6. sz. melléklet: Nyári olvasónapló

Előre kell bocsátanom, hogy az alábbi áttekintés még véletlenül sem veendő egy tisztességes tartalomelemzés részének vagy szigorú empirikus vizsgálatnak. Csupán azt szándékozom dokumentálni, hogy (egyebek mellett) milyen úton-módon próbálkozom a ’cirkusz’ fogalmának és konnotációs mezőjének a feltárásával. Mint rendesen, az adatokkal való bíbelődés során ilyen-olyan táblázatokat készítettem, azokat módosítgattam, vagyis az előforduló számszerű adatokat csak közelítő értékűnek kell tekinteni.

A „mintavétel"

Ami a könyveket illeti, a FSzEK katalógusában a kedvelt kiadók szerint szoktam választani az újabban megjelentek közül, de idén a felgyűlt restancia mellett Grendel[1] nyomán a XX. század a szokásosnál sokkal nagyobb súllyal van jelen. Mivel kötelességtudó magyarszakosként anno már végigolvastam az irodalom bérceit, ez alkalommal nem kifejezetten az élvonal képviselteti magát; sort kerítettem például életemben először (és utoljára) egy-egy Tormai Cécile meg Wass Albert kötetre.

A válogatás tehát a személyes preferenciámat tükrözően szubjektív, és igen vegyes képet mutat. Volt egy két mű, amelyen csak becsületből rágtam át magam (pl. ausztrál írókat nemigen olvastam korábban). Volt, amit nagyon élveztem, de ki kellett hagynom, mert többek között az egyik kedvencemnek is nyoma veszett szőröstül, bőröstül, jegyzetestül (csak a borítója maradt meg /Mathias Énard: Iránytű). És nyilvánvaló, hogy szintén esetleges az időbeli határvonal kijelölése (a júl. 1. előtti és a szept. 15. utáni feljegyzéseket nem tárgyalom).

A gyűjtött lexémák, szókapcsolatok körének kijelölése sem következetes: a ’bohóc’ bekerül, a ’bohózat’ viszont csak akkor, ha cirkuszra vonatkoztathatónak vélem, a ’hecc’ és a ’menazséria’ igen, a ’komédia’ olykor, a ’tánc’ vagy ’színház’ soha.  A ’kötéltánc’ felvétele minden bizonnyal indokolt, de erősen vitatható a ’tótágas’ vagy a ’feje tetejére áll’. A ’trükk’ azért fontos számomra, mert a hangulati köre mifelénk szokatlan, mondhatni ellentétes a köznapi használatban sugalmazottéval (az artisták szent Grálja).

Nem gyűjtöttem ki a választott kifejezéseket abból a négy szövegrészből, amelyekről fénymásolatot készítettem avégett, hogy a későbbiekben majd részletes elemzésnek vessem alá[2]: Cholnoky a „vadember”-számot írja le (meglepő, de egyedül itt jött elő a ’manézs’ kifejezés). Gozsdu a menazsériával kapcsolatos eszmefuttatásait közli – nem kell mondanom, hogy ez miért fontos. Ambrus a festőművész főhőst a mentorának feleségével csábíttatja el, akit a Mester a cirkuszból emelt magához. A 21. század képviseletében Bartis görög artistapárjának története pedig könnyekig meghatott.[3]

A denotátumok

Magától értődik, hogy lévén szó szépirodalomról, képtelenség volna a szövegekben foglaltak igazságtartalmát valósnak, vagyis realitásként értelmezni. Nem vehetjük készpénznek, hogy cirkusztörténeti tény volna a Tuttaforze nevű igazgató létezése, hogy a titkárának meséje az állatbefogásokról hiteles volna, hogy a vademberszám leírása egy műsorban ténylegesen lezajlott eseményeket rögzített volna.[4]

Faktumként könyvelhetjük el azonban, hogy Bánffy említi, tehát ismerte Barnumot,[5] Cholnoky Barokaldit,[6] Zusak pedig Houdinit.[7] Azt is megállapíthatjuk, hogy Bartis tud arról a tényről/anekdotáról, mely szerint Hruscsov a cirkuszi idomárok tanácsát elfogadva küldetett fel a világűrbe elsőként majom helyett kutyát.[8]

