hozzá a Lipótmezőre.

Megfürödtem múltkor én a Balatonban

És nem tudtam, hogy a ruhám hova dobjam;

De egy nagy hal úszott ottan,

Egy fogas volt s ruhám arra akasztottam.

Sorozásnál rosszat tett egy doktor bácsi,

Be is vonult egy pár évre Illavázni;

És otthon az ajtajára

Azt írta ki „sorozások miatt zárva”.

Egy életunt készült az öngyilkosságra,

S hogy a villamos elgázolja azt várta;

A sínek közt végig is nyúlt,

De amíg egy villamos jött – éhen pusztult.

Tíz forintért húst vettem egy hentes boltba,

A hentes egy villamosjegybe pakolta;

Otthon búsan észrevettem

Lukas volt a jegy és a húst – elvesztettem.

A román király, mint egy árnyék fut előre,

Árnyékkirályt csinált Mackensen belőle:,

S míg a sorsa jobb nem lészen,

Trónszék helyett az árnyékban ül egy széken.

7.5.6. A peches Jancsi

Couplet. Szövegét írta: Gergely Rezső. Énekli a Beketow-cirkuszban: Jancsi

Nagyon peches ember vagyok,

A pechtől szinte ragadok,

Mindenben pechem van nékem,

Hallgassák meg, elmesélem.

Az enyves hátnál levettek,

No ilyen képet még nem ettek,

Nem tudtam, hogy amit láttam,

Arcom volt-e vagy a hátam.

Az automata buffében

Füstölt kolbászt kértem lében,

De mialatt terítettek,

A kolbászok nyerítettek.

A kis fiam a múlt héten

Egy vízviccet csinált vélem,

A vicc ártott a ruhámnak,

Pucerájba került másnap.

Az állatkertbe kimentem,

A majom-házat kerestem,

Azt mondták, hogy ott van balra,

Csakhogy már el van foglalva.

Az ékszereket imádom,

Tudja ezt a kedves párom,

S névnapomra a múlt héten

Két tyúkszem-gyűrűt vett nékem.

Nőm vélem autón kirándult

S a bűztől feje megfájdult,

S bár a hibás az autó volt,

Azért mégis mindent rámtolt.

Billiardoztam e héten,

De itt is pechem volt nékem,

Golyó helyett pincért löktem

S a bal szemét kiütöttem.

Még egy remek strófám volna,

Annak mindenki tapsolna,

De hát ilyen az én pechem,

Épp ma otthon felejtettem.

7.5.7. Mindent pótolok én.

Népdal-paródia. Szövegét írta Gergely R.

Én bizony nem panaszkodom kérem,

Semmi dolog nem hiányzik nékem;

Mert amit nem kapok az üzletben,

Mással pótlom én a legkönnyebben.

Ha nincs borom vendéget kínálni,

Gondot nékem az nem fog csinálni;

Jóltartom őt: tejjel, vajjal, zsírral,

S leitatom itatós papírral.

Ha nincs gyümölcs és a fiam kérne,

A pótlás nem kerül nehézségbe;

Fügét mutatok neki helyébe,

S egy barackot nyomok a fejébe.

Nagyon tüzelt az Entente nem régen,

De megvertük s lehűlt tőle szépen;

Én a lehűlést máskép csinálom,

Kormin-citrom fröccsöt iszom nyáron.

Ma nősültem, jaj de nagyon bánom,

Egész Pesten nem akad lakásom;

Pótlakásul beköltöztünk máma,

Egy kiadó szemetes ládába.

Van már pót-zsír, pót-tea, pót-kávém,

Van pót-spenót és pót-kalarábém,

Mindezekért egy hála imára

Elmegyek én a pótimaházba.

7.5.8. Miért van minden úgy!!!

Azon törtem a fejem az egész elmúlt évben,

Mért van minden úgy, ahogy van és mért nincs másképpen;

És mert tudom, hogy más ember is kíváncsi rája,

Majd elfogom énekelni, egy pár szép strófába.

A Kanári azért sárga, mert nem festik zöldre,

A törött bors azért törött, mivel meg van törve;

A gázlámpa azért villan, mert a villany gázol,

A szén-jegy meg azért van, hogy befűtsed, ha fázol.

A ló nem hord nadrágot, azért nincs nadrág-gombja,

Az akácfa azért nyílik, mert nincsen más gondja;

A csukának nincsen szárnya, azért nem tud szállni,

Vácon sem kell mindig ülni, lehet ottan állni.

A polost sem pusztítják már többé Zacherlinnal.

Megetetik pesti hatósági margarinnal;

A lóversenyt sem hívják majd eztán lóversenynek,

Mert oda nem lovak, hanem csak szamarak mennek.

Az új felöltő azért új, mivel még nem régi,

A schólet meg azért kóscher, mivel hogy nem tréfli;

Aki fázik, kezét fújja, mert nem fújhat nótát,

Én meg azért hagyom abba, mert nem tudok több strófát.

7.5.9. A bús Pierrot dala

Írta: Waldemar Psylander. Magyarra fordította Radó István

I.

Csendül a csengő, a hárfa peng,

Mint egy király a clown megjelent!

Birodalma a szürke porond,

Dalolj, dalolj..... szegény bolond!

II.

Kedvesed, rútul ha elhagyott,

Mondd csak, Bajazzo, miért siratod?

Szóljon az ének és tűnjön a gond,

Dalolj, dalolj ... szegény bolond!

III.

Hogy ha a szívedet tőr üti át,

Síró ajakkal kacagj tovább!

Te, kit a sorsod kínpadra vont,

Dalolj, dalolj ..... szegény bolond!

IV.

És ha elér a Kaszás Nagy Úr,

Megfagy az ének és pattan a húr!

Tűnik a vígság, foszlik a kóc,

Te csak dalol.... szegény bohóc!

7.5.10. Mikor lesz béke?

Népdal-paródia . - Írta: Gergely R.

Más kérdést ma sehol sem hallani:

Meddig fog a háború tartani?

Mindenkinek ez jár a fejébe,

De csak én tudom, hogy mikor lesz béke.

Ha kuruttyolni fognak a verebek,

A csehek nem lesznek szemtelenek,

Ha szivart kapsz pénzért a tőzsdébe,

Akkor lesz a háborúnak vége.

Ha a hadiszállítók spórolnak

A konfliskocsisok kezet csókolnak,

S száz korona elég egy ebédre,

Akkor lesz a háborúnak vége.

Ha papírtalp nélkül fogsz cipőt kapni,

A Feld-színházban jegyért pénzt kell adni,

S a munkapárt is feloszlik végre,

Akkor lesz a háborúnak vége.

Ha a Duna nyáron be lesz fagyva

És a Tisza nem lesz olyan zagyva,

A tyúk nem tojik, csak tojásszelvényre,

Akkor lesz a háborúnak vége.

Ha a tehénből kapucínert fejnek,

Tízfillér lesz literje a tejnek,

Ha Anglia esze megjön végre,

Akkor lesz a háborúnak vége.

7.6. Szakkifejezések

abfalt

Trapézon bemutatott egyszerű trükk, amelynek során az artista ülésből hátraveti magát úgy, hogy bokáját a trapéz szárába beakasztva tartja meg testét lefelé lógva.

ajer(bah)

Hátraszaltó előrehaladással.

antipód

Lábzsonglőr.

akrobata-csoport

Rendszerint schleuderbrett számra használt kifejezés.

