Laczkó Vladimir: Cirkusz és biztonság I. rész

A vizsgálat szempontjai, rendelkezések, fogalmak

A cirkuszra – mint működésében rendkívül összetett munkaterületre – kötelezően érvényes a biztonsággal kapcsolatos törvények és rendeletek sora. Ezek az egymással összefüggő előírások több szempontból vizsgálhatók.
Vizsgálhatók a következők szerint:
- az artista tekintetében;
- állandó helyszínen, építményben működő cirkuszoknál az előadás tere (manézs, kupola) felől;
- a közönség, vagyis a nézőtér felől;
- utazó cirkuszoknál a cirkusz szállításának, építésének és bontásának tevékenységei szerint;
- az artisták és rekvizítumaik utaztatása tekintetében;
- a cirkuszoknál tartott állatokra és utaztatásukra tekintettel;
- az általánosan használt gépek, berendezések, eszközök irányából,
- a kizárólag a cirkusz világára jellemző eszközök – rekvizitek - és eszközhasználati módok szempontjából;
- a használatos elektromos árammal működő szerkezetek (elektromotorok, világítás, hangosítás, stb.) szerint;
- az emelőgépekre vonatkozó előírások szerint;
és további, számos más megközelítés alapján.
A CIRKUSZ ÉS BIZTONSÁG témakörben az alapvető, illetve a legfontosabb rendelkezéseket - a közreadott írás témájához kapcsolódóan – fogjuk közölni.
A rakodással, szállítással, speciális járművekkel és vontatmányokkal történő közlekedéssel, az élő állatok szállításával, a targoncákkal, az emelőkosarakkal, az elektromos áramvételi helyek kialakításával és érintésvédelemmel, az árammal működtetett eszközökkel, a gépészeti berendezésekkel, a légtechnikai és tüzelőberendezésekkel, a villámvédelemmel, a tűzrendészeti, valamint a közegészségügyi előírások sorával foglalkozó és számos egyéb rendelkezés összessége fedi le a cirkuszokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat.
Mint látható, a felsorolás hosszú, de így sem teljes.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes területeken teljes egészében, más területeken bizonyos nagyvonalúsággal – ésszerű mértékben – követelhető meg a rendelkezések betartása. (Vélhetően az illetékes hatóságok is tisztában vannak azzal, hogy minden biztonsági előírás teljes körű betartása ellehetetlenítené a működést, és tapasztalható, hogy az engedélyek kiadásakor ésszerűen, rugalmasan járnak el.) Más munkaterületekhez képest a cirkuszban nagyobb súlya van az adott terület vezetőjét, felelősét és dolgozóit terhelő személyi felelősségnek.
Ez a felelősség át nem vállalható és át nem ruházható.
A felelősségteljes munkavégzés alapja a vonatkozó szabályzatok ismerete és az oktatásokon történő részvétel.
Az előírások szerint az adott munkahelynek, vagyis cirkusznak kell, hogy legyen tűz- és munkavédelmi szabályzata, valamint tűz- és munkavédelmi oktatási naplója. Az újonnan belépő dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatásban kell, hogy részesüljenek. Minden dolgozó részt kell, hogy vegyen ismétlődő tűz- és munkavédelmi oktatásokon. (Évente, témánk szerint szezononként.) Az oktatásokon történő részvételt a dolgozó aláírásával kell, hogy igazolja.
A legalapvetőbb törvények és előírások
a munkabiztonságról:
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtási rendeletei
a tűzvédelemről:
- Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- Országos Tűzvédelmi Szabályzat
a környezetvédelemről:
- Az 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
Az elsősegélynyújtást törvény nem szabályozza. Az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit mindenütt belsőleg kell szabályozni. (Szabályzatba kell foglalni.)

A cirkusz és biztonság témakörének tárgyalásához a fogalmak tisztázása és rendszerezése elkerülhetetlen.
A munkabiztonság fogalomkörébe tartoznak:
a munkahelyek, munkaeszközök alapvető munkavédelmi feltételei;
a munkabalesetek, balesetek kivizsgálásának eljárási szabályai.
A munkavédelem fogalomkörébe tartoznak:
a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények.
Az elsősegélynyújtás fogalomkörébe tartoznak:
az elsősegély-nyújtási ismeretek és azok személyi, tárgyi, szervezési feltételei.
A tűzvédelem fogalomkörébe tartoznak:
a munkahelyek legfontosabb tűzvédelmi követelményei (tűzjelzés és tűzoltás lehetőségei, menekülési utak, vészkijáratok).
A környezetvédelem fogalomkörébe tartoznak:
a munkahelyek legfontosabb környezetvédelmi követelményei (kommunális hulladékok és veszélyes hulladékok kezelésének rendje).
A biztonságtechnika tekintetében a hatósági jogkörrel rendelkező szervezet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF), 2007. január 1. előtti nevén Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség. Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el. Jogállását, feladat- és hatáskörét az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
A területileg illetékes felügyelőség ellenőrzések végzésére, jegyzőkönyv felvételére jogosult. Eljárást kezdeményezhet, pénzbüntetést szabhat ki. Súlyos szabálytalanságok esetén – a szabálytalanságok megszüntetéséig - felfüggesztheti vagy betilthatja a cirkusz további működését.
Tűzvédelem tekintetében a területileg illetékes tűzoltóság és a területileg illetékes ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) az OMMF eljárásához hasonló módon járhat el (ellenőrizhet, jegyzőkönyv felvételét követően szankcionálhat.)