Tudomásul véve az irodalmi valóságok fikciós voltának imént említett rétegzettségét, ezeken belül is két csoportba osztható a kigyűjtött fogalmak köre: 1.) ténylegesen a cirkusz intézményére, jelenségeire vonatkozó közlések 2.) metaforák, hasonlatok. Ez utóbbiak legpregnánsabb példáiként ezeket hoznám fel: „csak zsonglírozott a jogi formulákkal”,[9] illetve „szavak légtornászmutatványaival próbálom kifejezni a valóságot”.[10]

A ’szavak’ antagonistája lehet a nagyon is kézzelfogható ’porond’ (legalábbis nyelvtörténetileg: szláv jövevényszó, ’homok’…). Mintánkban viszonylag nagy, legalább 12 előfordulási számmal szerepel, és kivétel nélkül valamennyi esetben az udvarnak vagy az útnak a finom homokkal feltöltött voltára utaló kifejezésként, vagyis semmi keresnivalója nem volna az én listáimon.  A kollektív tudatalattiban azonban talán nyomot hagyhatott a régi jelentéstartomány; aminek a detektálására persze ötletem sincs.

Kulcsszó hiányában nem tudtam viszont listázni egy sor nyilvánvalóan idetartozó utalást, pl.: „a kalapból előkerülő nyulakat”[11], ill. a felsőbb osztályok lovas kunsztjaira vonatkozókat (kivétel a karusszel).

Összegzés

Nagyjából 200-250 kifejezés, szókapcsolat osztályozására kellene vállalkoznom.  Az alábbi táblázat a kiemelt kategóriákat mutatja, az elemei összességének gyakorisági sorrendjében, a második oszlopba a keresőszavak kerültek (sokszor csonkolt formában: idom-/ár/ít), zárójelben az előfordulások száma szerepel.

„kunszt” (50)

mutatvány (23), trükk (21), produk- (6)

„nevet-” (48)

bohóc (16), pojác- (12), komédi-(11), clown (2), Arlequino (1), bajaccó (1), csepűrágó (1), harlekin (1), paprikajancsi (1), Paprika Jancsi (1)

alapszavak (30)

cirkusz (25), artist- (5)

a legkiemeltebb zsáner (21)

hecc (9), állatszelídítő (6),[12] menazséri- (6), idom- (3)

egyéb zsáner (19)

bűvész (6), szemfényvesztő (2), varázs- (2), mágus (1), hókuszpókusz (1), karusszel (3), kötéltánc (2), zsongl- (2)

 

Megnéztem a tényleges/átvitt értelemben használt változatok arányát is. Az előbbire ezek a példák hozhatók fel: „elsétáltam a cirkuszig”[13], „egy másik bácsiról, aki cirkuszba vitte, állatkertbe”,[14] „valami olyat szeretett volna csinálni, ahol szabad ember maradhat, cirkuszhoz kellett volna szegődni, vagy erdésznek, elszökni külföldre”[15] stb.

A másik oldalon a ’cirkuszol’[16] ige meglepő módon mindösszesen csak egyszer fordult elő, aminek az lehet a magyarázata, hogy a korábbi időszakok nagyobb súllyal vannak jelen a mintában, márpedig a XX. század első feléig pejoratív értelemben inkább a ’hecc’ volt használatos. Nem kétséges, hogy sokszor az alantasság érzékeltetésére szolgálnak az utalások, pl. a virtuóz zongoristáról szólván: „szegény vándor artista, aki nem született művész”[17], vagy „az emberi lélek tömegmutatványai”[18] stb.

Másrészt szépszámban előfordul pozitív hangulati elem: „arra sietnek vígsággal, akár vásárba mennének, vagy valami vándorcirkusz előadására”[19] és „a túlvilági mosollyal, amit a kontinensen csak artisták tudnak utánozni egy-egy jólsikerült mutatvány után” stb[20]. A cirkusz ambivalens megítélésének egyik kulcsa lehet továbbá a tudattalan tartalmak felszínre kerülése: „különös szenvedélyek – cirkuszi mutatványok –, napközben megvetéssel emlegetett emberi szükségletek bontakoznak ki a csendben, a házastársi egyedüllétben”.[21]

Bizonyos, hogy a ’cirkusz’ és kapcsolódó fogalmainak használatában a szimbolikus elem dominál, az itt tárgyalt mintában is legalább két-háromszoros gyakorisággal.  Ez a tény egy régi, már Bouissacnál is tárgyalt feltételezést látszik alátámasztani: a cirkusz pontosan azért kapja az értelmiség ambivalens elutasítását, mert a kultúrának éppen a gyújtópontjában helyezkedik el, aminek taglalása persze már nem fér egy könnyed olvasónapló keretei közé.