állvaugrás

Az artista a talajról, nekifutással a vágtázó ló hátára ugrik fel, úgy, hogy állásba érkezzen.

apparát

Nagyméretű artistarekvizit, vagyis kellék.

aráber

Parterugrás, melynek két fajtája van. A sima arábert általában férfiak mutatják be, krupírozott oldalszaltó. A női aráber kéz-nélküli rundátszerű ugrás.

aréna

Sátortető nélküli cirkusz.

asszisztál

Rekvizitet kézbead, elvesz, kisegít.

asszisztens

A számban kisegítő szerepet játszó személy.

aufreizer

A handvoltizsban előforduló trükk. Kiinduló helyzete az, hogy az untermann az obermannt, aki krupírozott testhelyzetben van, szétterpesztett lábai közt tartja, majd innen felrántja handstandba.

auguszt

Bohócfigura.

aussetzer

Akrobatikus számokban előforduló trükk. A hármas koloni mittlimannjának kiugrásával egyidejűleg az obermann szaltót indit, majd az untermann vállába érkezik.

ausztehende

Furcsa testhelyzetből indított szaltó, a dobó mittlimann az elindításkor mellmagasságban összekulcsolt kézzel indítja az obermannt.

avizo

Hirdetőtábla hátul a befutóban.

azsino

A lovak térdre ereszkedése.

bála

A talajra érkezés erőhatását tompító igen  vastag szőnyeghez hasonlatos eszköz.

balansz

Egyensúly.

balkni

Libikókaszerű nagy aparát levegőszám bemutatására.

bambusz

A különféle perzseket a korai időszakokban bambuszból készíthették.

barrier

Akadály, melyet állatokkal ugratnak át.

bógni

Kaucsuktrükk, melyet a köznyelvben hídnak neveznek.

brücke

1) a fliegende aparát azon része, amelyről elindulnak illetve ahová érkeznek a forgók. 2) Excentrik trükk: három ember fekvésből úgy áll fel, hogy a középső az egyik szélső vállába kerül.

building

Sportcsarnok, melyben a nagy amerikai cirkuszok többsége dolgozik.

cangi (cangepíz)

Rendszerint bőrből készített rekvizit, melyet az artista a szájába vesz, és kaucsukhandstandban csak ennek segítségével tartja meg saját testét, illetve levegőszámoknál akár a fogó, akár az obermann, akár mindkettő szájában a test(ek) megtartására szolgál, sokszor valamely forgatásnál.

caroussel

1.) Eredetileg lovas körjáték, 2.) körhinta, 3.) mai jelentésében számzsáner, illetve motorral meghajtott nagy aparát.

chapiteau

Cirkuszsátor.

cikk-cakk

handstand. Kaucsuktrükk, olyan bógnis handstand, melyben a test bokánál, térdnél, csípőnél és vállnál megtörik.

cinzga

Olyan gyors előrebógni, melynél a végtagok váltott tempóban érnek földet.

clown

A fehérarcú bohóc figurája.

dámfóder

Olyan fóder, melynek indítása kétlábról történik, tehát az ugró a kezére már egy ívelt ugrással érkezik.

deszka

Am. ugródeszka.

diabolo

Kínai eredetű zsonglőreszköz. Játék a zsinóron rángatott és feldobott orsóval.

distanc

Távolság.

dreimann(hoch)

Három emberből álló koloni, illetve két emberre fel szaltó.

duett

Két artista által bemutatott szám.

dupla

Kettős (szaltó stb.).

dzsigit

Számzsáner: kozák, örmény vagy hasonló népviseletbe öltözött artisták dinamikus, akrobatikus mutatványai a vágtató ló hátán.

einarming

Egykarú lógás, melyben a testet a hát mögött behajlított egyik kar tartja úgy, hogy a test ívet ír le.

einfach

Egyszerű trükk, rendszerint krupírszaltó.

einhand

Kézállás egy kézen.

ekvilibrisztika

Egyensúlyozás.

entré

Teljesértékű bohócszám, melynek során a manézsban csak a bohócok dolgoznak.

excentrik

Komikus, akrobatikus számzsáner.

fanger

A levegőszámok fogó embere.

fazád

Díszes főbejárat.

finálé

Az összes artista bevonulása műsor végén.

flasnicug

Csigasor.

fliegende

Eredetileg „fliegende Menschen”, repülő emberek. Lengőtrapéz csoportszám.

flikkflakk

Parterugrás, hátra átfordulás lábról lábra, a kezeknek a föld érintésével.

flokk

Nagy vaskaró, melyet kötelek rögzítése céljából vernek be a földbe.

foder

Kézenátfordulás.

fórmunka

Bemelegítő jellegű trükkök a szám elején.

földgömb (Globus)

Kb 70-90 cm átmérőjű golyó, melyen egyensúlyozni lehet. Előfordult, hogy a golyó „magától” ment fel egy ferde (csigavonalú) pályán, és a végén előbújt belőle az artista.

franciahandstand

Kézben oly módon tartott handstand, hogy mindkét test azonos irányba néz.

freiheit

Lovak szabadidomítása.

freikopfstand

Fejállás elengedett kézzel.

fuszarbeit

Ld. antipód.

fuszszaltó

Egyfajta dobott szaltó.

fuszvoltizs

Olyan, ma már ritka számzsáner, melyben az egész szám során gyakorlatilag az ikária egyszerűbb trükkjeit variálják.

fuxolás

Kötél vagy drótkötél végének szakszerű visszafonása.

gitter

A manézsban a vadállatszámokhoz felállított körketrec.

glattnisprung

Nyújtott testű egyenes felugrás.

gradin

A közönség részére felállított tribün a nézőtéren.

handaufhand

Duett számzsáner. Lassú trükkök sora oly módon, hogy a kézben (esetleg fejen vagy lábon) tartott handstanddal az untermann különböző fordulatokat, kifordulásokat és egyéb mozdulatokat végez.

handstand

Kézállás.

handvoltizs

Számzsáner: dinamikus trükkök sora, melynek kiindulása rendszerint kézben tartott handstand. Duett esetében deszkával, csoport esetében knótmunkával is szokták kombinálni.

hengeperzs

A kupolába felszerelt rúd, illetve az ezen bemutatott számzsáner.

hochschule

Magasiskola. A ló lovasával a hátán zenére „táncol”.

hypodrom

Lovarda.

hocho/ol

A ló hátsó lábára emelkedése.

ikária

A lábzsonglőrhöz hasonló akrobatikus csoportszám.

illuzionista

Bűvész, aki a nagyillúzió számzsánerében dolgozik, tehát nagy rekvizitekkel és egy vagy több asszisztenssel.

kabolo

Az untermann-nak fekvő helyzetben történő egyfajta fordulata olymódon, hogy partnerét mindvégig a kezében tartja.

kappelmeister

Karmester.

karabiner

Biztonsági fémkapocs.

kaszkádli

Műesés komis, illetve bohóc-számokban.

kaucsuk

Számzsáner, a hajlékonyságra épülő lassú mozdulatok sora.

kínai hajmutatvány

Az artistanőt a hajánál fogva húzzák fel a magasba.

kígyóember

Ld. kaucsuk vagy klizsnik.

klecni

Az ekvilibrista fából készült tégla alakú rekvizitje.

klizsnig

Eredetileg a számzsáner feltalálójának neve. Ma: a kaucsuk ellentétje, itt a hajlékonyság jóga-pózokhoz hasonló trükkökben, angolspárgában jelenik meg.

klocc

Nagyméretű ék a lakókocsi kerekének stabilizálására.

knót

Két untermannak „gólya viszi a fiát”-módra összekulcsolt kezeire álló obermann-nak feldobása a levegőbe.

koloni

Emberoszlop: több ember egymás vállába állva helyezkedik el.

komis

Am. komikus.

konferansz

A számok előtt bemondott szöveg.

komplament

A.m. bók: az artista megköszöni a tapsot, éspedig általában ún. kiállással, nem pedig meghajlással.

konferanszié

Bemondó.

kontrabahr

Keresztrúd bizonyos levegőszám aparátoknál.

kopfaufkopf

Az obermann az untermann fején áll fejen.

kopfring

Gyűrű alakú kis rekvizit fejálláshoz.

kopfstand

Fejállás.

korbett

Gyors bicskával testhelyzet-változtatás kézről lábra vagy lábról kézre.

kosztüm

Az artisták öltözéke munka közben. A jelmeztől eltérően nem kötődik szerepjátszáshoz.

kozsinett

A fussarbeit és ikária azon rekvizitje, melybe az artista belefekszik. Használatos lehet egyéb zsánereknél is (pl. ekvilibrisztika, létra).

knie

Fejjel lefelé történő lógás, melynek során a testet a behajlított térdnél tartja a trapéz.

krupier

Zsugor testhelyzet.

kvatapol

A felszerelés azon része, mely a chapiteau meghatározott körívének kitámasztására szolgál.

kver

(handstand) Olyan kézállás, amelynél a két kézfej egymás fölött helyezkedik el.

londzs

Biztosítókötél.

