Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere II. rész

(Artista szakképesítés modulrendszerű szakmai és vizsgakövetelménye)

A magyarországi szakképzés szerkezeti és tartalmi átalakítása, a moduláris szakképzési rendszer kiépítése a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében történt.

A moduláris rendszerrel egy teljes körű magyar szakképzési szerkezet alakul ki, felhasználva a korábbi egymástól esetenként elszigetelten kifejlesztett szakképzési rendszer elemeit. A modulrendszer alapelve szerint az azonos tananyagtartalmakat egy‑egy modulba összegyűjtve, azok több szakképesítés esetében felhasználhatók. Az új szakmaszerkezet célja többek között, az előzetesen megszerzett tudás (egységesített) beszámíthatósága további szakképesítés megszerzése esetén. Az egyes szakképesítések között jelentős átfedések vannak. A híd, amely összeköti ezeket a szakképesítéseket, a követelménymodul.

2006.

2006. február 17-i dátummal adta ki az oktatási miniszter az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletet az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) a modulrendszerű szakmaszerkezet alapján. Az új szakmaszerkezet alapvetően alakította át az új OKJ struktúráját. A szakképzésszerkezet fő elemei:

-         főszakképesítés (egy szakképesítés teljes munkafolyamatát tartalmazza)

-         részszakképesítés (a munkafolyamat egy részét tartalmazza)

-         elágazás (a teljes munkafolyamatot tartalmazza egy speciális területen)

-         ráépülés (további ismereteket tartalmaz, melyek a főszakképesítés vagy az elágazás ismeretanyagára, a teljes munkafolyamatra épülően alkalmazhatók)

Az artistaszakma képesítési szintjei:

Az első moduláris rendszerű OKJ az „artistaművész” szakképesítést főszakképesítésként, az „artista” szakképesítést részszakképesítésként határozta meg.

Országos Képzési Jegyzék 2006

 

 

 

Szakképesítések köre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részszakképesítés

Elágazás

Ráépülés

 

 

 

 

 

 

 

Szakképesítés azonosító száma

 

Azonosító szám

Azonosító szám

 

Azonosí-tó szám

 

Azonosí-tó szám

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám

szint

Ta-nul-
má-nyi
terület

sor-szám

Szakképesítés megnevezése

a-lap-
szak-
ké-pe-
sí-tés

rész-
szak-
képe-
sí-tés

el-
á-ga-
zás

rá-
é-pü-
lés

szint

sor-
szám

megnevezés

szint

sor-
szám

megnevezés

szint

sor-
szám

megnevezés

Szak-
ma-
csoport

Jegy-
zékbe
kerülés
éve

Kizá-
rólag
iskolai
rend-
szerben
oktat-
ható

A szak-
képe-sítés
meg-szer-
zéséhez
szük-séges
képzés
maximális
idő-tartama

FEOR
szám

A szakmai és vizsga-
követel-
mény
megha-tározá-sára
feljogo-
sított
minisz-ter

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

34.

 54

 212

 01

Artista művész

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1993.

 

2 év
2000 óra

3725

 NKÖM

 

 

 

 

 

 0

 1

 0

 0

 33

 01

 Artista2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2008.

Az OKJ 2008. évi módosításában már a jelenleg is érvényes formában jelenik meg: főszakképesítésként az „artista”, ráépülésként az „artistaművész” szakképesítés. Ez a szerkezeti bontás megfelel a szakma követelményeinek, miszerint az artista tevékenység a teljes munkafolyamatot lefedi. Az artistaművész erre épülően végzi előadóművészi, alkotó tevékenységét.

A moduláris szakképzésszerkezetben egy újabb cirkuszi szakma jelenik meg szakképesítésként, a „cirkuszi állatgondozó”, az „állatgondozó” főszakképesítés elágazásaként.