 

Az utalások (oldalszámmal)

Ambrus Zoltán: Midas király

Magyar Könyvklub 1995

mutatványnak (67) mutatvány (78)

mutatványnak (165) komédiások (311) cirkuszi némajáték (318) csepűrágónak. (359) paprikajancsiskodáshoz (452)

Babits Mihály művei: Tímár Virgil fia [+3]

Szépirodalmi Könyvkiadó 1982

cirkuszba (413) trükkje

Bánffy Miklós: Erdélyi történet I. Megszámláltattál

Polis Könyvkiadó Kolozsvár 2011

porond (28) zsonglírozott (39) pojácáskodó (52) zenebohócos trükkökkel (55) pojáca (67) kötéltáncoskodni (77) porondra (79) porondban (80) porond (122) hecc (209) bódé (221)  bűvészek (234) állatszelídítő (276) állatszelídítő (290) lovardával (389) porond (393) hecc (449) hecc-hangulat (451) állatszelídítők (511) állatszelídítő állatszelídítő (521) állatszelídítőből (563) Arlequino (567) porondon (568)

Bánffy Miklós: Erdélyi történet II. És hijjával találtattál Polis Könyvkiadó Kolozsvár 2011

mutatvány (34) pojácáskodó (98) pojácás (152) mágusok (154) papírpojácát (169) pojácák (170) paprikajancsiját (175) játékpojáca (191) zenebohóc (231) cowboy-lovak a Barnumban (263) hecc (378) porondon (379)

Bánffy Miklós: Erdélyi történet III. Darabokra szaggattatol Polis Könyvkiadó Kolozsvár 2011

pojácásan (48) pojáca (91) epeporond (109) hecc (155) vándorcirkusz (187) kötéltáncost (231)

Bartis Attila: A vége Magvető Budapest, 2016

cirkuszidomárok (89) cirkuszistákról (210) pojáca [4x] (269) cirkuszi sátorba trapézon (387) trapézon (388) cirkuszban trapézon. (450) trapézon (454) Cirkuszig (516) [Thészeusz és Ariadné] (576) mutatványosnak (596) cirkuszidomárok (598)

Cholnoky Viktor összegyűjtött művei

Szukits Könyvkiadó 2001

Tuttaforzénak cirkuszigazgatónak (26) Skabieszky cirkusz óriás hölgyébe Skabieszky cirkuszhoz cirkuszból Skabieszky (30) harlekinruhát (39) állatseregletek (67) tótágast állt, (81) trambulinjáról (108) porondján (145) porondozott (161) hengerbuckázott (184) bukfenceket (212) Paprika Jancsik (217) bajaccók (292) porondos (306) porond (306) erőprodukció (308) Vándormenazsériát  (309) bohóc (330) bukfencezett (342) vándorcirkusz Gingham-sátora (360) trükkje (362) „mutatvány-lap”-jából (373) bukfencet (407) Barokaldi (416) feje tetejére állítja (423) produkció (433) produkálnának elmeprodukciókra. (444)

Füst Milán: Nevetők

Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1985

mutatványra (7) kókler (41) hecc Hecc (44) trükköket (69) idomítók. (76) oroszlánketrecből meg is hajoltam (106) Pojáca (154) trükkje (182) pojácák (183)

Gozsdu Elek: Az étlen farkas

Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1982

lovagolni, lovat hajtani (92) komédiás (94 karusszelről (99) clown-mágnásokat (106)  Komédia! Komédia! (112) komédia (134) bohóc (137) komédiás!          komédiás vessek bukfencet komédiás ruhámat komédiát (152) komédiátokat (156) karusszelt lovagolt (176) karusszel (190) komédiásnő (223) menazséria (243)Twelfth Night Clownja (297) Vízkereszt Bohóca Bohóc (435)/ produkciókra vándor artista (336-7) trükköt (351)

Hevesi András: Párizsi eső

Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1964

bicikliző majom (78) artistaszerű késdobáló mutatványában (101) produkálnom magamat cirkuszi számot (107)

fejük tetejére állhatnak (115) artisták mutatvány (154) szavak légtornászmutatványaival (158) kubista trükköket (169) tömegmutatványai (191)