looping

Egy magas pálya tetejéről olymódon siklik le az artista a biciklivel (vagy autóval), hogy a végéről elrepülve szaltót ír le a levegőben.

luftbalett

Számzsáner vertikális kötélen.

manézs

Porond.

maszt

A chapiteaut tartó főárboc.

melange

Vegyes, tehát különböző zsánerekbe sorolható trükkökből álló szám.

menazséria

Utazó állatkert.

nyomó

Az akrobata csoportban az az artista, aki a deszkára ugorva felrepíti a deszka másik oldaláról induló forgót.

nyújtó

Tornaszer, egy vízszintesen rögzített rúd.

obermann

A felső ember, akit tartanak, ill. dobálnak.

oferál

Szerződésszerzés céljából ajánlkozó anyagot küld.

orcseszter

Zenekari emelvény.

ovzsé

Ld. Brücke 1)

pacc

Rontás, hibázás.

parádé

1) Reklám célú felvonulás a helység utcáin. 2) Kikiáltó jelleggel ízelítő a műsorból. 3) Az összes artista bevonulása a manézsba a műsor elején.

parter

Összetett szavak előtagjaként a trükk vagy zsáner földön történő bemutatását jelenti (pl. parterfliegende).

pas de deux

Egy férfi és egy nő balettos emeléseket mutat be, míg alattuk két ló lassú tempóban rója a köröket.

passzázs

A számok be- és kirekvizitálása alatt bemutatott rövid bohóctréfa.

perzs

Függőleges helyzetben tartott bambusz- vagy acélrúd, melynek tetején dolgozik az obermann.

piedesztál

Állvány, melyre az artista feláll (majd leugrik róla).

piszni

A manézst a nézőtértől elkerítő alacsony dobogó.

plans

Deszka, melyet a manézsba helyeznek, hogy kiküszöböljék a talaj egyenetlenségeit.

posztamens

Állvány, melyen az állatok helyezkednek el.

propeller

Levegőszámoknál rendszerint slussztrükk, melynek során a fogó az obermannt addig forgatja, míg vízszintes helyzetbe nem kerül.

pusni

Tollszerű disz a lovak fején (ill. ehhez hasonló tárgyak, melyeket az egykerekűn karikázva szedegetnek fel a földről).

racsni

Golyóscsapágyas forgórész.

rekk

Nyújtó.

rekvizit

Artistakellék.

resesőr

Műsorvezető (a színházi ügyelő szerepét tölti be, de a közönség előtt is megjelenik).

rudstangli

Kb. 3 méter hosszú rudak, melyek vízszintesen támasztják meg a chapiteau külső kerületét.

ruf

Előadás előtti hangverseny a cirkusz előtt a nézők becsalogatása céljából.

rundát

Rendszerint ugrássort indító ugrás. Gyors cigánykerékként indít, félfordulat után a menetiránynak háttal, kétlábra érkezik.

sárivári

Több zsáner elemeinek keveréke.

schleuderbrett

(Libikókaszerű) ugródeszka.

sekni

Egyfajta (fémből készült, patkó alakú) csavaros rögzítő.

slappdrót

Laza drótkötél, mely oldalirányba kileng.

slussztrükk

A szám utolsó, rendszerint legnehezebb trükkje.

spalcetta

Lendületes indítás parterugrásoknál („lép-sasszé”).

spec

Amerikában a szünetzáró, nagy felvonulásszerű szám minden artista részvételével.

spicclógás

A lábfej behajlításával a lefelé függő testet csak a rüszt tartja a trapézon.

strabátni

Rekvizit: kb. 80 cm hosszú lámpabél végeit összevarrják, az így nyert gyűrűt körbevattázzák és bársonnyal bevonják. Különböző testhelyzetekben ebben megkapaszkodva lóg az artista (kéz-, láb-, nyak-).

stucni

Támaszték.

schwungseil

Lengőkötél, levegőszámzsáner.

szaltó

Eredetileg „salto mortale", halálugrás.

szemafor

Számzsáner, ill. a balknihoz hasonló elven működő, de a földön rögzített és nagyobb aparát.

straguzálás

Flikkflakk előrehaladással.

székpiramida

Egymásra helyezett székek tetején történő egyensúlyozás.

szóló

Egyetlen artista által bemutatott szám.

szuplé

Nyújtott testű szaltó.

tendem

Szaltó az ugródeszkáról úgy, hogy ketten forognak, mégpedig egymás nyakában ülve.

tentel

Sátorrögzítő kötelet megfeszít.

tierschau

A cirkusz állatainak megtekintése.

tissue

A luftbalett egyik variációjának tekinthető levegőszám, eddigi magyar fordítása: függöny.

trambulin

Gumiasztal vagy dobbantó.

tranka

Henger alakú lábzsonglőr-eszköz.

trio

Három artista által bemutatott szám.

tripla

Hármas (szaltó).

trükk

Mutatvány, elem.

tunel

Fémrácsból készült alacsony alagút, melyen keresztül a vadállatok a kocsiból a gitterbe jutnak.

tusíroz

Elhárítja a balesetet, vagyis odaáll a trükk alá, hogy ha az „lejön”, elkapja az artisták (tornásznyelven: asszisztál).

untermann

Tartóember.

Ülveugrás

Az artista a talajról, nekifutással a vágtázó ló hátára ugrik fel, úgy, hogy ülésbe  érkezzen.

vállbaállás

Az obermann az untermann vállába áll.

viermann(hoch)

Négy emberből álló koloni, ill. három emberre felszaltó.

voltizs

1) Lovastorna. 2) Összetett szavak utótagjaként egyfajta akrobatika.

zégli

Rögzítő feszítőkötél.

zicc

Levegőszámzsáner ill. rekvizit. A fogó egy fém keretbe beakasztott lábbal lóg.

zsáner

Az a kategória, amibe a hasonló trükksorokat bemutató számokat besorolják.

zsoké

Lovasakrobata-csoportszám.

zsonglőr

„Dobáló” számzsáner, ill. artista.

 

7.7. Kiegészítés az IAR-útirányokhoz

A manuális és digitális listák többszöri egybevetése dacára „Az Internationale Artisten Revue (IAR) cirkuszi útirányai 1891-1914”[5] c. forrásközlésbõl az alábbi nevek kimaradtak. A táblázat első oszlopában az IAR megjelenésének dátuma szerepel: az első két karakter az évszám utolsó két számjegye (95=1895; 03=1903). A második oszlopban a magyar vagy „U” jelzéssel magyarnak feltüntetett helységek szerepelnek, általában az eredeti formában (Raab-Győr). A cirkuszok ABC-rendben követik egymást, de a névvariációk nincsenek feltüntetve.

A teljes lista megtalálható a  www.cirkuszkutato.hu honlapon.

DITTON

050710-051220

U

050420

Csáktornya

050501

060710

Maros-Ludas

060720

060801

Topánfalva

060810

Abrudbánya

060820

Déva

060901

060910

Szászrégen

060920

Nagy-Szeben

061001

061010

Szászmegyer

061020-061220

Szászmegyer

060101-060420

U

070110

Szászmegyer

070120

070201-070410

Segesvár

070420

Székely-Udvarhely

070501-070520

Brassó

070601

Csik-Gyémes

070610

Gy.-Szt-Miklós

070620

Ditró

070701

Szász-Régen

070710-070801

Torda

070810

Abrudbánya

070820

070901

Piski

070910

070920

Lubény

071001

Anina

071010

071020-080601

Nagy-Szeben

080610

Csikszereda

080620

080701

Gyergyó-Szt-Miklós

080710-090501

Székely-Udvarhely

FISCHL/FLORA

050920

Resica

051001

051020-051220

U

050810

Módos

050820

Csákovár

050901

Versec

060101-060210

U

060220-060320

Temesvár

060401

Német-Bogsán

060410

060420

Resica

060501

060601

Versec

060610

060620

Déva

060701

060710

Szászváros

060720

Gyulafehérvár

060801

Nagy-Enyed

060810-061001

Marosvásárhely

061010-061101

Balázsfalva

061110-070501

U

070510

Szász-Sebes

070520-070620

N-Szeben

070701-070720

Deés

070801-070901

Zilah

070910-071001

Margitta

071010

U

071020

Nagyvárad

071101

Kis-Kun-Félegyháza

071110

 

071120-071220

Újvidék

080110

Csáktornya

080120

080220

Marcali

080301

Székesfehérvár

080310

U

080320

090720

Nagybecskerek

090801

Szeged

090810

090820

Pécs

090901

090910

Csáktornya

090920

Czelldömölk

091001

Győr

091010

Komárom

091020-100320

Bp

100401

Komárom

100410

Győr

GEORGIS/ SPORT

060410

Gyöngyös

060420

Jászberény

060501

Jászberény

060510

Cegléd

060520

060601

Arad

060610

KILLIANY’S

040510

Zsolna

040520

Trencsén

040601

040610-040710

Győr

040720-040810

Pozsony

040820-040910

Sopron

040920

Szombathely

041001-041101

Kaposvár

040501

Zsolna

050301-050410

Bp

050420

Keszthely

050501

050510

Pápa

050520

050601-050620

Pozsony

050701-050801

Győr

050810

Tata-Tóváros

050820

Esztergom

050901

Vác

050910

Erzsébetfalva

050920-051020

Kecskemét

051101-051220

Bp.