Országos Képzési Jegyzék 2008

 

 

 

Szakképesítések köre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rész-szakképesítés

Elágazás

Ráépülés

 

 

 

 

 

 

 

Szakképe-sítés azonosító száma

 

Azonosító szám

Azono-
sító

 

Azono-
sító

 

Azono-
sító

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám

s
z
i
n
t

tanul-
má-
nyi
terü-
let

s
o
r-
s
z
á
m

Szakképesítés megnevezése

a-
lap-
szak-
ké-
pe-
sí-
tés

rész-
szak-
ké-
pesí-
tés

el-
ága-
zás

rá-
épü-
lés

s
z
i
n
t

s
o
r-
s
z
á
m

megnevezés

s
z
i
n
t

s
o
r-
s
z
á
m

megnevezés

s
z
i
n
t

s
o
r-
s
z
á
m

megnevezés

Szak-
ma-
cso-
port

Jegy-
zékbe 
kerülés
éve

 Kizáró-
lag isko-
lai rend-
szerben
oktat-
ható

Maxi-
mális
képzé-
si idő

FEOR
szám

Szakképe-sítésért felelős
minisz-ter

 

 1.

 2.

 3.

4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

36.

54

212

01

Artista2

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1993.

 -

8 év 7500 óra

3725

 OKM

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 1

 

 

 

 

 

 

54

01

Artista mű-vész

 

 

 

1 év 1000 óra

 

 

 

31

621

01

Állatgondozó5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 1

 0

 0

21

01

Állattartó-telepi munkás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 óra

 

 

387.

 

 

 

 

 0

 0

 1

 0

 

 

 

31

01

Állatkerti állatgon-dozó

 

 

 

20

1993.

 -

 

6139

 FVM

 

 

 

 

 

 0

 0

 1

 0

 

 

 

31

02

Cirkuszi állatgon-dozó

 

 

 

 

 

 

1000 óra

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 1

 0

 

 

 

31

03

Haszonállat-
gondozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez év augusztusában jelent meg a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, mely az artista szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit is meghatározta, 8. sorszám alatt.

 

Az artista szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek főbb jellemzői

A képzés maximális időtartama:

 Szakképesítés megnevezése

 Szakképzési
évfolyamok száma

 Óraszám

 Artista

 8

 7500

 Artista művész

 1

 1000

Az évfolyamok száma az iskolarendszerű képzés, az óraszám iskolarendszeren kívüli (felnőttképzés) esetén értendő.

 

A szakképesítés megnevezése: Artista

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetében a képzés megkezdésének feltétele az általános iskola 4. osztályának befejezése

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 10%

3. Gyakorlat aránya: 90%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A ráépülés megnevezése: Artistaművész

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: 54 212 01 0000 00 00 Artista

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: 1 Óraszám: 1000

3. Elmélet aránya: 30%

4. Gyakorlat aránya: 70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az 54 212 01 0000 00 00 azonosító számú, Artista megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 azonosítója

 megnevezése

 1732-06

 Gazdálkodás, vállalkozás

 1734-06

 Cirkuszi élet

 1735-06

 Alkalmazott cirkuszművészet

 

 Az 54 212 01 0001 54 01 azonosító számú, Artistaművész megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 azonosítója

 megnevezése

 1733-06

 Alkotóművészet

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

2 év igazolt szakmai gyakorlat

Iskolarendszerű szakképzésben 2009/2010. tanévben kell kötelezően bevezetni az új követelmények szerint a képzést a 2009-ben tanulmányaikat megkezdő tanulók részére.

A rendelet 3. § (5) bekezdés értelmében az eddig hatályos vizsgakövetelmény alapján 2016. december 31-éig szervezhető vizsga azok számára, akik még a jelenlegi követelmények szerint kezdték meg tanulmányaikat.

Iskolarendszeren kívüli (felnőtt) képzésben 2008. szeptember 10. után indult képzéseket már a modulrendszer szerint meghatározott követelményeknek megfelelően kell indítani.