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja

Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1968

mutatványszámot (7) tótágast álltak (33) bohóckodásait (36) cirkuszparipák (42) cirkuszi mutatványok (60) cirkuszi bohócok (90) cirkuszi bohóc (97) erőművészé (99) hókuszpókuszaira (104) trapézon (115) menazséria (125) Felheccelte (213)

Machado, David: Boldogságmutató L’Harmattan Budapest 2020 Ford.: Király Szabolcs

bűvészkedett (56) trükköket (75) trükköt (86) trükkje (238) fejemen állok (246)

Mészöly Miklós: jelentés öt egérről jelenkor 2020

[solymászati] mutatványuk (60) elbűvészkedi (93) bohócok (113) bűvészbot mutatványnak (170) vásári motoros artista (200) mutatványnak (213)

Nyírő József: Kopjafák Debrecen, Csokonai Kiadó KFT. 1993

-

Orosdy Dániel: Halott ügyek

Kiadja az ISPE Szolgáltatási Kft. Pécs, 2012

trükk (66) trükköt (135) kínzómutatvány (150) mutatvány (179) cirkusz bohócon (198) bohócot (200) bűvészmutatvány (205) trükk (207) trükk (210)

Oz, Ámosz: Kedves Fanatikusok!

Európa Könyvkiadó Budapest, 2020

Ford.: Pék Zoltán

-

Strukul, Matteo: Az eretnek Michelangelo küzdelme az egyházzal Európa Könyvkiadó Budapest, 2020Ford .: Bánki Vera

szemfényvesztő (10) trükkel (215) ugródeszkának (258) trükkökkel (312)

Tamási Áron: Jégtörő Mátyás

Ciceró Könyvstúdió 2006

erőmutatványnak (20) mutatványnak (24)

Tar Sándor: Lassú teher

Magvető Budapest 2021

bohóckodott (196) cirkuszhoz  (210)

Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca / Egy cívis vallomásai jelenkor 2020

cirkuszi sátor  vízi cirkusz triplaszaltóival és a bűvésztrükkjeivel … Trapéz artista (50) mutatványt (73) „Bohóccipő” (79) „bohóccipőről” (365)

Wass Albert: A Funtineli boszorkány 1. Az Urszu-beli leány Mentor Kiadó Marosvásárhely [Czegei Wass Alapítvány, Florida, USA, 1999]

-

Závada Pál: Wanderer Magvető Budapest 2020

feje tetején áll (71) cirkuszi kikiáltó (108)

Zusak, Markus: Clay hídja

Európa Könyvkiadó Budapest, 2021

Ford.: Csuhai István

cirkuszolj (29) varázslatot (190) Feje tetejére állhat (217) bohócokat (239) mutatványról (247)  trükk (287) trükk (325) trükkjeiről (326) szemfényvesztő Houdini (370) trükkjét (388) zsonglőrködött (554) heccet (557)

 [1] Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története Magyar líra és epika a 20. században Kalligram 2019

[2] Ambrus 102-125.o., Bartis 576-577. o., Cholnoky 28-29. o., Gozsdu 302-309. o.

[3]Azon gondolkoztam, volt-e olyan pillanata az életünknek, amikor le mertem volna ugrani a trapézról. Amikor száz százalékig bizonyos lettem volna, hogy Éva utánam veti magát. Valószínűleg mindig utánam ugrott volna. Csak ügyelt, hogy ne lehessek soha biztos ebben.”

[4] Cholnoky 26-30. o.

[5] „mint a cowboy-lovak a Barnumban…” (Bánffy I. 263. o.)

[6] „átalakul Vitéz László és Barokaldi…” (416. o.)

[7] „Houdini is le lett volna nyűgözve… (370. o.)

[8] „Hruscsov is tudta, kinek a véleményére kell adni.” (89)

[9] Bánffy I. 39. o.

[10] Hevesi 158. o.

[11] Zusak 190. o.

[12] Mind a hat előfordulás Bánffy I.-ben szerepel, éspedig „hódító asszonyvadász” értelemben.

[13] Bartis 516. o.

[14] Babits 413. o.

[15] Tar 210. o.

[16] Zusak 29. o.

[17] Gozsdu 336-7. o.

[18] Hevesi 191. o.

[19] Bánffy III. 187. o.

[20] Hevesi 154. o.

[21] Krúdy 60. o.