060501

Kecskemét

060510

060520

Félegyháza

060601

060610

Szentes

060620

Hódmezővásárhely

060701-060720

Orosháza

060801

Mezőtúr

060810

060820-060920

Békéscsaba

061001-061020

Békésgyula

060101-060310

Bp.

070320

Bp.

070401

Békés-Gyula

070410

 

070420

Nagy-Szalonta

070501

070510-070601

Nagyvárad

070610

Békés-Gyula

070620

Békés-Csaba

070701-070810

Szolnok

070820

Nagy-Kőrös

070901-071001

Kecskemét

071010-080420

Hódmezővásárhely

080501

Szentes

080510

080520-080610

Szeged

080620

Baja

080701

Zombor

080710

080720

Újvidék

080801

080810-080901

Zimony

081001

Temes-Kubin

081010

081020-090420

Fehértemplom

090501

Versec

090510

090520

Temesvár

090601

090610

Lugos

090620

Déva

090701-090720

Nagyszeben

090801

Medgyes

090810

Segesvár

090820

Erzsébetfalva

090901

090920

Dés

091001-091020

U

100301-100410

Szamosújhát

100420

Dés

100501

Beszterce

100510

Zilah

100520

100601

Nagykároly

100610

100620

Szilágysomlyó

100701

Karcag

100710

100720

Kisújszállás

100801-100820

Törökszentmiklós

100901

Szolnok

100910

100920

Békéscsaba

101001

101010

Békésgyula

101020

110320-110410

Békés-Gyula

110420-110520

Hódmezővásárhely

110601

Szeged

110610

110620

Nagykikinda

110701-111020

U

111101

Szászváros

111110-121101

U

121110-130401

Kaposvár

130410

Szigetvár

130420

Nagykanizsa

130501

130510-130601

Pécs

130610

Szabadka

130620

Zenta

130701-130720

Szeged

130801

Békésgyula

130810

130820-130910

Mezőtúr

130920

Abony

131001-140401

Hatvan

140410

Jászberény

140420

140501

Szentes

140510

Orosháza

140520

Békéscsaba

140601

140610

Szeged

140620

140701

Nagykikinda

140710

Makó

140720

140801

Nagyszentmiklós

KISS

120510-120601

Késmárk

120610

Rózsahegy

120620

Zsolna

120701

120710

Kis Trencsén

120720

120801

Kis Vágújhely

120810

Nagyszombat

120820

120901

Komárom

120910-121001

Győr

121010

Tatatóváros

121020

Felső-Galla

121101

121110-121201

Bicske

121210

Bp.

121220

120320-120410

Eperjes

130101-130310

Bp.

130320

Vác

130401

Balassagyarmat

130410

Fülek

130420

Salgótarján

130501

Rimaszombat

130510

Rozsnyó

130520

Miskolc

130601

Szerencs

130610

Sátoraljaújhely

130620

Beregszász

130701

Nagyszöllős

130710

Huszt

130720

130801

Mátészalka

130810

Nyírbátor

130820

Nagykálló

130901-131101

Kisvárda

KREMBSER

970610-971010

Bp

071120-071220

Bp

070701

Mohács

070710

Siklós

070720

Szigetvár

070801

070810

Tapolca

070820

Pápa

070901

070910

Esztergom

070920-071010

Bp

071020

Vác

071101

071110-080320

Bp

LÓDI

950901-951220

Grosswardien

960110-960601

Apatin (U)

960610

Nagy-Szt.-Miklós

960620

960710-991110

U

991120-000501

Apatin

000620-010601

Baja

011020

Barcs

011110

Apatin

011120-011220

U

011010

Barcs

020201-020120

U

030610

Verbász

030620

031210-040720

Bács-Almás

040801-051101

Zsablya

MAJDIK

070720-071210

U

MARTINI

011110

Versecz

011120-020420

U

050201

Hajdu-Hadház

050210

MERKL

080701-080720

Hódság

080801-080820

Bácsalmás

080901

Jánoshalma

080910

 

080920

Sükösd

081001

Báttaszék

081010

Szegszárd

081020

081101-090310

Tolna

090320

U

090401-090510

Tolna

090520

Devecser

090601

Tapolca

090610

Zala-Szt-Grót

090620-090720

Német-Újvár

090801090901

U

090910

Tab

090920

Dombovár

091001

091010-100410

Szigetvár

100420-100620

Dárda

100701-100820

U

Moldován

090210-090310

Cséb

091220

Zombor

100110

Ó-kér

100120

100201

Nagybecskerek

NACHTWALLER

040901-041001

Bp.

041010-041101

Újpest

041110-050320

Bp.

050401

Soroksár

050410

050420-050520

Bp.

050601

U

050610

Félegyháza

050620

050701

U

050710

Szeged

050720

Nagy-Kikinda

NAGY

911124-920108

U

921120

Bp.

921201

921220

Kis Czell

921101

U

921110

921210

Bp.

921020

U

930120

Kis-Czell

930201

930210-930310

U

930320

Beled

930401

010601-010710

Dombovár

021001

Zala-Egerszeg

021010

021020-021220

U

020920

Zala-Egerszeg

030120-030210

U

030710-030801

S.-A.-Ujhely

030810

Rozsnyó

030820

030901

Liptó-Szt.-Miklós

030910-031110

Liptó-Rózsahegy

031120-040520

U

040601

Hajdu-Böszörmény

040610

040620-040810

Rimaszombat

040901-040920

Eperjes

041001

Ungvár

041010

041020

Füzesgyarmat

041101

Mezőtúr

041110

041120-050320

Hódmezővásárhely

050401

Szolnok

050410

050420

Jász-Apáti

050501

050510-050601

Gyöngyös

050610

Kassa

050620

050701-050801

Munkács

050920

Nagykőrös

051001

051010-051101

Zenta

051110-051201

Magyar-Kanizsa

051210-060301

U

060310-060401

Hórgas

060410

N-Szt-Miklós

060420

060501

Békés-Gyula

060510

060520

Lippa

060601

Déva

060701

Lupény

060710

N-Lupény

060820

Nagybecskerek

060901

Perjános

060910

Tótkomlós

060920

061001

Szarvas

061010

Békés-Szarvas

061020

Abád-Szalók

061101

Tiszafüred

061110

061120-070420

Hódmezővásárhely

070501

Kis-Várda

070510

Beregszász

070520

S-A-Ujhely

070601

070610

Kassa

070620

Lőcse

070701

Késmárk

070710

Eperjes

070720

Szepsi

070801

Miskolc

070810

070820

Karcag

070901

070910

Gyoma

070920

Berettyó-Újfalu

071001

Érmihályfalva

071010

071020-071110

Tasnád

071120-071220

Nádudvar

080110-080920

U

081001

Túrkeve

081101-090410

U

090420-090510

Karcag

090520

Félegyháza

090601

Kecskemét

090610

090620

Kalocsa

090701

Dunaföldvár

090710

Székesfehérvár

090720

090801

Pápa

090810

090820

Nagyatád

090920

Marosvásárhely

091001

Zombor

091010

091020

Új-Verbász

091101-091120

Ó-Becse

091201-100110

Péterréve

100120-100220

U

100301

Péterréve

100310

Péterréve

100320

Ada

100401

Nagyszentmiklós

100410

Zsombolya

100420

Arad

100501

100510

Lippa

100520

Déva

100601

100610

Brád

100620

Belényes

100701

100710

Nagyvárad

100720

Nyíregyháza

100801

Hajdúböszörmény

100810

Gyöngyös

100820

100901

Balassagyarmat

100910

Esztergom

100920

101001

Lengyeltóti

101010

Szigetvár

101020-101110

U

101120

Dombovár

101201

Báttaszék

101210

101220-110320

Bácsalmás

110401

Mohács

110410-110501

Szegszárd

110510

Kalocsa

110520

Halas

110601

Topolya

110610

Ada

110620

110701

Törökbecse

110710

Resica

110720

110820

Orsova

110901

Búziásfürdő

110910

110920

Vinga

111001

Túrkeve

111010

111020

Püspükladány

111101

111110

Érmihályfalva

111120

111201-111220

U

120101-120120

Érmihályfalva

120201-120220

U

120301-120501

Érmihályfalva

120510

Tasnád

120520

Szilágysomlyó

120601

Nagykároly

120610

Nagyszöllős

120620

Beregszász

120701

Ungvár

120710

120720

Sátoraljaújhely

120801

Tokaj

120810

120820

Hajdúnánás

120901

Hajdúböszörmény

120910

Szeghalom

120920

121001

Békéscsaba

121010-121101

Belényes

121110

Komádi

121120-0130401

Érmihályfalva

130410-130501

Nagyléta

130510

Békésgyula

130520

130601

Kisjenő

130610

Hajdúszoboszló

130620

Biharnagybajom

130701

Hajdúböszörmény

130710

Miskolc

130720

130801

Abaújszántó

130810

Tokaj

130820

130901

Hajdúnánás

130910

Hajdúdorog

130920

Újfehértó

131001

Kaba

131010

131020

Nádudvar

131101

Derecske

131110-131220

Hajdúszoboszló

130801

Mezőtúr

130810

130820

Zólyom

130901

Körmöcbánya

130910-131001

Aranyosmarót

131010

Zsarnóca

131020-131220

Baja

130310

Baja

130320

130401

Nagyszentmiklós

130410

130420

Hódmezővásárhely

130501

Békéscsaba

130510

Mezőtúr

130520

130601

Kecskemét

130610

130620

Nagykőrös

130701

130710

Salgótarján

130720

140101-140401

Hajdúszoboszló

140410

Hajdúböszörmény

140420

Berettyóújfalu

140501

Mezőtelegd

140510

140520

U

140601

140610

Dés

140620

Naszád

140701

U

140710

Beszterce

140720

140801

Szilágycseh

140101-140310

Baja Wq

140320

Bátaszék

140401

Szigetvár

140410

Barcs

140420

Barcs

140501

Zombor

140510

Kula

140520

Újvidék

140601

140610

Pancsova

140620

140701

Fehértemplom

140710

Anina

140720

Resicabánya

140801

Petrozsény

Napoli

011020

Versecz

011110-020201

U

PAVEY

060510-060601

Kaposvár

060610

Eszék

060620

 

060701

U

Rafael

110720-120101

Oest-U

130720-130810

U /zZt Tourné in

130820

Csorna

130901-131010

Nezsider

131020-131110

Liptószentmiklós

131120

Krompach

131201-140610

Korompa

SALAMONSKI

930501-930820

Bp

930920

Bp & Riga

SÁRI

980601

Debreczin

7.8. Források, irodalom és rövidítések jegyzéke

7.8.1. Források

 

 

Barokaldi József urnak Emlék Album Szerk.: Horváth Gyula 1906. jún. 26

 

Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a városligeti állatkert területén létesítendő cirkusz ügyében In: Fővárosi Közlöny 1908. jan. 17. 93-97. o.

 

Budapest Főváros Levéltár IV 1407 Tanácsi iratok

BFL

A Budapesti Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1899. Löw ny.

 

Buffalo Bill’s Wild West h.é.n.

 

A középiskolai Tanáregyesület budapesti körének kérvénye a városliget ligetjellegének visszaállítása iránt 1897. május 5. In: Források Budapest történetéhez II. 1873-1919 Budapest 1971

 

Lovagjáték a Hunyadiak korából a Klotild-Szeretetház javára tartják a Tattersallban 1902 május 16-án és 17-én Franklin-Társulat nyomdája é.n.

 

A Magyarországi Artista Egyesület alapszabályai Budapest 1907. Löbl

 

[Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége Magyarországi Artista Egyesület:] Kollektív szerződés, amely a Magyar Varieté- és Cirkuszigazgatók Szövetsége Budapest és a Magyarországi Aritsta Egyesület Budapest között jött létre Budapest [1923]

 

Magyar Országos Levéltár Tárgymutatók 1890-1914

 

Műsorfüzetek Országos Széchenyi Könyvtár

PlT

Plakátok Országos Széchenyi Könyvtár

SztT

[Roóz Rezső:] Tingli-tangli az „Upor”-ban Budapest 1908

 

A világ legnagyobb és legérdekesebb mulatóhelye Barnum és Bailey a föld legnagyobb látványossága /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár B 791/2/1899

 

7.8.2. Bibliográfiák

 

 

Dr. Jan Brabec Markschiess-Van Trix: Artistik Auswahl Bibliographie Deutsche Staatsbibliothek Berlin 1968

 

R. Toole Stott: Circus and Allied Arts A World Bibliography 1500-1957. I-IV. Derby: England Harpur & Sons Derby Ltd. 1958-1971

 

7.8.3. Lexikonok

 

 

Artisten Lexikon Düsseldorf 1891

 

Budapest Enciklopédia Corvina 1970

 

Esztétikai Kislexikon Kossuth 1979

 

Játéklexikon Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1984

 

Némedy Gyula, dr. : A színháztudomány kis lexikona Ifj. Árvay Sándor kiadása, Szeged. 1911

 

Németh Antal, dr.: Színhási enciklopédia Színházi Lexikon Budapest é.n.

 

A Pallas Nagy Lexikona Budapest

 

Révai Nagy Lexikona Budapest 1911-1935

 

Unterhaltunskunst A-Z Hensxhelverlag Berlin 1975

 

7.8.4. Szaksajtó

 

 

Artista Közlöny 1909. I. évf. 1.-3. sz.

 

Artista Világ 1902. II. évf. 9.sz.

 

Budapester Universum 1890/1891

 

Internationale Artisten Revue 1891-1914

 

7.8.5. Egyéb cikkek

 

 

Antony, a Beketow Cirkusz attrakciója A Hét 1906. 492.o.

Barokaldi Vasárnapi Újság 1906. 425.o.

Jules: A „Wulff” féle álatkerti circus megnyitása Vadász- és Versenylovaglás 1891. 206.o.

k.t.: La Espagnola A Hét 1904. 465-466.o.

Lakatos László: Barokaldi A Hét 1915. 559-561. o.

Lehotai: Circenses! A Hét 1908. 306-307. o.

Marco: Clownok A Hét 1905. 414. o.

A reklám nagy mestere Budapesten Vasárnapi Újság 1901. 217-218. o.

Spectator: Hogyan mulat a nép? Élet 1910. 70-72. o.

 

7.8.6.  Irodalom

 

[Hanák Péter:] Magyarország története 1890-1918 3. kiad. Budapest 1988

[Hirsch Zoltán] Zoli: Kis ember nagy élete Önéletrajz Budapest é.n.

[Hont Ferenc:] A színház világtörténete 2. kiad. Gondolat Budapest 1986

[Hont Ferenc:] Magyar színháztörténet Budapest 1962

A porondon... A magyar artistaművészet 25 éve A Magyar Cirkusz és Varieté igazgatósága, párt és szakszervezete kiadványa é.n.

Aaron, Wolfgang (ed.): Nonverbal Behavior Applications and Cultural Implications Academic Press New York San Francisco London A Subsidiary of Harcourt Brace Jovanovich, Publishers 1979

Adler, Alfred: Életünk jelentése Kossuth Könyvkiadó 1994

Adler, Alfred: Emberismeret Gyakorlati individuálpszichológia Göncöl Kiadó, 1996

Adorno, Theodor W.: A művészet és a művészetek Irodalmi és zenei tanulmányok Helikon Kiadó 1998

Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie Herausgegeben von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann Suhrkamp, 1992

Adorno, Theodor W: Minima Moralia Reflexionen aus dem beschädigten Leben  Suhrkamp 1964

Allport, Gordon W.: Az előítélet Osiris Budapest 1999

Andersen, Peter A. - Guerrero, Laura K.: Handbook of Communication and Emotion / Research, Theory, Applications, and Contexts Academic Press San Diego London Boston New York Sydney Tokyo Toronto 1998

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Budapest, 1997

Antal Zoltán - Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve Sport Budapest, 1984

Ariès, Philippe: Gyermek, család, halál Tanulmányok Gondolat Budapest, 1987

Aronson, Elliot: A társas lény Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1987

Atkinson, Rita L., Atkinson, Richard C., Smith, Edward E., Bem, Daryl J.: Pszichológia Osiris-Századvég Budapest, 1994

Auguet, Roland: Kegyetlenség és civilizáció A római játékok Európa Könyvkiadó Budapest 1978

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi Kiadó Budapest, 1995

Bahtyin, Mihail: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája Osiris, Budapest 2002

Balázs Béla: A látható ember, A film szelleme Gondolat 1984

Bálint Lajos: Színészek, táncosok, artisták Gondolat Budapest 1983

Bálint Mihály: A borzongások és regressziók világa Animula 1997

Barash, David P.: Szociobiológia és viselkedés Natura 1980

Barna Jenő: Varieté (Cirkusz) Budapest é.n.

Barnum milliói Budapest Lampel Róbert é.n.

Bar-On, Reuven - Parker, James D.A. (ed.): The Handbook of Emotional Intelligence Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School, and in the Workplace Jossey-Bass A Wiley Company San Francisco 2000

Barrier, Guy: La Communication Non Verbale Aspects pragmatiques et gestuels des interactions ESF éditeur 1996

Bart, Roland - Cortesi, Mario: Circus Schweizer Verlagshaus AG Zürich 1970

Barthes, Roland: A varietében In: Mitológiák Európa 1983

Barthes, Roland: A varietében In: Mitológiák Európa Könyvkiadó Budapest 1983

Bass, Eduard: A Humberto cirkusz Slovenské Vydavatel'stvo Krásnej Literatúry 1964

Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korszakában Osiris-Századvég Budapest 1995

Beaumont, Émilie - Redoulés, Stéphanie: A cirkusz világa Passage Kiadó 2001

Bécsy Tamás: A dráma lételméletéről Akadémiai Kiadó Budapest 1984

Békásy Jenő - Seidl Albert: Jubileumi Album 1897-1922. Kiadja a Magyarországi Artista Egyesület 25 éves fennállásának emlékére é.h.n.

Bemmann, Helga (Red.): Die Artisten Ihre Arbeit und Ihre Kunst Henschelverlag Berlin 1965

Bereczkei Tamás: A belénk íródott múlt Budapest - Pécs Dialóg Campus 1998

Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig Cserépfalvi 1992

Béres István - Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció Osiris Kiadó Budapest 1999

Berger, Charles R.& Chaffee, Steven H. (ed.): Handbook of Communication Science Sage Publications  Newbury Park London New Delhi Second Printing 1989

Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése Jószöveg hiánypótló 1998

Bergson, Henri: A nevetés Gondolat Kiadó Budapest 1971

Berne, Eric: Emberi játszmák Háttér Kiadó Budapest é.n.

Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek Gondolat Budapest, 1985

Bíró Yvette: Profán mitológia Osiris Kiadó Budapest 1999

Bolton, Reg: New Circus Calouste Gulbenkian Foundation London, 1987

Bose, Günter - Brinkham, Erich: Circus Geschichte und Ästhetik einer niederen Kunst Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1978

Bouissac, Paul: Circus and Cultura A Semiotic Approach Indiana University Press Bloomington London 1976

Bourdieu, Pierre: Raisons Pratiques Sur la théorie de l'action Éditions du Seuil 1994

Brook, Peter: Az üres tér Európa Könyvkiadó Budapest, 1999

Buck, Ross: The Communication of Emotion The Guilford Press New York London 1984

Buckingham, David: A gyermekkor halála után Helikon Kiadó 2002

Buda Béla - László János: Beszéd a szavak mögött Budapest Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1981

Buda Béla dr.: A pszichoterápia alapkérdései Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában (Válogatott tanulmányok) Második, kibővített kiadás Budapest, 1999

Buda Béla, Dr. (szerk.): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó Budapest 1973

Buda Béla, dr.: Empátia... A beleélés lélektana Ego School Bt. Budapest, 1993

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Animula, Budapest 1994

Budai Imre: A cirkuszművészet  rövid története Artistaképző Iskola Budapest 1985

Budapest Enciklopédia Corvina 1970

Burke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában Századvég Kiadó - Hajnal István Kör Budapest 1991

Burns, Elizabeth: Theatricality A Study of Convention in the Theatre and in Social Life Harper Torchbooks Harper & Row Publishers New York, Evanston, San Francisco London 1972

Busch, Wilhelm M.: Geliebter Zirkus Lizenzausgabe mit Genehmigung des C. Bertelsmann Verlages é.n.

Carver, Charles S. - Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia Osiris Kiadó Budapest, 1998

Cassirer, (Ed. Verene, Donald Phillip) Symbol, Myth, and Culture Essays and Lectures of Ernst Cassirer 1935-1945 New Naven: Yale University Press 1979

Christopher, Milbourne: The Illustrated History of Magic Robert Hale Company 1975

Clutton-Brock, Juliet: Lovak Park Kiadó1998

Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan Osiris Kiadó Budapest, 1997

Collett, Peter /ed.:/ Social Rules and Social Behaviour Basil Blackwell Oxford 1977

Colman, Fred A. und Trier, Walter: Artisten Paul Aretz Verlag Dresden 1928

Czippán György: A budapesti Vidámpark története é.n. h.n.

Csányi Vilmos: Az emberi természet Humánetológia Vince Kiadó 1999

Csányi Vilmos: Etológia 1994

Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris Kiadó Budapest, 1997

Csibra Zsuzsanna: A színház- és a cirkusz-motívum a XX. századi magyar költészetben Budapest 1998 ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet

Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1997

Dallas, Duncan: The Travelling People Macmillan London 1971

Danto, Arthur C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz 1997

Darwin, Charles: Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése Budapest Gondolat 1963

Davidov, Jurij: A művészet és az elit Gondolat Budapest 1975

Davis, Janet M.: The Circus Age Culture & Society The University of North Caroline 2002

Dawkins, Richard: Folyam az édenkertből Kuturtrade Kiadó 1995

Dennett, Daniel C.: Az intencionalitás filozófiája Osiris Kiadó Budapest, 1998

Dennett, Daniel C.: Micsoda elmék A tudatosság megértése felé Kulturtrade Kiadó 1996

Derrida, Jacques: A másik egynyelvűség avagy az eredetprotézis dianoia Jelenkor Kiadó Pécs, 1997

Dienes Gedeon, Fuchs Lívia szerk.: A színpadi tánc története Magyarországon Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989

Diósi Pál: A jég körül 2005 kézirat

Diósi Pál: A nagyérdemű 1998 kézirat

Diósi Pál: Jégimádók tavasztól nyárig 1999 kézirat

Diósi Pál: Szociológiai célvizsgálat a Fővárosi Nagycirkusz Varázslatos Jégvilág c. produkciójának közönségében 2003 kézirat

Donald, Merlin: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó Budapest, 2001

Donderer, Josef: Artisten Verlag von F.Bruckmann AG.München 1937

Durant, John and Alice: A Pictorial History of the American Circus A. S. Barnes and Company New York 1957

Eberstaller, Gerhard: Circus Wien-München-Zürich é.n.

Eco, Umberto: A nyitott mű Gondolat Budapest 1976

Eipper, Paul: Mit dem Zirkus in Schweden Ernst Vohsen Berlin 1932

Ekman, Paul (ed.): Emotion in the human face Cambridge University Press 1982 (1972)

Eliade, Mircea: A szent és a profán   A vallási lényegről Európa Könyvkiadó Budapest, 1999

Elias, Norbert: A civilizáció folyamata Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások Gondolat Budapest, 1987

Elkonyin, D. B.: A gyermeki játék pszichológiája Gondolat 1983

Endrei Walter - Zolnay László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában Corvina 1986

Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások Gondolat Budapest, 1991

Featherstone, - Mike Hepworth, Mike - S. Turner, Bryan: A test Társadalmi fejlődés, kulturális teória  Jószöveg Műhely Kiadó 1997

Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé Fiatalkori írások 1897-1908 Osiris Kiadó Budapest 1999

Ferenczi Sándor: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében Magvető Kiadó Budapest 1982

Ferenczi Sándor: Technikai írások Animula 1997

Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Budapest, 1989

Foucault, Michel: A tudás archeológiája Atlantisz 2001

Freud, Anna: Normalitás és patológia a gyermekkorban Budapest 1993 Animula

Freud, Sigmund: Esszék Gondolat 1982

Freud, Sigmund: Művészeti írások Filum Kiadó é.n.

Freud, Sigmund: Rossz közérzet a kultúrában Kossuth Könyvkiadó 1992

Freud, Sigmund: Tömegpszichológia Társadalomlélektani írások Cserépfalvi Kiadó 1995

Fromm, Erich: Pszichoanalízis és vallás Akadémiai Kiadó Budapest 1995

Fuchs Lívia: Fejezetek a modern tánc történetéből Magyar Művelődési Intézet, 1995

Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben Kortárs Kiadó 1997

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer Egy filozófiai hermeneutika vázlata Gondolat Budapest, 1984

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma Antropológiai írások Századvég Kiadó Budapest 1994

Goffman, Erving: A hétköznapi élet szociálpszichológiája Gondolat Budapest, 1981

Goffman, Erving: Az én bemutatása a mindennapi életben Thalassa Alapítvány Pólya Kiadó é.n.

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe Harmat, 2001

Gronow, Jukka: The Sociology of Taste Routledge London and New York 1997

Güldenpfennig, Sven: Sport: Kunst oder Leben? Sportsoziologie als Kulturwissenschaft Academia Verlag Sankt Augustin 1996

Günther, Ernst - Winkler, Dietmar: Zirkusgeschichte, Henschelverlag, Berlin 1986

Günther, Ernst: 33 Zirkusgeschichten Henschelverlag Berlin 1977

Günther, Ernst: Geschichte des Varietés Henschelverlag Berlin 1978

Günther, Ernst: Sarrasani wie er wirklich war Henschelverlag Kunst und Gesellschaft Berlin 1985

Gyenes Rózsa, dr.: A régi Állatkert 1866-1912 h.é.n.

György Péter: Az Ó­-Új világ Magvető Budapest 1997

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Gondolat, Budapest 1971

Habermas, Jürgen: Válogatott tanulmányok Atlantisz 1994

Hagenbeck, Carl: Von Tieren und Menschen Leipzi é.n.

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók Gondolat 1980

Hanke, Helmut: Das Abenteuer in der Manege Henschelverlag Berlin 1968

Harangozó Márta: Van má-ásik! Eötvös Gábor élete Studio - 1 én.

Harris, Roy: Communication and Language Clarendon Press Oxford 1978

Hensel, Irmgard: Zirkuskinder haben viele Freunde Wilhelm Goldmann Verlag 1974

Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban Gondolat Budapest, 1984

Hernádi Miklós: A közhely természetrajza Gondolat 1973

Hernádi Miklós: Ünneplő társadalom Ünnepi viselkedések a mai Magyarországon Kossuth Könyvkiadó 1985

Hidas Judit (szerk.): Szavak - Jelek - Szokások Windsor Kiadó 1998

Honti János: A mese világa Magvető 1962

Horányi Özséb - Szépe György (szerk.): A jel tudománya Gondolat Budapest 1975

Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I.-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1977-78

Huizinga, Johan: Homo ludens: Kísérlet a kultúra játék elemeinek meghatározására Szeged Universum [1990]

Hume, David: A jó ízlésről In.: David Hume összes esszéi I. Atlantisz 1992

Jakobson, Roman: A költészet grammatikája Budapest Gondolat 1982

Jamieson, David - Davidson, Sandy: The Love of the Circus Hong Kong 1980

Jánosi György: A szórakozás történelmi funkcióváltozásai Magvető Kiadó Budapest 1986

Józsa Péter (szerk.): Művészetszociológia Válogatott tanulmányok Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1978

Juhász Sándor (szerk.): Nonverbális pszichoterápiák Animula könyvek Magyar Pszichiátriai Társaság Budapest, 1991

Jung, Carl Gustav: Föld és lélek Az archaikus ember Kossuth Könyvkiadó 1993

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor (szerk.): „Jelbeszéd az életünk” A szimbolizáció története és kutatásának módszerei Osiris-Századvég Budapest, 1995

Kertész István: Az ókori olümpiai játékok története Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996

Kézdi Balázs: A negatív kód (Kultúra és öngyilkosság) Pannónia könyvek 1995

Kierkegard: Az ismétlés Ictus 1993

Király Jenő: Frivol múzsa (A tömegfilm alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1993

Klein, Melanie: A szó előtti tartomány Pszichoanalitikus tanulmányok Akadémiai Kiadó 1999

Knapp, Mark L. - Miller, Gerald R.(szerk.): Handbook of Interpersonal Communication. Sage, 1985.

Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény IV. rész (Tömegkultúra) Tankönyvkiadó Budapest 1981

Körtvélyes Géza: Az akadémikus balett művészi nyelv funkciója és a táncos köznyelv kérdései In: Tánctudományi tanulmányok 76-77

Krause, Gerhard: Die Schönheit in der Zirkuskunst Henschelverlag Berlin 1969

Kusnezow, Jewgeni: Der Zirkus der Welt Henschelverlag Berlin 1970

László János: Szerep, forgatókönyv, narratívum Szociálpszichológiai tanulmányok Scientia Humana 1998

Laver, John and Hutcheson, Sandy (ed.): Communication in Face to Face Interaction Penguin Books 1972

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya Balassi Kiadó Budapest 2001

Lehmann, Alfred, Dr.: Unsterblicher Zirkus  Verlag von Max Möhring, Leipzig 1939

Lever, Maurice: Korona és csörgősipka Európa Könyvkiadó Budapest 1989

Lévinas, Emmanuel: Nyelv és közösség Jelenkor Kiadó Pécs, 1997

Lopparelli, Philippe - Losfeld, Marie-Pierre: Quel cirque? Marval 1996

Lorenz, Konrad: Összehasonlító magatartás-kutatás Az etológia alapjai Gondolat Budapest, 1985

Lukács György: Az esztétikum sajátossága Akadémiai Kiadó Budapest 1969

MacIntire, Alasdair: Az erény nyomában Erkölcselméleti tanulmányok Osiris Kiadó Budapest, 1999

Markschiess-van Trix - Nowak, Bernhard: Artisten - und Zirkus Plakate Ein internationaler historischer Überblick Leipzig 1976

May, E. C.: The Circus from Rome to Ringling New York Duffield and Green 1932

McKechnie: Popular Entertainments through the Ages Benjamin Blom New York/London reissued 1969

McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis A tipográfiai ember létrejötte Trezor Kiadó Budapest, 2001

Mérei Ferenc- V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Gondolat Budapest 1981

Mérő László: Mindenki másképp egyforma A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája Tericum 1996

Moles, Abraham A.: A giccs, a boldogság művészete Gondolat, Budapest 1975

Molnár Gál Péter: A pesti mulatók Előszó egy színháztörténethez Helikon Kiadó 2001

Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem? Az előadói magatartás Kossuth Könyvkiadó 1986

Morris, Desmond: Az emberállat Személyes vélemény az emberi fajról Magyar könyvklub 1997

Murainé Szakáts Ildikó: A motiváció szerepe (szakdolgozat) SE Sport- és Testneveléstudományi Kar   2001

Myerscough, Philipp R. Michael: Kommunikation mit Patienten  Verlag Hans Huber Bern-Göttingen-Toronto-Seattle 2001

Nádas Péter: Nézőtér Magvető Könyvkiadó Budapest 1983

Nierenberg, Gerard I. - Calero, Henry H.: Testbeszéd-kalauz avagy mit üzennek a gesztusok? Bagolyvár Könyvkiadó 1995

Nietzsche Frigyes: Im-igyen szóla Zarathustra Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1908

Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája T-Twins Kiadó Lukács Archívum 1994

Ortega y Gasset, José: A tömegek lázadása Pont Könyvkereskedés Budapest é.n.

Pap Mária és Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv Szociolingvisztikai írások Gondolat Budapest 1975

Pataki Ferenc: A tömegek évszázada Bevezetés a tömeglélektanba Osiris Budapest 1998

Pease, Allan: Testbeszéd Gondolatolvasás gesztusokból Park Kiadó 1994

Petzold, Hilarion - Ramin, Gabriele: Gyermek-pszichoterápia Osiris Kiadó - Budapest 1996

Pfeiffer, K. Ludwig - Walter, Michael /Hrsg/.: Kommunikationsformen als Lebensformen  Wilhelm Fink Verlag München 1990

Pintér Éva - Szamay Ilona: A 2 Axt Szerzői kiadás 1987

Pléh Csaba, Csányi Vilmos, Bereczkei Tamás (szerk.): Lélek és evolúció Az evolúciós szemlélet és a pszichológia Osiris Budapest 2001

Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv - kommunikáció - cselekvés Osiris Kiadó Budapest, 1997

Polányi Mihály: Személyes tudás I.-II. Úton egy posztkritikai filozófiához Atlantisz 1994

Popper Leó: Esszék és kritikák Magvető Könyvkiadó Budapest 1983

Popper, Karl R.: Test és elme Az interakció védelmében Typotex kiadó 1998

Propp, V. A.: A mese morfológiája Budapest Osiris-Századvég 1995

Quilliam, Susan: A testbeszéd titkai Viselkedés idegenekkel Alexandra Kiadó é.n.

Ranschburg Jenő, Dr.: A nő és a férfi Nemzeti Tankönykiadó 1996

Rennert, Jack: 100 Years of Circus Postures Darien House Book   Flare Books Published by Avon 1974

Richard, Jean: Mes bêtes a moi Fernand Nathan, Éditeur, Paris 1966

Riesman, David: A magányos tömeg Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1983

Rolland, Roman: A nép színháza Színháztudományi Intézet 1961

Rorty, Richard: Megismerés helyett remény Jelenkor Kiadó Pécs, 1998

Rosengren, Karl Erik: KommunikációTypotex Budapest, 2004

Rosenzweig, Franz: Könyvecske az egészséges és a beteg emberi értelemről Atlantisz 1997

Sade márki: Filozófia a budoárban (A szabadosság iskolája) Lazi Könyvkiadó Szeged 2001

Salovey, Peter and Sluyter, David J. (ed.): Emotional Development and Emotional Intelligence/Educational Implications Basic Books A Division of Harper Collins Publishers 1997

Schechner, Richard and Mady Schuman: Ritual, Play and Performance New York 1976

Scherer, Klaus R. - Ekman, Paul (ed.): Handbook of Methods in Nonverbal Behavior Research Cambridge University Press 1982

Searle, John R.: Elme, nyelv és társadalom A való világ filozófiája Vince Kiadó 2000

Segerstrale, Ullica - Molnár, Peter (ed.): Nonverbal Communication Where Nature Meets Culture Laxrence Erlbaum Associates, Publischers Mahwah, New Jersey 1997

Sembach-Krone, Frieda: Circus Krone Ehrenwirth München 1969

Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája Akadémiai Kiadó Budapest 1980

Siklóssy László: A magyar sport ezer éve Budapest 1927-1929

Simmel, Georg: A kacérság lélektana Atlantisz 1996

Simon V. László: Alfonzó Ifjúsági Lap- És Könyvkiadó, Bp. 1986.

Sokol, Hans Günther: Zirkus Leben und Schicksale im roten Ring Henschelverlag Berlin 1955

Speaight, George: A History of the Circus London The Tantivi Press San Diego and New York 1980

Starobinski, Jean: Portrait de l'artiste en saltimbanque Les sentiers de la création Editions d'Art Albert Skira, Genéve 1970

Sternberg, Robert J. (ed.): Handbook of Intelligence Cambridge University Press 2000

Stöckert Károlyné (szerk.): Játékpszichológia Szöveggyűjtemény Eötvös József Könyvkiadó Budapest, 1995

Sudnow, David (ed.): Studies in Social Interaction The Free Press New York Collier-Macmillan Limited-London 1972

Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe Corvina1974

Szász, Suzanne: Gyermekünk szótlan nyelve  A testbeszéd A Kossuth Nyomda kiadása 1987

Széchenyi István, Gróf: Lovakrul Pesten 1828.

Szecskő Tamás és Szépe György (szerk.): Nyelv és kommunikáció Budapest 1969

Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer - köznapi kommunikáció Akadémiai Kiadó, Budapest 1971

Szekeres József - Szilágyi György: Circus Magyar Cirkusz és Varieté V. 1979.

Szekeres József Dr.: A Fővárosi Nagycirkusz története Színháztudományi Intézet Budapest 1966

Szekfű András: A tömegkommunikáció új útjai Kossuth Könyvkiadó 1984

Szerdahelyi István: A mindennapi élet esztétikája Kossuth Könyvkiadó 1974

Szilágyi György: Komédia nagyban és kicsinyben Budapest Lapkiadó Vállalat 1985

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról Magvető Budapest 1983

Testbeszéd Jószöveg Műhely Könyvkiadó é.n.

Thétard, Henry: La merveilleuse Histoire du Cirque Julliard 1978

Thiele-Dohrmann, Klaus: Der Charme des Indiskreten Rowohlt, 1997

Tibori Tímea: Adalékok a szórakoztató-intézményvizsgálathoz Közművelődéskutatás Kulturális Minisztérium Tudományos Koordinációs Bizottság 1979

Tinbergen, Niko: Az ösztönről Gondolat Budapest 1976

Towsen, John H.: Clowns Hawthorn Books New York 1976

Turra, Mario: Das Lachen des Clowns Berlin Henschelverlag 1972

Utry Attila: Kommunikáció, szociálpszichológia, kultúra Rónai Művelődési Központ Miskolc 1999

Vajda Zsuzsanna: A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés Sík Kiadó 1995

Vályi Rózsi: A táncművészet története Zeneműkiadó Budapest 1969

Veblen, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1975

Vecseklőy József, Dr.: Ló és ember noran könyvkiadó, 1999 (1983)

Vekerdy Tamás: Családom történeteiből Filum 1997

Vitányi Iván:„A könnyű műfaj” Kossuth Budapest 1965

Vitányi Iván: A tánc Gondolat Budapest 1963

Willis, Paul: A skacok Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2000

Winkler, Ernst Günther-Dietmar: Zirkusgeschichte Henschelverlag Berlin 1986

Winkler, Gisela u. Dietmar: Die Grosse Raubtierschau Henschelverlag Berlin 1974

Winkler, Gisela und Dietmar (Hrsgb.): Allez hopp durch die Welt / Aus dem Leben berühmter Akrobaten Henschelverlag Berlin 1987

Winkler, Gisela und Dietmar (Hrsgb.): Die grosse Raubtierschau Henschelverlag 1978

Wittgenstein, Ludwig: Előadások az esztétikáról Latin Betűk Debrecen, 1998

Woolfson, Dr. Richard: Gyermekünk testbeszéde „Mit is jeleznek valójában kisbabánk vagy gyermekünk mozdulatai?” Trivium Kiadó

Ziethen, Karl-Heinz: Enrico Rastelli und die besten Jongleure der Welt Berlin 1996

Zirkus Knie  Eine Zirkus-Dynastie Librairie Marguerat Lausanne1975

Zolnay Vilmos: A művészetek eredete Pokoljárás Magvető Kiadó Budapest 1983

Zoltán József: A barokk Pest-Buda élete Budapest 1963

Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán Budapest 1975[1] BFL 77236/1907

[2] BFL 48857/1908

[3] OSZK. 792.7 (é.n.)

[4] OSzK Cirkusz 1944-ig é.n.     (apró)

[5] H. Orlóci Edit szerk.: Cirkusz és tudomány Jószöveg Kiadó 2005